ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΛΑΘΡΑΙΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 2 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 02/10/2012 - 19:46
Δημοσιεύσεις: 61
Βαθμοί: 107
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΛΑΘΡΑΙΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Ενεργώντας έλεγχους σε καταστήματα , προβαίνουμε σε έλεγχο ενός καταστήματος το οποίο στην αποθήκη του περιέχει λαθραία εμπορεύματα (ρούχα , παπούτσια) και απομιμήσεις προϊόντων . Ο χώρος εκμεταλλεύεται από αλλοδαπό με νόμιμα χαρτιά το οποίο τον έχει νοικιάσει από Έλληνα ιδιοκτήτη και εργάζονται σε αυτό παράνομοι αλλοδαποί. Πρέπει να επιληφθεί το Σ.Δ.Ο.Ε. λόγω των λαθραίων εμπορευμάτων και απομιμήσεων ή επιλαμβανόμαστε εμείς λόγω των παραβάσεων του Νόμου περί Αλλοδαπών; Σε περίπτωση που σου γίνει καταγγελία , ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνεις; Μπορεί αλλοδαπός με άδεια παραμονής εξαρτημένης εργασίας να ασκεί εμπορία; Έχει ποινικές ευθύνες ο ιδιοκτήτης και ποιες;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 9 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΛΑΘΡΑΙΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

[b]Για τα ζητήματα περί αλλοδαπών[/b].

[b]Ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Αστυνομική Αρχή[/b]:
Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομικής Αρχής. Παράλληλη έγγραφη ενημέρωση Σ.Δ.Ο.Ε. και Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και κάθε άλλης συναρμόδιας , ανά περίπτωση Κρατικής Υπηρεσίας για την κινητοποίησή τους προκειμένου να επιληφθούν σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

[b]Αλλοδαπός με άδεια παραμονής εξαρτημένης εργασίας να ασκεί εμπορία.[/b]
Η άσκηση εμπορίας είναι "ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα" για την οποία προβλέπεται η χορήγηση Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 24 του Ν.3386/2005.
Ο κάτοχος άδειας διαμονής για απασχόληση με σχέση εξηρτημένης εργασίας , πρέπει να του έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 15 του Ν.3386/2005.
Έπρεπε ο αλλοδαπός να έχει μετατρέψει την άδειά του.
«Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία σε άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, πριν από την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής». Επίσης μετά την ανανέωσή της και εφόσον επέλθει αποδεδειγμένα διακοπή της συγκεκριμένης δραστηριότητας, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αλλαγή σκοπού.
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 12 του [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/nomothetimata-allodapon/87.html]Ν.3386/2005[/url] ορίζεται ότι "[i]Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 16 έως και 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36 έως και 43 και 45 του νόμου αυτού[/i]."

[u]Στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός παραβιάσει τις διατάξεις του [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/nomothetimata-allodapon/87.html]Ν.3386/2005[/url] εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 76 του Ν.3386/2005 της Διοικητικής Απέλασης αφού ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που έχει εκδώσει την άδει διαμονή για ανάκληση λόγω παραβίασης των προϋποθέσεων χορήγησης. Σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/nomothetimata-allodapon/328.html]Ν.3907/2011[/url][/u].

[b]Ο Αλλοδαπός υπεύθυνος καταστήματος που απασχολεί ως εργαζόμενους αλλοδαπούς χωρίς άδεια παραμονής.[/b]
Έχει ποινική ευθύνη σε βαθμό πλημ/τος , σύμφωνα με τις παρ.2-4 του Άρθρο 86 "Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών-Κυρώσεις" του [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/nomothetimata-allodapon/87.html]Ν.3386/2005[/url].
Οι παρ.2-4 του Άρθρο 86 του Ν.3386/2005 ορίζουν:
[info]2. Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους, υπηκόους τρίτων χωρών, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας για κάθε πρόσληψη υπηκόου τρίτης χώρας και για κάθε μεταβολή στο καθεστώς εργασίας του, όπως παράταση της σύμβασης και καταγγελία αυτής.
3. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, πέραν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία επιβάλλεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε παράνομο υπήκοο τρίτης χώρας.
4. Οποίος απασχολεί υπήκοο τρίτης χώρας που στερείται άδειας διαμονής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αν εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, οι ως άνω ποινές επιβάλλονται στο νόμιμο εκπρόσωπο του. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, συνεκτιμώντας τις εν γένει περιστάσεις, δια τάσσει και το κλείσιμο του καταστήματος ή της επιχείρησης για χρονικό διάστημα από έναν μέχρι έξι μήνες και σε περίπτωση υποτροπής, μέχρι δώδεκα μήνες. Προκειμένου για κέντρα διασκέδασης, η ανωτέρω διακοπή λειτουργίας τους αφορά χρονικό διάστημα από δύο μέχρι δώδεκα μήνες και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες. Αν υπάρξει τρίτη καταδικαστική απόφαση, για όλα τα ανωτέρω καταστήματα ή επιχειρήσεις διακόπτεται οριστικά η λειτουργία τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι επιτρεπτή για χρονικό διάστημα πέντε ετών.[/info]

[b]Ευθύνες ιδιοκτητών ακινήτων[/b]
Σύμφωνα με τις παρ.1 , 3 και 6 του άρθρου 87 του [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/nomothetimata-allodapon/87.html]Ν.3386/2005[/url] :
"[info]1. Απαγορεύεται η εκμίσθωση ακινήτων σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις ή θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής."
" 3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, πέραν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, επιβάλλεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ."
"6. Όποιος διευκολύνει την παράνομη διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας ή δυσχεραίνει τις έρευνες των αστυνομικών αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλασή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ κερδοσκοπίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ."[/info]

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αφού ο ιδιοκτήτης εκμίσθωσε ακίνητο σε αλλοδαπό που κατείχε νόμιμη άδεια διαμονής δεν έχει ευθύνη (κατά την άποψή μας).

[b]Για τα Οικονομικά εγκλήματα[/b]

[b][u]Καταστροφή προϊόντων που συνιστούν παράνομη απομίμηση ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α')[/u][/b]

[b][url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/nomothesia-laikes-agores/10...ΝΟΜΟΣ 3377/2005[/url] (ΦΕΚ 202/Α'/19.8.2005)
"Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης".[/b]
[info]Άρθρο 11
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 265 Α'), κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α') ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α'), κατάσχονται και καταστρέφονται ή διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύματα.
2. Η κατάσχεση των προϊόντων επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 ή από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας ή από τα όργανα της Υπηρεσίας Ειδικού Ελέγχου.[/info]

[b]Πονικές Κυρώσεις
Άρθρο 187 Π.Κ.
Εγκληματική Οργάνωση [/b]
[info]1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) «που επιδιώκει» τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα .....
....«Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξεως του πρώτου εδαφίου, αν η εγκληματική οργάνωση επιδιώκει την τέλεση περισσότερων αξιόποινων πράξεων σχετικά με την αποφυγή καταβολής νόμιμου φόρου, τέλους, δασμού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, μεταφορά, διαμετακόμιση, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορεύματος ή και προϊόντος απομίμησης, παραποίησης ή πειρατείας». *

[i]* Η εντός εισαγωγικών παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 320 παρ.9 α του Ν.4072/2012[/i] [/info]

[edit time=1349621469]manager[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.