ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 7 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/07/2011 - 18:05
Δημοσιεύσεις: 24
Βαθμοί: 58
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 20 του Ν. 4235/2014 καταργήθηκαν οι κυρώσεις του άρθρου 17 της Υ1γ /Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 Υγειονομικής Διάταξης.Μετά από αυτό ποιες είναι τελικά οι κυρώσεις σήμερα;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 13/05/2011 - 19:05
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 4
Απ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

To άρθρο 64 παρ. 20 του Ν. 4235/2014 με το οποίο καταργήθηκαν οι κυρώσεις του άρθρου 17 της Υ1γ /Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 Υγειονομικής Διάταξης είναι ειδικότερο του Α. Ν. 2520/1940. Πιθανότατα υπάρχει κενό νόμου. δε γνωρίζουν επακριβώς ούτε οι εισαγγελικές αρχές. Ευχαριστώ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 7 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 30/04/2011 - 23:44
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 80
Απ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

0ι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (Β΄ 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 43 του Ν.4025/2011, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 58 του Ν.4075/2012.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 8 μήνες
Member
Εγγραφή από: 01/02/2017 - 10:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Επιχειρήσεις τροφίμων της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 - Κυρώσεις

Ως επιχειρήσεις τροφίμων (Καν. 178/2002), τα καταστήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ Β-2718/08.10.2012) έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ενωσιακό Δίκαιο.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 15523/2006 «Οι Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, στην διάρκεια των υγειονομικών ελέγχων που γίνονται στις επιχειρήσεις της ΥΔ ΑΙβ/8577/83, όπως ισχύει κάθε φορά, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές». Η υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 αντικατέστησε την ΥΔ ΑΙβ/8577/83. Συνεπώς για τις μη συμμορφώσεις των διατάξεων της Ενωσιακής νομοθεσίας (178/2002, 852/2004) ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων στις επιχειρήσεις της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 συνεπάγονται κυρώσεις στον τομέα των τροφίμων, κατά συνέπεια ισχύουν τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις του νόμου 4235/2014.
Για τις παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων που δεν εμπίπτουν στον τομέα των τροφίμων (Μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων μέσω άλλων φορέων, ξενιστών, αγωγών, διαβιαστών/υγειονομικές παραβάσεις επιχειρήσεων υγειονομικού κώδικα/ μέσα μεταφοράς κλπ)  ισχύουν οι διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/2-11-2011) άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11-4-2012), άρθρο 58.
.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.