ΠΑΡΑΒΟΛΟ

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 02/06/2012 - 19:51
Δημοσιεύσεις: 53
Βαθμοί: 172
ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Στα αδικήματα που διώκονται σε βαθμό πταίσματος και απαιτείται υποβολή εγκλήσεως από τον παθόντα για να κινηθεί η ποινική δίωξη, ζητάμε από τον εγκαλούντα να προσκομίσει παράβολο υπέρ του δημοσίου ποσού (100 ευρώ) ή όχι; π.χ. έρχεται κάποιος στο Α.Τ. και υποβάλει έγκληση για παράβαση του άρθρου 331 του Π.Κ. "ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ" που έγινε πταίσμα με Ν.4055/2012. Παίρνουμε παράβολο ή όχι; Επιπλέον όταν έρχεται κάποιος να ανακαλέσει την έγκληση που είχε υποβάλει μαζί με τον εγκαλούμενο και συντάσσεται σχετικά έκθεση ανάκλησης γενόμενης έγκλησης και αποδοχής αυτής, τι παράβολο του ζητάμε να προσκομίσει και ποιου ποσού; Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις σας.

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 εβδομάδες 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 491
Απ: ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Άρθρα 49 , 52 και 53 Κ.Π.Δ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 8 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΗΝΥΣΗΣ ΣΕ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ

Ισχύει το ίδιο παράβολο των 100€ και στα πταίσματα όπως τα πλημ/τα κατ΄έγκληση. Προσοχή μόνο στα κατ΄έγκληση.
Στη συνέχεια οι σχετικές διατάξεις του Κ.Π.Δ.

[b]ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ[/b]
Το άρθρο που ορίζει τη διαδικασία για την ανάκληση γενομένης εγκλήσεως είναι το άρθρο 52 του Κ.Π.Δ. ενώ για τα έξοδα της ανάκλησης το άρθρο 53 του Κ.Π.Δ.
Τα έξοδα της ανάκλησης βαρύνουν εκείνον που ανακαλεί την έγκληση (άρθρο 584 Κ.Π.Δ.).
Να σημειωθεί ότι για την ανάκληση που προβλέπεται στο άρθρο 52 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα (άρθρο 53 εδ.1 Κ.Π.Δ.).
Τα δικαστικά έξοδα που πρέπει κατά περίπτωση να πληρώσει ο ανακαλών προσδιορίζονται από τον Ν.663/1977.
Ο Νόμος 663/1977 (ΦΕΚ Α-215) όπως αντικαταστάθηκε με το δέκατο έκτο άρθρο του ν.969/1979 (ΦΕΚ Α΄ 220) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του ν.1968/1991 (ΦΕΚ Α΄ 150), «περί τελών χαρτοσήμου, αναφερομένων εις τα δικαστικά έξοδα και τέλη της ποινικής διαδικασίας και άλλων τινών διατάξεων», και ειδικότερα στο άρθρο 3 σε συνδυασμό με την αριθ. 58553/19-28 Ιουν. 2006 (ΦΕΚ Β΄ 776) απόφ. Υπ. Οικονομίας - Οικονομικών και Δικαιοσύνης προβλέπει : 4. α) Επί ανακλήσεως εγκλήσεως δηλωθείσης μετά την άσκησιν της ποινικής διώξεως και μέχρι της ενάρξεως της προπαρασκευατικής διαδικασίας «από 29 σε 40 Ευρώ.» β) Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν τα έξοδα ορίζονται εις τα ποσά των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υπ΄ Αριθμ. 123827/2010 (ΦΕΚ Β΄-1991/23.12.2010) (βλέπε παρακάτω).

[b]Συνήθης πρακτική[/b]
Η ανάκληση της έγκλησης ενώπιον του Αξιωματικού Υπηρεσίας θα στοιχίσει επιπλέον του παραβόλου των 100€ που δόθηκε για την κατάθεση της μήνυσης. Πολλοί ζητούν παράβολο 30 € για την ανάκληση, ενώ άλλοι παραπέμπουν τον μηνυτή στο ταμείο των δικαστηρίων προκειμένου να προμηθευτούν από εκεί το παράβολο ανάλογα με το αδίκημα που έχουν καταμηνύσει και το δικαστήριο που θα το εκδίκαζε (Πταισματοδικείο , Μονομελές Πλημμελειοδικείο κ.λ.π.)
Φυσικά υποδεικνύεται η δυνατότητα στους αντιδίκους για ανάκληση της μήνυσης ενώπιον του ακροατηρίου κατά την ημέρα εκδίκασης.

Παρακάτω οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 42 Κ.Π.Δ.
Μήνυση αξιόποινων πράξεων
1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε, και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην αρχή τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο το μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της μήνυσης. Μπορεί επίσης η μήνυση να γίνει και προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 148 επ.
3. Αν η μήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα ή στο δημόσιο κατήγορο.
«Ο μηνυτής, κατά την υποβολή της μήνυσης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, καταθέτει, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού δέκα (10) * ευρώ. [ * Το παράβολο για την υποβολή μήνυσης αυξήθηκε από 10 σε 100 ευρώ από 23.1.2011 με την υπ΄αριθ. [url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/nomothesia-dikastiria/317.h... (ΦΕΚ Β-1991/23.12.2010[/url]) Κοινή Υπουργική Απόφαση]
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας εκδόσεως του παραβόλου, αυτό μπορεί να προσκομισθεί το βραδύτερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, χωρίς να κωλύεται η ποινική διαδικασία.
Το ύψος του ποσού του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.».
«5. Η κατάθεση της μήνυσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α' 125). Οι λεπτομέρειες και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

Άρθρο 46 Κ.Π.Δ.
Έγκληση του παθόντος
«1. Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3.
2. Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα απολύτως κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής καταθέτει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξαιρούνται από την κατάθεση παραβόλου οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Για αξιόποινες πράξεις που τελούνται σε βάρος δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτούς καθηκόντων, ο παθών υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παραβόλου.
3. Κατά της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, με την οποία η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω μη κατάθεσης παραβόλου, δεν επιτρέπεται άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 48.
4. Ο εγκαλών μαζί με την έγκληση οφείλει να υποβάλει και τα διαθέσιμα σε αυτόν αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν και αποδεικνύουν αυτήν. Οι καταθέσεις μαρτύρων υποβάλλονται με τον τύπο της ένορκης βεβαίωσης που έχει δοθεί ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, χωρίς κλήση του καθ' ού στρέφεται η έγκληση.»

Άρθρο 49 Κ.Π.Δ.
Εφαρμογή στα πταίσματα
1. Οι ορισμοί των άρθρων 42, 43, 44, 46, 47 και 48 εφαρμόζονται και στα πταίσματα. Ως προς αυτά, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ανήκουν στο δημόσιο κατήγορο και, όπου αυτός δεν υπάρχει, στον πταισματοδίκη σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2, τα δικαιώματα του εισαγγελέα εφετών ανήκουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, και τα δικαιώματα του δικαστικού συμβουλίου ή του δικαστηρίου (άρθρ. 44) στον πταισματοδίκη.
2. Η ποινική δίωξη προκειμένου για πταίσματα αναστέλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44, και για όσο χρόνο ο κατηγορούμενος υπηρετεί για οποιονδήποτε λόγο στο στρατό και διαμένει εκτός έδρας του αρμόδιου πταισματοδικείου. Ο δημόσιος κατήγορος διατάσσει την αναστολή με αιτιολογημένη διάταξή του.

Άρθρο 52 Κ.Π.Δ.
Ανάκληση της έγκλησης
1. Ο εγκαλών μπορεί είτε ο ίδιος είτε με ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση.
2. Για τους υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή πρέπει να γίνει εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση μπορεί επίσης να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά.
Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 53 Κ.Π.Δ.
Έξοδα σε περίπτωση ανάκλησης
Για την ανάκληση που προβλέπεται στο άρθρο 52 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 52 ή των πρακτικών μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία.

Άρθρο 53 Κ.Π.Δ.
Έξοδα σε περίπτωση ανάκλησης
Για την ανάκληση που προβλέπεται στο άρθρο 52 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 52 ή των πρακτικών μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία.

Άρθρο 584 Κ.Π.Δ.
Έξοδα σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση
1. Σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση, εκείνος που την ανακαλεί καταδικάζεται με την ίδια απόφαση ή με το βούλευμα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
2. Η διάταξη του άρθρου 582 παρ. 2 εφαρμόζεται ανάλογα και σ' αυτή την περίπτωση.

Ν. 663/1977 (ΦΕΚ Α΄ 215)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικος και του Κώδικος «περί τελών χαρτοσήμου, αναφερομένων εις τα δικαστικά έξοδα και τέλη της ποινικής διαδικασίας και άλλων τινών διατάξεων»
Άρθρο 3
«1.Τα ποσά εξόδων της παρ. 1 του άρθρ. 582 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας επί καταδικασθέντων εις ποινήν παρά ποινικού Δικαστηρίου δικάσαντος εις πρώτον βαθμόν, ορίζονται κατά δικαστήριον ως εξής:
α) Επί αποφάσεων Πταισματοδικείου από είκοσι πέντε(25) σε πενήντα (50)Ευρώ.
β) Επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από σαράντα (40) σε ογδόντα(80) Ευρώ.
γ) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου από εκατόν είκοσι (120) σε τριακόσια εξήντα (360) Ευρώ.
δ) Επί αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων από εκατόν είκοσι (120) σε τριακόσια εξήντα (360) Ευρώ.
ε) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Πενταμελούς Εφετείου από διακόσια πενήντα (250) σε πεντακόσια (500) Ευρώ.
στ) Επί αποφάσεων λοιπών Ποινικών Δικαστηρίων από ογδόντα πέντε (85) σε διακόσια (200) Ευρώ.
ζ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.663/’77 από διακόσια είκοσι (220) σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.
η) Της παραγράφου 4 εδ. Α΄ του άρθρου 3 του ν.663/77 από σαράντα(40) σε πενήντα (50) Ευρώ.
[i]Τα ποσά των άνω περίπτ. αναπροσαρμόστηκαν ως άνω από την με την Υπουργική Απόφαση Υπ΄ Αριθμ. 123827/2010 (ΦΕΚ Β΄-1991/23.12.2010[/i])
2.Εάν τα δικαστήρια της προηγουμένης παραγράφου απεφάνθησαν κατόπιν εφέσεως, τα έξοδα συνίστανται εις το τριπλάσιον του ποσού του καθοριζομένου δια το επί της αυτής υποθέσεως δικάσαν πρωτοβάθμιον δικαστήριον.
3.Τα έξοδα της παρ. 1 του άρθρ. 583 του Κ.Π.Δ. ορίζονται «από 205 σε 220 Ευρώ».
[i]Το άνω μέσα σε « » ποσό αναπροσαρμόστηκε ως άνω από την περιπτ. ζ΄ της με αριθ. 58553/19-28 Ιουν. 2006 (ΦΕΚ Β΄ 776) απόφ. Υπ. Οικονομίας - Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η ισχύς της οποίας αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της.[/i]
«Τα έξοδα της παρ. 2 του άρθρ. 583 του Κ.Π.Δ. όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρ. 14 του νόμ. 1941/1991 ορίζονται σε 10.000 δραχμές μέχρι 200.000 δραχμές».
[i]Το μέσα σε « » δεύτερο εδάφιο, της παρ. 3, προστέθηκε από το άρθρ. 38 Νόμ. 1968/10-11 Οκτ. 1991 (ΦΕΚ Α΄ 150),[/i]
4.Τα έξοδα του άρθρ. 584 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. ορίζονται ως εξής:
α) Επί ανακλήσεως εγκλήσεως δηλωθείσης μετά την άσκησιν της ποινικής διώξεως και μέχρι της ενάρξεως της προπαρασκευατικής διαδικασίας «από 29 σε 40 Ευρώ.»
[i]Τα έξοδα της περίπτ. α΄ αναπροσαρμόστηκαν ως άνω από την περίπτ. η΄ της με αριθ. 58553/19-28 Ιουν. 2006 (ΦΕΚ Β΄ 776) απόφ. Υπ. Οικονομίας - Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η ισχύς της οποίας αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της.[/i]
β)Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν τα έξοδα ορίζονται εις τα ποσά των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
5.Παρά των δικαστηρίων ανηλίκων, τριμελούς, μονομελούς και παρ’ εφέταις, δεν καταλογίζονται έξοδα ποινικής διαδικασίας.
6.Εάν η διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της προδικασίας, υπήρξε δαπανηρά δια το Δημόσιον, ιδία λόγω διεξαγωγής κυρίας ανακρίσεως μακράς διαρκείας, δαπανηράς πραγματογνωμοσύνης και κλήσεως σημαντικού αριθμού μαρτύρων δικαιουμένων αποζημιώσεως, το δικαστήριον δύναται να επαυξήση τα ποσά του παρόντος άρθρου μέχρι του τριπλασίου.
7.Επί Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων και Αεροδικείων, ισχύουν αι διατάξεις περί εξόδων ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου, επί δε αναθεωρητικού δικαστηρίου τα έξοδα ενώπιον του τριμελούς εφετείου δικάζοντος κατ’ έφεσιν.
8.Εάν το δικαστήριον ή το συμβούλιον παρέλειψε να ορίση δια της αποφάσεως ή του βουλεύματος το ποσόν των εξόδων, ισχύουν, κατά περίπτωσιν, τα εν παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οριζόμενα. Εν αμφισβητήσει εκ μέρους του καταδικασθέντος αποφαίνεται το απαγγείλαν την καταδίκην δικαστήριον ή συμβούλιον.

Υπουργική Απόφαση Υπ΄ Αριθμ. 123827/2010
(ΦΕΚ Β΄-1991/23.12.2010)
Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας.
1. Τα δικαστικά έξοδα ποινικής διαδικασίας τα οποία ορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 εδ. Α΄ του άρθρου 3 του ν.663/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το δέκατο έκτο άρθρο του ν. 969/1979 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του ν.1968/1991, αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α) Επί αποφάσεων Πταισματοδικείου από είκοσι πέντε(25) σε πενήντα (50)Ευρώ.
β) Επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από σαράντα (40) σε ογδόντα(80) Ευρώ.
γ) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου από εκατόν είκοσι (120) σε τριακόσια εξήντα (360) Ευρώ.
δ) Επί αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων από εκατόν είκοσι (120) σε τριακόσια εξήντα (360) Ευρώ.
ε) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Πενταμελούς Εφετείου από διακόσια πενήντα (250) σε πεντακόσια (500) Ευρώ.
στ) Επί αποφάσεων λοιπών Ποινικών Δικαστηρίων από ογδόντα πέντε (85) σε διακόσια (200) Ευρώ.
ζ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.663/’77 από διακόσια είκοσι (220) σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.
η) Της παραγράφου 4 εδ. Α΄ του άρθρου 3 του ν.663/77 από σαράντα(40) σε πενήντα (50) Ευρώ.
2. Το παράβολο μήνυσης που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναπροσαρμόζεται από δέκα (10) σε εκατό (100) Ευρώ.
3. Το τέλος πολιτικής αγωγής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναπροσαρμόζεται από δέκα (10) σε πενήντα (50) Ευρώ.

[edit time=1365771494]mentor[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση διευκρινίστηκε το ευλογο ερώτημα που είχε δημιουργηθεί -λόγω της ασάφειας του νόμου- σχετικα με πόσα παράβολα των 100€ έπρεπε να καταβληθούν σε ΜΙΑ περίπτωση έγκλησης που όμως έχει πολλούς εγκαλούντες .

Δηλαδή αν καταβάλεται μονο ΕΝΑ παράβολο συνολικά από όλους τους εγκαλούντες ή καθ'ενας εξ'αυτών υποχρεούται ατομικά στην καταβολή ενος παραβόλου .

Ετσι σύμφωνα με το Άρθρο 93 του Ν. 4139/2013 πλέον στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά το εδάφιο α” προστίθεται εδάφιο β” ως εξής:

[u][b]«β. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο».[/b]
[/u]

[edit time=1366383641]SREK[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
Review Team
Εγγραφή από: 18/05/2011 - 22:11
Δημοσιεύσεις: 27
Βαθμοί: 99
Απ: ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Αν ο Εισαγγελέας επιστρέψει την δικογραφία, προκειμένου να επισυναφθεί το παράβολο της γενόμενης έγκλησης και ο παθών αρνηθεί να το προσκομίσει επικαλούμενος π.χ. οικονομικά προβλήματα, εμείς πώς επιστρέφουμε την δικογραφία στον Εισαγγελέα? Αν τον βάλουμε να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι αδυνατεί να το προσκομίσει, είμαστε σωστοί?

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.