ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Β.Α.Σ.

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 6 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 02/10/2012 - 19:46
Δημοσιεύσεις: 61
Βαθμοί: 107
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Β.Α.Σ.

Τι χαρτόσημα χρησμοποιουμε όταν δίνουμε αντίγραφο Β.Α.Σ. σε πολίτη;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Β.Α.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
7011/10/83-κζ΄απο 7 Οκτωβρίου 2006 δ/γη ΑΕΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

2. Αντίγραφα εγγράφων.

Νομική διάταξη: Άρθρο 5 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, Φ.Ε.Κ. 45/Α΄). Άρθρο 22 Π.Δ. 75/1987 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση.

Διάταξη που προβλέπει τα δικαιολογητικά:
Άρθρο 22 Π.Δ. 75/1987 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄).

Ένσημα-Παράβολα: ΕΛ.ΑΣ: € 0,44 & Μ.Τ.Σ.: € 0,44.

Προθεσμία διεκπεραίωσης: Εντός 20 ημερών.

Διάταξη που προβλέπει την προθεσμία διεκπεραίωσης:
Άρθρο 5 παρ. 6 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, Φ.Ε.Κ. 45/Α΄).

Διάρκεια ισχύος της διοικητικής πράξης: Απεριόριστη.

Παρατηρήσεις:
Η χορήγηση γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22 του Π.Δ. 75/1987 και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, την προστασία της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής ή του απορρήτου, καθώς και των διατάξεων του Ν.2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Β.Α.Σ.

Για το αντίγραφο Β.Α.Σ. εφαρμόζεται ότι για την επικόλληση ενσήμων στην επικύρωση αντιγράφου εγγράφου.
Στην πράξη της επικύρωσης του αντιγράφου εγγράφου επικολλάται ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 44 λεπτών (0,44 €).
Σε περίπτωση που το αντίγραφο αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα, σε κάθε επιπλέον φύλλο επικολλάται ένσημο 23 λεπτών (Cents) Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετική Νομοθεσία
Υπ΄αριθ. 8015/1/142-α από 30-4-2001 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός κλάσεων ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας από δραχμές σε Ευρώ» (Φ.Ε.Κ. Β΄-546/11-5-2001) [κλάσεις 15, 23, 35 και 44 λεπτών].
Τα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας επικολλούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 1884/1990 (Φ.Ε.Κ. Α΄-81)

Ένσημα του Μετοχικού Στρατού (Μ.Τ.Σ.), που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2913/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-102), δεν επικολλούνται καθόσον δεν έχουν εκδοθεί σε κλάσεις ΕΥΡΩ. Είχαμε ακούσει για μια εγκύκλιο του ΜΤΣ για παράβολο από ΔΟΥ αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερα.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.