άδειες ηνιοχείας

13 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Εγγραφή από: 13/07/2011 - 21:08
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 1
άδειες ηνιοχείας

Γνωρίζει κάποιος τι πρόστιμο επιβάλλεται σε άτομο το οποίο οδηγάει χωρίς να είναι κάτοχος άδειας ηνιοχείας ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 11 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: άδειες ηνιοχείας

Η αστυνομία είναι αναρμόδια να επιβάλλει πρόστιμο για άσκηση δραστηριότητας με έλλειψη άδειας ηνιόχου.
Αντίθετα μπορεί να προβεί στον έλεγχο νόμιμης κυκλοφορίας του ζωήλατου οχήματος σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Αμαξάδες. Τις άδειες για στάθμευση και διέλευση των παραδοσιακών αμαξών με άλογα, τις χορηγεί με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. με κανονιστική του Πράξη ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίζει τους κανόνες για την λειτουργία ζωήλατων οχημάτων και έχουν να κάνουν κυρίως με την ομοιομορφία στα ρούχα των οδηγών αλλά και τις άμαξες, καθώς και με την τήρηση των κανόνων καθαριότητας. Ακόμη προβλέπονται και τρόπος έκδοσης αδειών για τα ζωήλατα οχήματα, από τον οικείο Δήμο.

Σύµφωνα µε το άρθρο 75 ΙΙ, εδάφιο 20 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων):
«Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρµοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Οι αρµοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα, οι ακόλουθες: 1. …. 20. Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος στην περιφέρειά τους. ..», κατά δε το άρθρο 79 του ιδίου νόµου οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν, στην κανονιστική απόφασή τους που ρυθµίζει θέµατα κυκλοφορίας και στάθµευσης των οχηµάτων να συµπεριλάβουν και ρυθµίσεις σχετικές µε την κυκλοφορία και στάθµευση των ζωήλατων οχηµάτων, αφού ν νοµοθεσία προβλέπει ότι στην άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να προσδιορίζεται και η εδαφική περιφέρεια στην οποία µπορεί να ασκεί την επαγγελµατική δραστηριότητα ο ηνίοχος".

Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 2696/1999 ΦΕΚ Α΄ 57, “Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας” ορίζονται τα εξής:
«1. Δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανoκίνητo όχημα, ρυμoυλκoύμενo, μoτoπoδήλατo ή ζωήλατo όχημα να κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, αν δεν φέρει τις πινακίδες αριθμoύ κυκλoφoρίας, oι oπoίες χoρηγήθηκαν νόμιμα. Oι χoρηγoύμενες πινακίδες πρέπει να είναι αντανακλαστικές.
2. Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων της προηγούμενης παραγράφου, τα της αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τα της χορήγησης πινακίδων για δοκιμαστική ή προσωρινή κυκλοφορία, ο τρόπος και η θέση ανάρτησης, τα των εγγραφών και ενδείξεων επ’ αυτών, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται, για τα αυτοκίνητα, καθώς και για τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες και τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αγροτικά μηχανήματα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα μηχανήματα έργων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα μοτοποδήλατα με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και για τα ζωήλατα οχήματα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3. Aπαγoρεύεται για oπoιαδήπoτε αιτία αντικατάσταση των πινακίδων, πoυ καθoρίζoνται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ με άλλες πoυ δεν έχoυν χoρηγηθεί νόμιμα ή παραπoίηση αυτών με oπoιαδήπoτε μoρφή (τεμαχισμό, αλλαγή σχήματoς ή γράμματoς, κάμψη της πινακίδας κ.λπ.) ή μετάθεση από τoυ ενός oχήματoς σε άλλo ή κατασκευή από άλλoν πλην τoυ κατά τις διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα oριζoμένoυ και κατά τρόπo διάφoρo, ως και η πώληση, αγoρά και χρήση τέτoιων πινακίδων. Oι παραβάτες της διάταξης της παραγράφoυ αυτής, ως και αυτoί πoυ υπoβάλλoυν ψευδή στoιχεία, για τη λήψη ανταλλακτικών πινακίδων για τo σκoπό παράνoμης χρησιμoπoίησής τoυς, τιμωρoύνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτoυς.
4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει τοποθετημένες και τις δύο πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νόμιμα χορηγηθεί, καθώς και εκείνος, ο οποίος κυκλοφορεί άλλης κατηγορίας όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με κανονικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ. Με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ τιμωρείται και αυτός που οδηγεί οδικό όχημα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί επ’ αυτών μη αντανακλαστικό υλικό. Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.
Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ 2 του άρθρου 90 του Ν. 2696/1999 ΦΕΚ Α΄ 57, “Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας”, εκδόθηκε η Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αριθ. Πρωτ. : 33774/2009 (Β-1218) «Διαστάσεις πινακίδων ζωήλατων οχημάτων, προδιαγραφές, τρόπος κατασκευής διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τρόπος και θέση ανάρτησης, εγγραφές και ενδείξεις επ’ αυτών».

Η διαδικασία χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται στην Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 14119/22.04.2002 (Φ.Ε.Κ. 535/30.04.2002 τεύχος Β’).

Υπουργική Απόφαση Αριθ. 14119/2002
(Φ.Ε.Κ. 535/30.04.2002 τεύχος Β’)
Διαδικασία χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 88 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
2)Την αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης».
3)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών

των ΟΤΑ Α' βαθμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Η άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος χορηγείται από τους οικείους δήμους ή κοινότητες στους οποίους θα κινείται το ζωήλατο όχημα.
Στην άδεια κυκλοφορίας προσδιορίζεται η εδαφική περιφέρεια στην οποία θα ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα του ηνιόχου.
Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται εφόσον ο αιτών δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος ηλικίας.

ΑΡΘΡΟ 2
Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του κυρίου ή κατόχου του οχήματος με το ανάλογο χαρτόσημο και ένσημο που καταβάλλεται υπέρ του δήμου ή της κοινότητας στην

οποία θα κινείται το ζωήλατο όχημα.
β) Το παράβολο που αναλογεί για την έκδοση αδείας κυκλοφορίας του ζωήλατου οχήματος.
γ) Δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντα
δ) Πιστοποιητικό γέννησης
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, με την οποία να δηλώνεται: ί) ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού

κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα.
Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων, της αντικατάστασης αυτών σε

περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς καθώς και ο τρόπος και η θέση ανάρτισης αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του

Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/23.3.99 Τ.Α).
Ν) ο αιτών έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί,
Νί) ο αιτών γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους ίν) εφ’όσον είναι κάτοχος του ζώου, είναι υποχρεωμένος να

τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου ν) η επιβατική άμαξα πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών.
Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως

ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί της κατοχής και υγιεινής του ζώου, και στ) βεβαίωση ιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ζωήλατου οχήματος τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα, τα οποία και συμπράττουν στην πράξη μεταβίβασης

αυτού συμπληρώνουν στην άδεια κυκλοφορίας του μεταβιβασθέντος ζωήλατου την παρακάτω ένδειξη:
ΑΚΥΡΗ
Μεταβιβάστηκε την στον.........
κάτοικο ........ οδός ........ αριθμ..........
Ο νέος κάτοχος σε ένα μήνα από σήμερα,
είναι υποχρεωμένος να εφοδιαστεί με νέα άδεια.
(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
Ο Δήμος ή η Κοινότητα τηρεί βιβλίο μητρώου των κατεχόντων την ως άνω άδεια, κατ’αυξάνοντα αριθμό.
Η ανωτέρω άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου που μεταβιβάστηκε εν όλω ή εν μέρει με πράξη του κατόχου αυτού, ακυρώνεται, μετά ένα μήνα

από την ημερομηνία μεταβιβάσεως.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για όσους αποκτούν δικαίωμα επί ζωηλάτου αιτία κληρονομιάς αιτία

θανάτου ή λόγω δωρεάς.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2002

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 2 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 08/02/2012 - 11:54
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 101
Απ: άδειες ηνιοχείας

ΚΑΙ ΑΡΘΡ. 88 & 6 ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΑΝ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΗΛΑΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΔΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20€).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 9 μήνες
Member
Εγγραφή από: 15/09/2012 - 09:55
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
Απ: άδειες ηνιοχείας

ναι

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 3 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 77
Απ: άδειες ηνιοχείας

Μήπως μπορείς να μου στείλεις την νομοθεσία;

Εικόνα AkhsCap
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 18/04/2014 - 19:31
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 15
Απ: άδειες ηνιοχείας

τελικα η αστυνομια πως μπορει να ελεγξει μια αμαξα που απο πληροφορια δεν εχει διπλωμα ο ηνιοχος ουτε εναρξη στην εφορια και φορτωνει κοσμο παιρνοντας το χρημα και δεν κοβει αποδειξεις?Και το μονο που κανει ειναι ζημια στους νομιμους αμαξαδες στη πιατσα?Συναδελφος ειμαι και στον κοκ του Λαμπρακακη δεν βρισκω να λεει κατι σχετικα.Ευχαριστω.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 6 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: άδειες ηνιοχείας

[b]ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΗΛΑΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΗΝΙΟΧΕΙΑΣ
[/b]
Α. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΗΛΑΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Εκδίδεται από τον οικείο ΟΤΑ, δυνάμει των διατάξεων (α) της περ. 20 του στοιχ. II του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 [Α΄ 114], (β) της υπ΄ αριθμ. 14119/22.4.2002 Υ.Α. [Β΄ 535] και (γ) της υπ΄ αριθμ. 33774/2009 [Β΄ 1218].

Β. ΑΔΕΙΑ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΗΝΙΟΧΕΙΑΣ

Για την έκδοση αδειών ηνιοχείας συνιστάται σε κάθε περιφερειακή ενότητα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Επιτροπή, δυνάμει των διατάξεων (α) του από 4.8.1923 Ν.Δ [Α΄ 225], (β) του άρθρου 2 παρ. 13 της υπ΄ αριθμ. 7004/15/7-λβ΄/1992 ΚΥΑ [Β΄ 576], η οποία εξετάζει του υποψήφιους και εκδίδει τη σχετική άδεια.

[b]ΚΥΡΩΣΕΙΣ[/b]

- Κυκλοφορία ζωήλατου οχήματος άνευ άδειας κυκλοφορίας : Διοικητικό Πρόστιμο είκοσι (20) € [αρθ. 88§6 ΚΟΚ]

- Οδήγηση ζωήλατου οχήματος άνευ άδειας ηνιοχείας : Πταίσμα [αρθ. 6 ν.δ της 4.8.1923 "Περί αδειών ηνιοχείας" (Α΄ 225)]

- Κυκλοφορία ζωήλατου χωρίς πινακίδες (οι οποίες έχουν νομίμως χορηγηθεί) ή πινακίδες μη ευκρινώς τοποθετημένες : Διοικητικό Πρόστιμο τριακοσίων (300) € [αρθ. 90 ΚΟΚ]

- Φώτα ζωήλατων : Διοικητικό Πρόστιμο σαράντα (40) € [αρθ. 77 ΚΟΚ]

- Τροχοπέδηση ζωήλατων : Διοικητικό Πρόστιμο σαράντα (40) € [αρθ. 60 ΚΟΚ]

Επίσης, με απόφαση του οικείου ΟΤΑ ή του Λιμενικού Ταμείου (αν χρησιμοποιούν χώρους λιμένων), μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Τροχαίας, προσδιορίζονται :
α) η θέση αφετηρίας (πιάτσα)
β) το δρομολόγιο του ζωήλατου οχήματος
γ) το σημείο τερματισμού
δ) η υγιεινή των ζώων και η αποκομιδή των κοπράνων

Η κατ΄ επάγγελμα άσκηση του επαγγέλματος του ηνιόχου (μίσθωση άμαξας για τουριστικούς κλπ σκοπούς) προϋποθέτει ασφάλιση στον ΟΑΕΕ και έναρξη επαγγέλματος στην ΔΟΥ.

Εικόνα AkhsCap
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 18/04/2014 - 19:31
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 15
Απ: άδειες ηνιοχείας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!!Ενα τελευταιο τωρα,αν εγω του κανω τη μηνυση στο αστυνομικο σημειωματαριο μηνυσεων για το πταισμα που στερειται αδεια ηνιοχου (οδηγησης ζωηλατου οχηματος) μπορω να αναφερω καπως για την εναρξη επαγγελματος στην εφορια που στερειται Η απλα του κανω μηνυση οτι προβαινει στη μεταφορα τουριστων εναντι αντιτιμου και το κοινοποιω στη ΔΟΥ?Αυτο πως ακριβως θα το φτιαξω ειλικρινα δε ξερω και δεν βρισκω και καποιον συναδελφο να με κατατοπισει,σκεφτηκα ισως οτι στο Α.Τ.Σπετσων ισως να ξερουν λογω που εχει αρκετους αμαξαδες εκει.....Παρακαλω οποιος γνωριζει αυτη τη λεπτομερεια ας μας διαφωτισει!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 6 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: άδειες ηνιοχείας

Κάνε τη μήνυση για το πταίσμα και ακολούθως κάνε ένα έγγραφο σε ΤΕΒΕ και ΔΟΥ για τις δικές τους ενέργειες.

Εικόνα AkhsCap
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 18/04/2014 - 19:31
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 15
Απ: άδειες ηνιοχείας

Σ'ευχαριστω!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 3 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 77
Απ: άδειες ηνιοχείας

Μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος αν εκδίδονται ακόμα από την αστυνομία οι άδειες ηνιοχείας; Το αντίστοιχο δίπλωμα δηλαδή.

Εικόνα AkhsCap
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 18/04/2014 - 19:31
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 15
αδειες ηνιοχείας

βγαζουν φιλε μου,πριν 1,5 χρόνο α.τ. στις κυκλαδες έκδοσε σε 2 άτομα για την ακριβεια

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 ημέρες 22 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 289
Πληροφορίες μπορούν να

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στις υπηρεσίες τροχαίας της Κέρκυρας η οποία έχει μεγάλη πιάτσα από άμαξες

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.