ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 6 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 02/10/2012 - 19:46
Δημοσιεύσεις: 61
Βαθμοί: 107
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υπάρχει κάποιο κώλυμα να χορηγήσεις άδεια εργασίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε αλλοδαπό του οποίου έχει λήξει η άδεια παραμονής και έχει στην κάτοχή του βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής από το Δήμο; Ισχύει το ίδιο και για αλλοδαπό ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης άσυλο αλλοδαπού (πολιτικό άσυλο);

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Με τις Βεβαιώσεις τύπου "Α" που παίρνει πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγηση ή ανανέωσης άδειας διαμονής , διαμένει νομίμως στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3,4 του [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/nomothetimata-allodapon/87.html]Ν.3386/2005[/url] όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α-215).

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/nomothetimata-allodapon/401.html]Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α-215)[/url]:4. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, οι οποίες έχουν χορηγηθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού. Εφόσον η σχετική αίτηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ενημερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογημένα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης.

[b]Για τους αιτούντες άσυλο[/b]
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του Π.Δ.220/2007 :"1. Οι αιτούντες μπορούν να έχουν άμεσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ.189/1998 (ΦΕΚ Α΄- 140). Στους αιτούντες που επιθυμούν να εργασθούν χορηγείται προσωρινή άδεια εργασίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του π.δ.189/1998 ".

[b]ΝΟΜΟΣ 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212)
Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια[/b]

[info]3. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων μπορεί να μειωθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση των δυνατοτήτων των αρμοδίων υπηρεσιών.
Εφόσον η αίτηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, ενημερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογημένα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης.
Η ίδια βεβαίωση χορηγείται, εάν πρόκειται:
α) για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπου τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) για αίτημα ανανέωσης, στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση νέου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 84, και
γ) για ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και μεταξύ των δικαιολογητικών κατατίθεται βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων αντί της σύμβασης εργασίας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής και έχει λάβει τη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, διαμένει νομίμως στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.»[/info]

[edit time=1349733618]manager[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.