φιμε τζαμια

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 ημέρες 21 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 30/04/2011 - 23:58
Δημοσιεύσεις: 100
Βαθμοί: 175
φιμε τζαμια

Με τα φιμε τζαμια τι ισχυει?τα χαρτια που επιδεικνυουν μας καλυπτουν απο τους κατασκευαστες?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 8 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 02/03/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 588
Απ: φιμε τζαμια

[b]Αρθρο 81 Κ.Ο.Κ.
Mηχανισμoί, εξαρτήματα και συσκευές oχημάτων[/b]
7. Τα διαφανή μέρη των αυτοκινήτων, οχημάτων και των ρυμουλκουμένων, τα οποία αποτελούν τμήμα του αμαξώματος αυτών, περιλαμβανομένου και του ανεμοθώρακα καθώς και οποιουδήποτε εσωτερικού χωρίσματος, επιβάλλεται να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε, αφ' ενός μεν, σε περίπτωση θραύσης τους, ο κίνδυνος τραυματισμού προσώπων να μειώνεται στο ελάχιστο, αφ' ετέρου δε να είναι ορατός τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβαίνοντες αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προδιαγραφές των μεμβρανών που επιτρέπεται να επικολλώνται στα παράθυρα πίσω από τη θέση του οδηγού - συνοδηγού, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει δεξιό καθρέπτη, καθώς και οι περιπτώσεις εκείνες που για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται η επικόλληση μεμβρανών σε όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Ειδικότερα, τα διαφανή μέρη του ανεμοθώρακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τέτοια ύλη, ώστε:
α) η διαφάνεια του ανεμοθώρακα να μην ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου.
β) να μην παραμορφώνουν τις εικόνες των αντικειμένων που φαίνονται διά μέσου του ανεμοθώρακα.
γ) σε περίπτωση θραύσης τους, ο οδηγός να έχει ικανή καθαρή θέα της οδού.
8. To αυτoκίνητo όχημα, τo oπoίo έχει ανεμoθώρακα διαστάσεων και σχήματoς ώστε o oδηγός να μην μπoρεί να βλέπει κανoνικά μπρoστά τoυ, παρά μόνo μέσα από τo διαφανές μέρoς τoυ ανεμoθώρακα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένo με έναν τoυλάχιστoν απoτελεσματικό καθαριστήρα τoυ ανεμoθώρακα, τoπoθετημένo σε κατάλληλη θέση και o oπoίoς να λειτoυργεί κατά τρόπoν ώστε να μην απαιτείται διαρκής ενέργεια τoυ oδηγoύ. Aπαγoρεύεται η τoπoθέτηση ή ανάρτηση μπρoστά ή πίσω από τoν ανεμoθώρακα, ως και η επικόλληση σε αυτόν αντικειμένων πoυ περιoρίζoυν την oρατότητα τoυ oδηγoύ.

26. «Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί οδικό όχημα, τρίτροχο όχημα, μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, αγροτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασμένο με τους από το άρθρο αυτό προβλεπόμενους μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές, ζώνες ασφαλείας ή συστήματα ή που έχει μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές, ζώνες ασφαλείας ή συστήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, στην περίπτωση δε που δεν είναι εφοδιασμένο με τις ζώνες ασφαλείας που προβλέπονται στην παράγραφο 17 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ».

[b]Κ.Υ.Α.29039/2123/07/2008 - ΦΕΚ 1069/Β/10-6-2008
Τοποθέτηση μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων.
[/b]

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 81, παράγραφοι 7 και 8 και του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999
(Α 57) «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3542/2007 (Α 50) «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α')» και ισχύει.
β. Της υπ’ αριθμ. 29870/2621/1992 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 588) «Υαλοπίνακες ασφαλείας και υλικά υαλοπινάκων για οχήματα με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Κανονισμού Αρ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών.
γ. Του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 781) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 12078/1343/2004 απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 435), και ισχύει.
δ. Το π.δ. 39/2001 (Α 28) «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
ε. Την ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε. SG(2007) D/51227 σχετικά με το σχέδιο τεχνικού κανονισμού 2007/0088/GR περί τοποθέτησης μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων, με υποβολή εμπεριστατωμένης γνώμης και παρατηρήσεων της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 και το άρθρο 8, παρ. 2, αντίστοιχα, της Οδηγίας 98/34/ΕΚ.
2.Την ανάγκη καθορισμού των προδιαγραφών των μεμβρανών που επιτρέπεται να επικολλούνται σε υαλοπίνακες οχημάτων.
3.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Υαλοπίνακας: Κάθε υαλοπίνακας ασφαλείας, κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 29870/2621/1992 (Β' 588) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τοποθετείται σε οχήματα, εκτός των υαλοπινάκων που χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικές επιφάνειες.
Εγκεκριμένος υαλοπίνακας: Κάθε υαλοπίνακας ο οποίος έχει λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την Οδηγία 92/22/ΕΟΚ όπως ισχύει ή τον Κανονισμό Αρ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, στην πλέον πρόσφατη αναθεώρηση ή τροποποίησή του. Κάθε εγκεκριμένος υαλοπίνακας φέρει κατάλληλη διεθνή σήμανση έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αρ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, στην πλέον πρόσφατη αναθεώρηση ή τροποποίησή του.
Υαλοπίνακας με ένδειξη «V»: Κάθε εγκεκριμένος υαλοπίνακας όταν δίπλα στην διεθνή σήμανση έγκρισής του αναγράφεται το λατινικό γράμμα «V» που δηλώνει ότι ο συντελεστής μετάδοσης τους φωτός του συγκεκριμένου υαλοπίνακα είναι μικρότερος από 70%.
Συντελεστής μετάδοσης φωτός υαλοπίνακα ή μεμβράνης: Το ποσοστό του ορατού φωτός που διέρχεται από υαλοπίνακα οχήματος ή από μεμβράνη, αντίστοιχα.
Συντελεστής ανάκλασης φωτός υαλοπίνακα ή μεμβράνης: Το ποσοστό του ορατού φωτός που αντανακλάται από υαλοπίνακα οχήματος ή από μεμβράνη, αντίστοιχα.
Συνολικός συντελεστής μετάδοσης φωτός: Το ποσοστό του ορατού φωτός που διέρχεται από υαλοπίνακα οχήματος και οποιοδήποτε τυχόν επικολλημένο μέσο σε αυτόν.
Μεμβράνες περιορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας (UV): Οι μεμβράνες οι οποίες αποβάλλουν την υπεριώδη ακτινοβολία σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 98% και έχουν συντελεστή μετάδοσης φωτός μεγαλύτερο ή ίσο του 98%.
Άρθρο 2
Όρια συντελεστών μετάδοσης φωτός σε υαλοπίνακες οχημάτων
1.Ο ελάχιστος συντελεστής μετάδοσης φωτός των εγκεκριμένων υαλοπινάκων των κυκλοφορούντων οχημάτων καθορίζεται σε:
α) 75% για τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα.
β) 70% για τους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού.
γ) 70% για τους πίσω πλευρικούς υαλοπίνακες και τον οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον το όχημα δεν φέρει πλευρικούς καθρέφτες.
2.Εάν το όχημα φέρει πλευρικούς καθρέφτες, δεν υφίσταται ο περιορισμός του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως προς το συντελεστή μετάδοσης φωτός των πίσω πλευρικών υαλοπινάκων και του οπίσθιου ανεμοθώρακα.
3.Υαλοπίνακας με ένδειξη «V» δεν εμπίπτει σε περιορισμούς αναφορικά με το συντελεστή μετάδοσης φωτός.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και περιορισμοί στην επικόλληση μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων
1.Οι μεμβράνες που επικολλούνται στους υαλοπίνακες των οχημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κράτος μέλος της Ε.Ε., από κράτος της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή από την Τουρκία, για τοποθέτηση και χρήση σε οχήματα.
2.Δεν επιτρέπεται σε κανένα όχημα τόσο στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα όσο και στους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού, η επικόλληση μεμβρανών οι οποίες μεταβάλλουν το συντελεστή μετάδοσης φωτός των εδαφίων (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Επιτρέπεται, όμως:
α) Η επικόλληση «λωρίδας» μεμβράνης πλάτους έως 10 εκατοστών (μετρούμενη από την πάνω πλευρά του υαλοπίνακα) για την αντιθαμβωτική προστασία του οδηγού και
β) Η επικόλληση μεμβράνης περιορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας.
3.Στους υπόλοιπους υαλοπίνακες του οχήματος γίνεται αποδεκτή η επικόλληση μεμβράνης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
4.Δεν επιτρέπεται σε κανένα υαλοπίνακα οχήματος η επικόλληση μεμβρανών τύπου καθρέφτη. Ως τέτοιες θεωρούνται μεμβράνες με συντελεστή ανάκλασης μεγαλύτερο του 25%.
5.Στις περιπτώσεις που το όχημα είναι εφοδιασμένο με φως πέδησης στον πίσω υαλοπίνακα, στο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας αυτού δεν επιτρέπεται η επικόλληση μεμβράνης.
Άρθρο 4
Διαδικασία επικόλλησης μεμβρανών, συναφή δικαιολογητικά και υποχρεώσεις οδηγού, αντιπροσώπου και εγκαταστάτη
1.Κατά την επικόλληση μεμβράνης σε υαλοπίνακα τοποθετείται μεταξύ του υαλοπίνακα και της μεμβράνης αυτοκόλλητο σήμα πιστοποίησης της μεμβράνης (εφεξής: αυτοκόλλητο σήμα), σε σημείο τέτοιο που να μην επηρεάζεται η ορατότητα του οδηγού. Στις περιπτώσεις των οχημάτων του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, το αυτοκόλλητο σήμα επικολλάται στην εσωτερική επιφάνεια κάθε υαλοπίνακα που φέρει μεμβράνη. Κάθε αυτοκόλλητο σήμα παράγεται συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο. Το αυτοκόλλητο σήμα επικολλάται στον υαλοπίνακα του οχήματος και ακριβώς το ίδιο στην πρωτότυπη βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η οποία συνοδεύει κάθε τύπο επικολληθείσας μεμβράνης και η οποία παραδίδεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στον κάτοχο του οχήματος.
Το αυτοκόλλητο σήμα κατασκευάζεται από υλικό τέτοιο ώστε να καταστρέφεται σε περίπτωση αφαίρεσης αποκόλλησής του από τη μεμβράνη. Από τα στοιχεία που θα φέρει το αυτοκόλλητο σήμα θα πρέπει να προκύπτουν κατ’ ελάχιστο το εργοστάσιο κατασκευής, η πιστοποίηση και ο εγκαταστάτης της μεμβράνης. Λεπτομέρειες ως προς τη μορφή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του αυτοκόλλητου σήματος θα καθοριστούν από την αρμόδια υπηρεσία.
2.Τα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας θα τεκμαίρονται από:
•Πρωτότυπη βεβαίωση (ανά τύπο μεμβράνης) αντιπροσώπου εγκαταστάτη με επικολλημένο επ’ αυτής το αυτοκόλλητο σήμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Υπόδειγμα της βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 6 της παρούσας. Η βεβαίωση θα παραδίδεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στον κάτοχο του οχήματος. Στην βεβαίωση αυτή: α) ο αντιπρόσωπος βεβαιώνει ότι: α1) το/α επικολληθέν/τα αυτοκόλλητο/τα ανταποκρίνεται στο αναφερόμενο πιστοποιητικό α2) η μεμβράνη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας β) ο εγκαταστάτης βεβαιώνει ότι: β1) η μεμβράνη που επικολλήθηκε στο συγκεκριμένο όχημα είναι αυτή που αντιστοιχεί στο αυτοκόλλητο β2) ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το εργοστάσιο κατασκευής της μεμβράνης διαδικασία β3) η τοποθέτηση της μεμβράνης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας γ) περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: γ1) Για τον εγκαταστάτη και τον αντιπρόσωπο: επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας γ2) Για το όχημα: Αριθμός κυκλοφορίας, εργοστάσιο κατασκευής, εμπορική ονομασία γ3) Για τη μεμβράνη: Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, αριθμός πιστοποιητικού εκδίδουσα αρχή, ημερομηνία τοποθέτησης, συντελεστής μετάδοσης φωτός, συντελεστής ανάκλασης Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε., ή κράτους της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή της Τουρκίας.
•Φωτοαντίγραφο των φύλων δοκιμών που διενεργήθηκαν σε εργαστήριο για τη χορήγηση της παραπάνω πιστοποίησης.
3.Ο κάτοχος του οχήματος στους υαλοπίνακες του οποίου επικολλούνται μεμβράνες υποχρεούται να φέρει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του οχήματος, συμπληρωμένη/ες και υπογεγραμμένη/ες την/τις πρωτότυπη/ες βεβαίωση/εις αντιπροσώπου εγκαταστάτη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
4.Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να:
•διατηρεί αρχείο με τα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών έγκρισης, των φύλων δοκιμών που διενεργήθηκαν για τη χορήγηση των πιστοποιήσεων αυτών (παρ. 2 παρόντος άρθρου) και των βεβαιώσεων που χορηγεί για κάθε τύπο μεμβράνης που διαθέτει και εμπορεύεται
•παραδίδει στον εγκαταστάτη υπογεγραμμένη τη βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου με επικολλημένο σε αυτήν το αυτοκόλλητο σήμα, και συμπληρωμένα τα στοιχεία της μεμβράνης (εκτός της ημερομηνίας τοποθέτησης), του εγκαταστάτη και τα δικά του
•τηρεί ενήμερο μητρώο εγκαταστατών και καταγράφει τις διακινήσεις των βεβαιώσεων
5.Ο εγκαταστάτης υποχρεούται να:
•διατηρεί αρχείο με υπογεγραμμένα από τον αντιπρόσωπο φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών έγκρισης και των φύλων δοκιμών που διενεργήθηκαν για τη χορήγηση των πιστοποιήσεων αυτών (παρ. 2 παρόντος άρθρου) για κάθε τύπο μεμβράνης που επικολλά
•παραδίδει στον κάτοχο του οχήματος υπογεγραμμένη τη βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου με επικολλημένο σε αυτήν το αυτοκόλλητο σήμα και συμπληρωμένα τα πεδία που αφορούν τα στοιχεία του αυτοκινήτου και την ημερομηνία τοποθέτησης της μεμβράνης
Σε όσες περιπτώσεις δεν υφίσταται αντιπρόσωπος, θα λαμβάνεται ως αντιπρόσωπος ο γενικός εισαγωγέας.
Αν δεν υφίσταται ούτε γενικός εισαγωγέας, η βεβαίωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου θα χορηγείται στον κάτοχο του οχήματος από τον εγκαταστάτη, με συνημμένη επιστολή του εργοστασίου κατασκευής ότι δεν υφίσταται ούτε αντιπρόσωπος, αλλά ούτε και γενικός εισαγωγέας στη χώρα μας. Σε αυτήν την περίπτωση τα πεδία της βεβαίωσης που τυπικά συμπληρώνονται από τον αντιπρόσωπο, θα συμπληρώνονται από τον εγκαταστάτη.
Άρθρο 5
Μεμβράνες σε κυκλοφορούντα οχήματα
Σε περίπτωση που ο εγκαταστάτης διαπιστώσει είτε ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης, είτε ότι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση μεμβράνης με πιστοποιημένο τύπου μεμβράνης, ενημερώνει τον οδηγό ότι υποχρεούται να αφαιρέσει την/τις επικολλημένη/ες στους υαλοπίνακες του οχήματος μεμβράνη/ες.
2.Οχήματα με προηγούμενη ταξινόμηση σε κράτη μέλη της Ε.Ε., ή την Τουρκία, ή κράτος της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ που φέρουν επικολλημένες μεμβράνες, ειδικά για το θέμα αυτό γίνονται δεκτά εφόσον από την άδεια κυκλοφορίας τους ή από άλλο έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή προκύπτει ότι οι μεμβράνες είναι πιστοποιημένες ή νόμιμα επικολλημένες σε αυτά. Οι προϋποθέσεις και περιορισμοί των άρθρων 2 και 3 της παρούσας ισχύουν και για τα ως άνω οχήματα. Σε περίπτωση που δεν τεκμαίρεται ή δεν υφίσταται σχετικό δικαιολογητικό, θα προσκομίζεται η βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.
Άρθρο 6 Υποδείγματα βεβαιώσεων
Ενσωματώνεται στο παρόν άρθρο το παράρτημα I των άρθρων 4 και 5 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Παράρτημα Ι
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Μ Ε Μ Β Ρ Α Ν Η Σ
Άρθρο 7
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων με επικολλημένες στους υαλοπίνακές τους μεμβράνες
Κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων από τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ με εφαρμογή των σημείων ελέγχου του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και εφόσον διαπιστώνεται η επικόλληση μεμβρανών επί των υαλοπινάκων τους, έλλειψη σημειώνεται όταν:
α. Δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις και περιορισμοί των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 11103 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 απόφασης, όπως ισχύει).
β. Η βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας δεν έχει εκδοθεί ή δεν είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι ή δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή δεν είναι επικολλημένο σε αυτήν το αυτοκόλλητο σήμα πιστοποίησης της μεμβράνης. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 απόφασης, όπως ισχύει).
γ. Από τη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει ότι η επικολληθείσα μεμβράνη δεν είναι πιστοποιημένη από κράτος μέλος της Ε.Ε., ή από την Τουρκία, ή από κράτος της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 απόφασης, όπως ισχύει).
δ. Στα οχήματα της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας που ελέγχονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62562/635/ 87 (Β' 187) απόφαση και στερούνται σχετικού δικαιολογητικού ή δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους σχετική παρατήρηση για τις μεμβράνες που φέρουν και εφόσον δεν είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας , σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 απόφασης, όπως ισχύει).
ε. Στους υαλοπίνακες οχήματος με επικολλημένες μεμβράνες δεν υπάρχει επικολλημένο το αυτοκόλλητο σήμα ή αυτό δεν είναι σύμφωνο με το επικολληθέν στη βεβαίωση αυτοκόλλητο σήμα ή δεν είναι τοποθετημένο μεταξύ της μεμβράνης και του υαλοπίνακα για τα οχήματα στα οποία έχουν επικολληθεί μεμβράνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 11103 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 απόφασης, όπως ισχύει).
στ. Όχημα που έχει επικολλημένες μεμβράνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν φέρει πλευρικούς καθρέφτες. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 11201 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 απόφασης, όπως ισχύει.
ζ. Από τον οπτικό έλεγχο διαπιστώνεται σε σημαντικό βαθμό:
•ύπαρξη φυσαλίδων, μπιμπίκια κ.λπ.
•οπτική αλλοίωση, παραμόρφωση ή διαχωρισμός ή χρωματικές αλλοιώσεις των ειδώλων από το εσωτερικό του αυτοκινήτου προς τα έξω.
•χρωματικές αλλοιώσεις, κιτρίνισμα, θολούρα, είσοδος υγρασίας και γενικότερα οποιαδήποτε αλλοίωση της μεμβράνης.
•αποκόλληση, αναδιπλώσεις (τσακίσματα) ή φουσκώματα της μεμβράνης (σε οποιοδήποτε σημείο).
Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 11101 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 απόφασης, όπως ισχύει).
Άρθρο 8 Ειδικές ρυθμίσεις Εξαιρέσεις Έλεγχος (αντιπροσώπου εγκαταστάτη)
1.Οδηγοί που έχουν προβλήματα υγείας τα οποία επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία (μάτια, δέρμα κ.λπ.), μπορούν να επικολλούν μεμβράνες στους υαλοπίνακες του οχήματός τους, εφόσον έχουν εξεταστεί από Δ.Ι.Ε. και υπάρχει σχετικό «Πόρισμα Εξέτασης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 47919/5195/03 (Β' 1205) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών της παραγράφου αυτής θα καθοριστούν από την αρμόδια υπηρεσία.
2.Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εξαιρούνται όσα οχήματα δεν εμπίπτουν στην υποχρεωτική εφαρμογή της Οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Κανονισμού Αρ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών.
3.Οι εκδίδοντες τις βεβαιώσεις του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης (αντιπρόσωποι και εγκαταστάτες) υπόκεινται σε έλεγχο από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.
Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2008

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 ημέρες 21 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 30/04/2011 - 23:58
Δημοσιεύσεις: 100
Βαθμοί: 175
Απ: φιμε τζαμια

euxaristw

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 03/03/2016 - 17:18
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
ηλιακες μεμβρανες

Σχετικά με τη νομοθεσία για τις ηλιακές μεμβράνες, έχω  φωτο-δερματίτιδα  και η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί φωτοευαίσθητο έκζεμα. Εχω ιατρική βεβαίωση που συστήνει χρήση σκίαστρων ηλιακόν μεμβρανών  στο παράθυρο του οδηγού κ του συνοδηγού. Πρέπει να καταθέσω κάπου την βεβαίωση αυτή, πχ στην τροχαία ή στο κτεο? για αν εγκριθεί ή υπάρχει κάποια διαδικασία,  ώστε να είμαι καθ’όλα νόμιμη?  
 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.  

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 03/03/2016 - 17:18
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
η μηπωσ μπορειτε να μου πειτε

η μηπωσ μπορειτε να μου πειτε που να απευθυνθω για να μου απαντηθει η παραπανω ερωτηση?
ευχαριστω.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.