ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

8 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 9 μήνες
Εγγραφή από: 10/04/2012 - 09:01
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 1
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Γνωρίζει κάποιος πώς μπορεί να είναι καλυμμένος συνάδελφος που παίζει μουσικό όργανο σε παραδοσιακές κυρίως εκδηλώσεις άνευ αμοιβής....?Υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το άρθρο 5 του ΠΔ 538/89...?Ευχαριστώ...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 03/09/2011 - 16:31
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 6
Εφόσον η ενασχόλησή σου με

Εφόσον η ενασχόλησή σου με την μουσική γίνεται αφιλοκερδώς, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 5 του Π.Δ. 538/1989 και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ειδική άδεια από την Υπηρεσία.
 
Επίσης, σύμφωνα με το αρ. 6 του Π.Δ. 254/2004 "Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικού", "Ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες και δεν αναλαμβάνει εργασίες που προσβάλλουν το κύρος του".
Δεν θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα αν πράγματι ασχολείσαι ερασιτεχνικά. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να κάνεις γραπτή αναφορά στην Υπηρεσία σου ότι συμμετέχεις σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις άνευ αμοιβής.

Εικόνα sotos542
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 6 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 23/02/2012 - 10:10
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 95
....όταν τραγουδάει επι αμοιβής ?

Εγώ ήθελα να ρωτήσω στην περίπτωση που κάποιος τραγουδάει επι αμοιβής σε κάποιο κέντρο περιστασιακά τίθεται θέμα παραπτώματος ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 14/06/2014 - 00:55
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
Εργασία Αστυνομικού Προσωπικού

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ/τος 538/89, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 19 του Π.Δ. 31/2001 «Απαγορεύεται στους αστυνομικούς η άσκηση άλλου επαγγέλματος και η κατ΄ επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης. Κατ΄ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αστυνομικός μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του, δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και δεν δίνουν αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή της Ελληνικής Αστυνομίας. Απαγορεύεται ο αστυνομικός να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας. Μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αστυνομικός μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισμού».
2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 145 του Β.Δ 31-12-57/20-01-1958, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.1481/1984 , όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.1590/1986, τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, κάθε αστυνομικός  ο οποίος ασχολείται εις οποιονδήποτε εμπόριον , διατηρεί γραφείο και εν γένει μετέρχεται οιονδήποτε επάγγελμα, υπηρεσία άλλην παρά την θέσιν και τα καθήκοντα του ως Αστυνομικού Υπαλλήλου.
3.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. 1α του άρθρου 13 του Π.Δ. 120/2008 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού», η άσκηση άλλου επαγγέλματος και η χωρίςάδεια της Υπηρεσίας άσκηση δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 538/1989 (ΦΕΚ Α-224), συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή του προστίμου.
4.    Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», το οποίο αναφέρεταιστην «Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή», «Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του».
5.    Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ια΄ του άρθρου 6 του Π.Δ. 254/2004 «Κώδικας δεοντολογίαςαστυνομικού», «Ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες και δεν αναλαμβάνει εργασίες που προσβάλλουν το κύρος του».
6.Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 ορίζεται ότι ¨Για τα θέματα των Ειδικών Φρουρών που αφορούν τη στολή και τον οπλισμό που θα φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το χρόνο εργασίας, το πειθαρχικό δίκαιο, τον εφοδιασμό τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, τις αποδοχές τους γενικά, την ασφαλιστική κάλυψη και τα συναφή δικαιώματά τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2622/1998. Για τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ΄ εξιουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.
 
Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται ο κανόνας ότι στους αστυνομικούς, απαγορεύεται η άσκηση άλλου επαγγέλματος. Μπορούν όμως να ασκούν, υπό προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης τους, δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους και δε δίνουν αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος των ιδίων ή του Σώματος γενικότερα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 19/04/2015 - 17:12
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 11
Εργασία Αστυνομικού Προσωπικού

Σε καθε περίπωση θα πρέπει να ερωτηθεί πρωτίστως το Αρχηγείο ιεραρχικά και εγγράφως αν επιτρέπεται αυτο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 15/12/2016 - 07:22
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 4
τέχνες

Σε σχέση με τα ανωτέρω...αν συνάδελφος είναι π.χ. ζωγράφος,  μπορεί να κάνει εκθέσεις, να πουλάει τα έργα του;;θεωρείται εμπόριο;; δηλαδή αν πάρει παραγγελία π.χ. για να κάνει ένα πορτραίτο ή οποιοδήποτε έργο και πληρωθεί για την αμοιβή του πρέπει να κόβει απόδειξη;;
Γιατί έχω πάει σε παρουσίαση βιβλίου από συνάδελφο και μέσα στο αστυνομικό μέγαρο...προφανώς έχει πάρει άδεια από το Α.Ε.Α., δηλαδή η πώληση βιβλίων δεν είναι εμπόριο;;; 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 15/12/2016 - 07:22
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 4
τέχνες

Σε σχέση με τα ανωτέρω...αν συνάδελφος είναι π.χ. ζωγράφος,  μπορεί να κάνει εκθέσεις, να πουλάει τα έργα του;;θεωρείται εμπόριο;; δηλαδή αν πάρει παραγγελία π.χ. για να κάνει ένα πορτραίτο ή οποιοδήποτε έργο και πληρωθεί για την αμοιβή του πρέπει να κόβει απόδειξη;;
Γιατί έχω πάει σε παρουσίαση βιβλίου από συνάδελφο και μέσα στο αστυνομικό μέγαρο...προφανώς έχει πάρει άδεια από το Α.Ε.Α., δηλαδή η πώληση βιβλίων δεν είναι εμπόριο;;; 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 7 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/10/2012 - 13:56
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 63
αν βγαζει χρηματα απο

αν βγαζει χρηματα απο οποιαδηποτε δραστηριοτητα, πρεπει να γνωστοποιηθει στο αρχηγειο διοτι εχει και φορολογικες προεκτασεις..προφανως μιλαμε για δραστηριοτητες οι οποιες δεν ερχονται σε προδηλη αντιθεση με το επαγγελμα του και τους νομους οπως αναλυτικα εξεθεσαν οι ανωτερω συναδελφοι
τωρα η εκφραση της τεχνης απο τον οποιονδηποτε ειναι συνταγματικα θεμελιωμενο δικαιωμα για την ελευθερη αναπτυξη της προσωπικοτητας..δεν θα ρωτησω εγω το αρχηγειο αν θελω να ζωγραφισω η να γραψω αλλα θα το ρωτησω αν θελω να θεσω προς πωληση ολα αυτα..αλλιως τιμωρουμαι με προστιμο με την επιφυλαξη βαρυτερων συνεπειων λογω ασυμβιβαστης δραστηριοτητας

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.