ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α.Τ.

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 4 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/10/2012 - 22:43
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 33
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α.Τ.

γνωρίζει κάποιος σε ποιο Π.Δ. ορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις γραμματέων αστυνομικών τμημάτων?
στο 75/1987 μόνο?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 18:52
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
Απ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α.Τ.

Στο 141/91, στον κανονισμό αλληλογραφίας και στην εσωτερική διαταγή της Υπηρεσιας σου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α.Τ.

[b]Η ίδρυση και η λειτουργία ενός Αστυνομικού Τμήματος γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο καθορίζονται , η έδρα του, η διοικητική υπαγογή του, η διάρθωση σε γραφεία, αρμοδιότητες γραφείων, αρμοδιότητες οργάνων, τοπική αρμοδιότητα κ.λ.π.
Η Γραμματεία του Τμήματος είναι το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.[/b]
Ειδικότερα:
Ένα Τμήμα Γενικής Αρμοδιότητας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
α. [b]Γενικής Αστυνόμευσης[/b], το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης και εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302, 304Α,σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308Α, 309, 310, 311, 313, 314 και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου, εφόσον λειτουργεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του.
β.[b] Διοικητικής Υποστήριξης[/b], το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.

Δες το τελευταίο Π.Δ. 103/2012 που αφορά την Ίδρυση του Α.Τ.Αγρινίου κ.λ.π. ([url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/astunomia-idruse-leitourgia-upe...ΕΔΩ[/url]).

Για τα γενικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ενός προισταμένου γραφείου περιγράφονται στο Π.Δ.75/1987

[b][u]ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 75/16-3-1987 (ΦΕΚ Α' 45/2-4-1987)[/u]
«Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας»[/b]
[info]Άρθρο 57.
[b]Ειδικά καθήκοντα - Αρμοδιότητες προϊσταμένων γραφείων[/b].
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων γραφείων, σχετικά με τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, είναι τα εξής:
1. Παραλαμβάνουν την αλληλογραφία της αρμοδιότητας τους, τη μελετούν, επισημαίνουν τα επείγοντα έγγραφα και αυτά που έχουν ιδιαίτερη σημασία, σημειώνουν σ' αυτά τις τυχόν παρατηρήσεις τους ή τις διαταγές που δόθηκαν από το Διευθυντή, Διοικητή ή προϊστάμενο ή Υποδιευθυντή ή Υποδιοικητή της Υπηρεσίας τους και την παραδίνουν ακολούθως για αρχειοθέτηση.
2. Ενεργούν την αλληλογραφία, κατά σειρά προτεραιότητας, με τη βοήθεια του προσωπικού των γραφείων τους.
3. Συντάσσουν με ακρίβεια και επιμέλεια τα διάφορα έγγραφα και μονογράφουν τα σχέδια αυτών.
4. Προβαίνουν στη σύνταξη κάθε εγγράφου, αφού διαταχθούν από τους αρμοδίους και σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν τη γνώμη τους στα σχέδια.
5. Υπογράφουν τις συνταγμένες καταστάσεις, πίνακες και αντίγραφα εγγράφων του γραφείου τους.
6. Μεριμνούν, μετά την ενέργεια και υπογραφή των εγγράφων ή των σχεδίων, για την αντιγραφή και παραβολή αυτών, υπογράφουν για την ακρίβεια της αντιγραφής και μεριμνούν για τη διεκπεραίωσή τους.
7. Σημειώνουν στα έγγραφα τη λέξη «Αρχείο» για όσες από τις υποθέσεις δεν χρειάζονται αναμφισβήτητα καμία παραπέρα ενέργεια και ακολούθως, μετά από την τυχόν αναγκαία αιτιολογία και τη χρονολογία, τα μονογράφουν και τα παραδίνουν για αρχειοθέτηση. Για υποθέσεις που ανήκουν στην αποφασιστική αρμοδιότητα ή ευχέρεια του Διοικητή της Υπηρεσίας, αυτές τίθενται στο Αρχείο, όπως ανωτέρω, προσωπικά από τον ίδιο.
8. Ειδικότερα είναι υπεύθυνοι:
α. Για το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που συντάσσεται απ' αυτούς, εφόσον διαπιστώνεται ότι κατά την εισήγηση δεν έθεσαν υπόψη του Προϊσταμένου τους υφιστάμενες διαταγές ή στοιχεία απαραίτητα για ορθή ενέργεια.
β. Για την έγκαιρη εκτέλεση διαταγής ή άλλης αλληλογραφίας, που ανέλαβαν να ενεργήσουν.
γ. Για την ακρίβεια του περιεχομένου και την κανονικότητα των καταστάσεων και πινάκων που συντάσσονται απ' αυτούς.
δ. Για την παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων του γραφείου τους.
ε. Για τις σημειωμένες παραλείψεις του προσωπικού του γραφείου τους κατά τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας.
στ. Για την τήρηση των βιβλίων αρμοδιότητας του γραφείου τους.

Άρθρο 58.
[b]Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων προϊσταμένων γραφείων[/b].
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων
Προϊσταμένων γραφείων, σχετικά με τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, είναι τα εξής:
1. Έχουν τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις με τους προϊσταμένους γραφείων, εκτός του ότι δεν μονογράφουν τα σχέδια των εγγράφων, δεν συντάσσουν έγγραφες εισηγήσεις και δεν θέτουν έγγραφα στο αρχείο.
2. Τα ανωτέρω καθήκοντα που εξαιρούνται ανήκουν στους προϊσταμένους τμημάτων γραφείων, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά στους Διευθυντές ή Διοικητές ή Υποδιοικητές.[/info]

[b][u]Π.Δ.1/2001 (ΦΕΚ Α΄-1/10.01.2001)[/u]
"Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις".[/b]

[info]ΑΡΘΡΟ 10
Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Αστυνομικών Τμημάτων
1. Τα Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, διαρθρώνονται ως εξής:
α. Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης, εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α Π.Κ., σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308Α, 309, 310 311, 313, 314 και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, το γραφείο αυτό φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και είναι αρμόδιο και για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου. Εφόσον στην περιοχή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα των Τμημάτων Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας, ασκεί και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών.
β. ………. (καταργήθηκε με άρθρο 5 Π.Δ 2/04).
γ. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
2. ………. (καταργήθηκε με άρθρο 5 Π.Δ 2/04).
3. Τα Αστυνομικά Τμήματα Αίγινας, Πόρου, Σπετσών, Κυθήρων και Ύδρας, διαρθρώνονται ως εξής:
α. Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης - Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και στο εδαφ. α της μόνης παραγ. του άρθρου 23 ΣΤ του παρόντος διατάγματος, καθώς και αυτές που αφορούν στα θέματα αλλοδαπών.
β. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων γενικής αστυνόμευσης. Περαιτέρω, οι Αστυνομικοί Σταθμοί ασκούν και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ασφαλείας, Τροχαίας, Τουριστικής Αστυνομίας και Αλλοδαπών, εφόσον στην περιοχή του οικείου Αστυνομικού Σταθμού δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ασφαλείας, οι Αστυνομικοί Σταθμοί υπάγονται στα Τμήματα Ασφαλείας των ομώνυμων Αστυνομικών Τμημάτων στα οποία υπάγονται διοικητικά»[/info]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.