ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΩΝ (ΜΟΡΙΑ)

9 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 1 μήνας
Elite Member
Εγγραφή από: 21/07/2011 - 01:48
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 41
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΩΝ (ΜΟΡΙΑ)

Πριν διαβάσετε παρακάτω, θα σας επισημάνω κάτι πολύ σημαντικο... το forum αυτό (καλή επιτυχία να έχει) έχει μια δυνατότητα παααααρα πολύ καλη... -> στο τέλος της συζήτησης κάθε topic θα βρείτε το κουμπί "PDF" το οποίο σας φτιάχνει σε ένα έγγραφο ετοιμο για εκτύπωση όλη τη συζήτηση και προφανώς θα μπορείτε να την έχετε μαζί σας και να φτιάξετε ένα αρχείο που προφανώς θα περιέχει πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις σε αυτές -> δοκιμάστε το να ξεκινήσετε το αρχείο σας :::

Ας τα έχουμε λοιπόν όλα τα μοριοδοτικά θέματα μαζεμένα, ώστε να αποφύγουμε ανοίγματα πολλών topic.

Διαβάστε στη συνέχεια το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003 (ΦΕΚ Α΄94 /22-4- 2003) Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού.

Άρθρο 3
Αντικειμενικά κριτήρια.
1. Οι τακτικές μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι και του βαθμού του Αστυνόμου Β\' από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη γίνονται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, η δε προτεραιότητα καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων (μονάδων) που συγκεντρώνει ο αστυνομικός, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
α. Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής και Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Δ/νσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπηρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής και Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Δ/νσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Προκειμένου για νησιωτικές περιοχές η απόσταση προσμετρείται από το κύριο λιμάνι του νησιού.
β. Των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του σε καθοριζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Υπηρεσίες.
γ. Της οικογενειακής του κατάστασης.
Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο ανώτερος ή αρχαιότερος για κάθε κατηγορία.
2. Για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται ο ακόλουθος αριθμός μορίων:
α. Ο αστυνομικός, για κάθε έτος παραμονής του σε Υπηρεσία που απέχει πέραν των 15 χ.λ.μ. από τον τόπο των συμφερόντων του, της αποστάσεως υπολογιζόμενης κατά το εδάφιο α\' της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Από 16-100 χλμ.: 1 μόριο
(2) Από 101 - 600 χλμ. για κάθε 100 χλμ.: επιπλέον 1 μόριο
(3) Από 601 και άνω: επιπλέον 2 μόρια.
Τα μόρια λόγω απόστασης, για μικρότερα του έτους χρονικά διαστήματα υπολογίζονται σε χιλιοστά της μονάδας.
Οι θαλάσσιες αποστάσεις υπολογίζονται στο τριπλάσιο.
«Ο χρόνος απόσπασης αστυνομικού στο εξωτερικό, ο χρόνος μετάθεσης για φοίτηση στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α), ο χρόνος υπηρεσίας αστυνομικού στις Υπηρεσίες των εδαφίων γ΄ και δ΄ του άρθρου 4 του παρόντος, εφόσον αυτός μετακινήθηκε στις τελευταίες από Υπηρεσία εκτός της περιοχής μετάθεσης που ευρίσκεται η έδρα των Υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο χρόνος απόσπασης - μετακίνησης αστυνομικού με αίτησή του στον τόπο συμφερόντων του, εξαιρουμένων των αποσπάσεων της παρ. 8 του άρθρου 19 του παρόντος, λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του».
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για το αστυνομικό προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται σε Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου και Β΄ Δωδεκανήσου
β. Για τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας σε καθοριζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Υπηρεσίες, ο αστυνομικός λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Για κάθε έτος υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, ένα (1) μόριο.
(2) Για κάθε έτος υπηρεσίας σε Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης, επιπλέον δύο (2) μόρια.
(3) Για κάθε έτος υπηρεσίας σε μια από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις: Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Καστοριάς, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Φλώρινας, Ροδόπης και Ξάνθης, επιπλέον δύο (2) μόρια, εφόσον δεν συμπίπτει με τον τόπο συμφερόντων του.
(4) Για κάθε εκπαιδευτικό έτος φοίτησης στις παραγωγικές Σχολές (Σχολή Αξιωματικών - Σχολή Αστυφυλάκων), δύο (2) μόρια. Το μικρότερο του εξαμήνου χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ το μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.Για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας της παρούσας περίπτωσης, θεωρείται ότι αυτός υπηρετεί στο Σώμα ή στην Υπηρεσία αυτή μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Το μικρότερο του εξαμήνου χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ το μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.
Δεν λαμβάνει τα μόρια των ανωτέρω εδαφίων (2) και (3) όποιος μετακινείται για οποιονδήποτε λόγο από τις Υπηρεσίες αυτές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου».
γ. Για την οικογενειακή του κατάσταση, ο αστυνομικός λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Οι έγγαμοι χωρίς τέκνα πέντε (5) μόρια, στα οποία προστίθεται επιπλέον ένα (1) μόριο για κάθε έτος έγγαμης συμβίωσης.
(2) Οι έγγαμοι με τέκνα επιπλέον δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα τέκνα. Στα μόρια αυτά προστίθενται κατ\' έτος ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία μόρια (3) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
(3) Οι άγαμοι γονείς και οι τελούντες σε διάζευξη ή σε χηρεία με τέκνα δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα. Στα μόρια αυτά προστίθενται κατ\' έτος ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία μόρια (3) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
(4) «Οι έγγαμοι αστυνομικοί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, που πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους και υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό, λαμβάνουν ένα (1) μόριο για απόσταση από 30 έως 200 χλμ, τρία (3) μόρια για απόσταση από 201 έως 400 χλμ και πέντε (5) μόρια για απόσταση πέραν των 401 χλμ.».
δ. Μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης του αστυνομικού, που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης, λαμβάνονται υπόψη για το επόμενο έτος μετάθεσης.
3. Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι αστυνομικοί που υπάγονται σε μια από τις κατωτέρω, κατά σειρά, κατηγορίες, συγκρινόμενοι, κατά κατηγορία, μόνο μεταξύ τους με βάση τα παραπάνω κριτήρια:
α. Οι πολύτεκνοι.
β. Οι έχοντες, μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α., ή γονέα με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δεν έχουν άλλα αδέλφια, ή αδελφό με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δεν έχουν άλλο αδελφό και οι γονείς τους έχουν το ως άνω ποσοστό αναπηρίας ή έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας τους.
γ. Οι τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους.
δ. Οι έχοντες τρία (3) τέκνα
ε. Οι έχοντες στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο των συμφερόντων τους.
4. Τα μόρια που λαμβάνει ο αστυνομικός λόγω αποστάσεως από τον τόπο συμφερόντων του ή τον τόπο εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος της συζύγου του διαγράφονται μετά την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσης του στην περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων του.

Α.ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
Ο αστυνομικός, για κάθε έτος παραμονής του σε Υπηρεσία που απέχει πέραν των 15 χ.λ.μ. από τον τόπο των συμφερόντων του, της αποστάσεως υπολογιζόμενης κατά το εδάφιο α\' της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Από 16-100 χλμ.: 1 μόριο
(2) Από 101 - 600 χλμ. για κάθε 100 χλμ.: επιπλέον 1 μόριο
(3) Από 601 και άνω: επιπλέον 2 μόρια.
Τα μόρια λόγω απόστασης, για μικρότερα του έτους χρονικά διαστήματα υπολογίζονται σε χιλιοστά της μονάδας.
Οι θαλάσσιες αποστάσεις υπολογίζονται στο τριπλάσιο.
Μέχρι 600 χιλιόμετρα παίρνεις 6 μόρια (1 για κάθε 100 χιλιόμετρα)

Μετά τα 600 παίρνεις άλλα 2 μόρια (ανεξαρτήτως αν ο τόπος συμφερόντων σου απέχει 610 χιλιόμετρα ή 1000 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που υπηρετείς).
Τέλος δικαιούσαι και 1 μόριο κατ\' έτος (για κάθε έτος Υπηρεσίας σου).
Σχετικό Θέμα συζήτησης http://www.policenet.gr/portal/eforum/forum-astynomikos-astynomia/909.html

ΜΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Γενικά)
Για την οικογενειακή του κατάσταση, ο αστυνομικός λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Οι έγγαμοι χωρίς τέκνα πέντε (5) μόρια, στα οποία προστίθεται επιπλέον ένα (1) μόριο για κάθε έτος έγγαμης συμβίωσης.
(2) Οι έγγαμοι με τέκνα επιπλέον δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα τέκνα. Στα μόρια αυτά προστίθενται κατ\' έτος ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία μόρια (3) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
(3) Οι άγαμοι γονείς και οι τελούντες σε διάζευξη ή σε χηρεία με τέκνα δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα. Στα μόρια αυτά προστίθενται κατ\' έτος ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία μόρια (3) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.
(4) Οι έγγαμοι αστυνομικοί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, που πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους και υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό, λαμβάνουν ένα (1) μόριο για απόσταση από 30 έως 200 χλμ, τρία (3) μόρια για απόσταση από 201 έως 400 χλμ και πέντε (5) μόρια για απόσταση πέραν των 401 χλμ..
δ. Μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης του αστυνομικού, που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης, λαμβάνονται υπόψη για το επόμενο έτος μετάθεσης.

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
Π.Δ.100/2003 (ΦΕΚ Α΄94 / 2003) άρθρο 3 παρ.2-γ4
(4) «Οι έγγαμοι αστυνομικοί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, που πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους και υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό, λαμβάνουν ένα (1) μόριο για απόσταση από 30 έως 200 χλμ, τρία (3) μόρια για απόσταση από 201 έως 400 χλμ και πέντε (5) μόρια για απόσταση πέραν των 401 χλμ.»

Η εργασία ή η άσκηση επαγγέλματος, της συζύγου σου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2-γ4 του Π.Δ.100/2003, πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας για το μόνιμο της κατοικίας. Επίσης στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι για κάθε πλήρες έτος που υπηρετείς μακράν του τόπου εργασίας της συζήγου σου λαμβάνεις μόρια.
Ως πλήρες έτος μετάθεσης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Άρα η σύζυγος πρέπει να εργάζεται από την πρώτη Σεπτέμβρη του προηγούμενου έτους και τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν (ένσημα) κατά την περίοδο των αιτήσεων (μήνας Μάιος) ώστε να βεβαιωθεί οτι εργάζεται για το διάστημα αυτό.
Προυπόθεση είναι να έχει πρώτα δηλωθεί ο γάμος.
Σχετικό Θέμα συζήτησης
http://www.policenet.gr/portal/eforum/forum-astynomikos-astynomia/2287.html

ΜΟΡΙΑ ΓΑΜΟΥ
Τα μόρια γάμου λαμβάνονται ημερολογιακά από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
Με την τέλεση γάμου λαμβάνονται 5 μέρια εφάπαξ και από ένα (1) μόριο για κάθε επόμενο έτος έγγαμης συμβίωσης
Σχετικό Θέμα συζήτησης
http://www.policenet.gr/portal/eforum/forum-astynomikos-astynomia/2290.html

ΜΟΡΙΑ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας σε καθοριζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Υπηρεσίες, ο αστυνομικός λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:
(1) Για κάθε έτος υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης, ένα (1) μόριο.
(2) Για κάθε έτος υπηρεσίας σε Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης, επιπλέον δύο (2) μόρια.
(3) Για κάθε έτος υπηρεσίας σε μια από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις: Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Καστοριάς, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Φλώρινας, Ροδόπης και Ξάνθης, επιπλέον δύο (2) μόρια, εφόσον δεν συμπίπτει με τον τόπο συμφερόντων του.

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Για κάθε εκπαιδευτικό έτος φοίτησης στις παραγωγικές Σχολές (Σχολή Αξιωματικών - Σχολή Αστυφυλάκων), δύο (2) μόρια. Το μικρότερο του εξαμήνου χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ το μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος».
Για τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας της παρούσας περίπτωσης, θεωρείται ότι αυτός υπηρετεί στο Σώμα ή στην Υπηρεσία αυτή μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Το μικρότερο του εξαμήνου χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ το μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.
Δεν λαμβάνει τα μόρια των ανωτέρω εδαφίων (2) και (3) όποιος μετακινείται για οποιονδήποτε λόγο από τις Υπηρεσίες αυτές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου.
Ο χρόνος απόσπασης αστυνομικού στο εξωτερικό, ο χρόνος μετάθεσης για φοίτηση στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α), ο χρόνος υπηρεσίας αστυνομικού στις Υπηρεσίες των εδαφίων γ΄ και δ΄ του άρθρου 4 του παρόντος, εφόσον αυτός μετακινήθηκε στις τελευταίες από Υπηρεσία εκτός της περιοχής μετάθεσης που ευρίσκεται η έδρα των Υπηρεσιών αυτών, καθώς και ο χρόνος απόσπασης - μετακίνησης αστυνομικού με αίτησή του στον τόπο συμφερόντων του, εξαιρουμένων των αποσπάσεων της παρ. 8 του άρθρου 19 του παρόντος, λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 30/10/2011 - 10:13
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 26
Απ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΩΝ (ΜΟΡΙΑ)

Μια ερωρηση και απο εμενα, σχετικα με τα μορια απο την εργασια της συζυγου, αστυφυλακας που δεν εχει θεμελιωσει δικαιομα για αιτηση μεταθεσης (3ετη) πρεπει να κανει ετηση για την προσμετρηση των μοριων απο εργασια συζυγου σαν τους ΕΦ η θα μετρηθουν ολα μαζι οταν εχει δικαιομα για αιτηση?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 2 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 10/06/2012 - 14:19
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 17
Απ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΩΝ (ΜΟΡΙΑ)

Καλησπέρα.
Θέλω να ρωτήσω αν και οι συνοδοί αστυνομικών σκύλων θεωρείται οτι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους.

Ευχαριστώ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 8 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΩΝ (ΜΟΡΙΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 Π.Δ.100/2003 οι συνοδοί αστυνομικών σκύλων και οι πυροτεχνουργοί εξαιρούνται από τα από τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 Π.Δ.100/2003 , οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες που ασκούν καθήκοντα, συνοδών σκύλων και εκγυμναστών αυτών, παραμένουν στις Υπηρεσίες τους, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και σχετική πρόταση των Υπηρεσιών τους.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 07/07/2011 - 20:52
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
μοριοδοτηση

Η γυναίκα μου εργαζεται σε άλλο μέρος από τον τόπο που υπηρετώ. Απέχει πάνω απο 200 χλμ. όμως μένει σε διπλανό δήμο από εκεί που εργάζεται. Δικαιούμαι τα μόρια;

Εικόνα sotos542
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1 εβδομάδα
Review Team
Εγγραφή από: 23/02/2012 - 10:10
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 93
Ισχύον Π.Δ.

Αυτό είναι το Π.Δ. από τότε που πέρασε ή έχει αλλάξει κάτι; Ερωτω γιατί άκουσα ότι θα τροποποιηθεί όσον αφορά διαζευγμενους και αναπηρίες επειδή οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι εικονικές.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Member
Εγγραφή από: 07/07/2015 - 22:02
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Οσον αφορα τα μορια εργασίας

Οσον αφορα τα μορια εργασίας συζηγου γνωριζει κανεις ποσο καιρο πρεπει να εργαζεται για να παρω τα μορια;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 16/02/2017 - 07:29
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Μόρια γάμου

Καλησπέρα. Μια διευκρινηση θέλω συνάδελφοι. Αν πχ τελεσθεί γάμος πριν τη λήξη του 2018, το 2019 θεωρείται πως είσαι στο δεύτερο χρόνο γάμου ή πρέπει να συμπληρωθει πρώτα ένας χρόνος ημερολογιακά;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 εβδομάδες 1 ώρα
Member
Εγγραφή από: 24/08/2013 - 21:46
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 24
Απο τα ερωτηματα σου το πρωτο

Απο τα ερωτηματα σου το πρωτο ειναι σωστο. Προσωπικα παντρευτηκα 08/2014 και στις λιστες μοριων του Ιουνιου του 2015 προσμετρηθηκαν 7 μορια (5εφαπαξ και απο 1 μοριο για τα ετη 14 κ 15). Ελπιζω να σε καλυψα

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 4 χρήστες.