ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 5 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 09/05/2011 - 15:50
Δημοσιεύσεις: 22
Βαθμοί: 75
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ποια καταστήματα μπορούν να λειτουργούν όλες τις ημέρες τις εβδομάδας (πχ ψιλικατζίδικα) συμπεριλαμβανόμενης και της Κυριακής; Ποια είναι τα κριτήρια;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 307/2014 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, [b]έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ΄ αριθμ. Κ1-1119/7.7.2014 Αποφάσεως [/b]του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Ορισμός τριών τουριστικών περιοχών της Ελλάδας, όπου επιτρέπεται πιλοτικά για ένα (1) έτος ή προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013» (ΦΕΚ Β΄ 1859/8.7.2014).

[url]https://drive.google.com/file/d/0B8n6aRXzMkUVMDFDY3YxaHM3bEE/view?usp=sh...

[edit time=1415191235]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 11 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

[b]ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4177/ΦΕΚ Α 173/8.8.2013
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.[/b]

Άρθρο 16
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
γ) Την Κυριακή των Βαΐων.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,
β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),
γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops-in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
Εφόσον η προθεσμία των τριών (3) μηνών του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερει-άρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α' 87).
Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση, ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.
3. α. Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α'34), κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α' 202).
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.»

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 4 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 28/12/2011 - 00:20
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 24
Απ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Επειδή αντιμετώπισα αυτο το πρόβλημα εχθές και χαθηκαμε σε νόμους και διατάξεις , κατα την άποψή σας σε τι βαθμό διώκεται κάποιος που
ανοίγει το κατάστημά του την Κυριακή κατά παράβαση των σχετικών νομων και διατάξεων ?
- Σε επικοινωνία με εισαγγελέα το χαρακτήρησε πλημμέλημα , αλλα ήταν πολυ επιφυλακτικός-

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Κ1-1119 Υπουργική Απόφαση (Β' 1859/8.7.2014), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1α της Υποπαρ. ΣΤ.5 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), ορίστηκαν τρεις τουριστικές περιοχές της ώρας όπου επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Οι περιοχές αυτές είναι : Τα ιστορικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και οι περιοχές Πικερμίου και Ραφήνας, Χαλκιδικής, Ρόδου, Κω, Σύρου, Μυκόνου και Σαντορίνης.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.