ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/10/2012 - 22:43
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 33
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ. Ο ΝΕΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 ΑΠΌ 01-11-2011 Κ.Υ.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ 4. Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια
έχει αντικατασταθεί. ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ;;;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 03/06/2011 - 22:25
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 80
Απ: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ναι αλλα καλό είναι ενα τηλέφωνο στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου την επόμενη μήπως εχει προκυψει άλλο προβλημα Εσυ είσαι καλημένος για τον έλεγχο με αυτο που σου υπέδειξαν

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 20/05/2011 - 18:50
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 14
Απ: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Θα συμφωνήσω με τον giorgo516 στο γεγονός ότι μάλλον υπάρχουν ελλειπή δικαιολογητικά γι' αυτό και δεν εκδόθηκε η νέα άδεια. Επειδή μου έτυχε και μετά από επικοινωνία με την εισαγγελία, θεωρήθηκε ότι το κατάστημα στερούνταν άδειας. Επίσης να σου θυμίσω ότι η παλιά ταμιακή μηχανή έκλεισε φορολογικά, η νέα διεύθυνση με ποια ταμιακή μηχανή εκδίδει αποδείξεις;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες που επέφερε στη διαδικασία έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων αποτελεί η πρόβλεψη [b]της δυνατότητας αντικατάστασης της άδειας[/b] και επομένως, αποφυγής έκδοσης νέας.

Προβλέπεται, λοιπόν, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος για συγκεκριμένους λόγους και υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 80 παρ. 5 του Δ.Κ.Κ «δεν απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτού. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος αντικαθίσταται υποχρεωτικά με νέα, η οποία εκδίδεται στο όνομα του προσώπου, που μεταβιβάστηκε το κατάστημα, [b]χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας[/b]».

Με τη νέα ρύθμιση η άδεια παύει να συνδέεται με το πρόσωπο του κατόχου της και καθίσταται πλέον μεταβιβάσιμη. Αποτελεί, με τον τρόπο αυτό, άλλο ένα στοιχείο της επιχείρησης, το οποίο ο κάτοχός της μπορεί να εκμεταλλευτεί, όταν επιθυμεί να τη μεταβιβάσει στο σύνολό της. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συνδέεται, πλέον, με τον ίδιο το χώρο του καταστήματος και το οίκημα, στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα του κατόχου της.

Οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία της αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :
(α) Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι περιπτώσεις της μεταβίβασης της επιχείρησης, με οποιοδήποτε τρόπο, όπως η πώληση, δωρεά, κληρονομική διαδοχή και της μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Προϋπόθεση της αντικατάστασης αποτελεί η μη μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
(β) Η δεύτερη κατηγορία περιπτώσεων, στις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία αντικατάστασης της άδειας, αφορά μόνο τις εταιρικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει αλλαγές και τροποποιήσεις που μπορεί να προκύψουν σ’ αυτές, οι οποίες δε θα δικαιολογούσαν τον αποκλεισμό τους από την ανωτέρω διαδικασία. Πρόκειται για τις περιπτώσεις της αποχώρησης ή για
οποιονδήποτε λόγο αντικατάστασης του νομίμου εκπροσώπου, του υγειονομικώς υπευθύνου ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης, της εισόδου νέου εταίρου ή αποχώρησης εταίρου από την επιχείρηση, της αποχώρησης των ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρείας, εφόσον δε μεταβάλλεται η νομική μορφή της, της αλλαγής της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας και της αλλαγής της επωνυμίας, εφόσον δε μεταβάλλεται η νομική μορφή της.

Ο νόμος, για λόγους αποφυγής καθυστερήσεων αλλά και για λόγους εμπιστοσύνης της διοίκησης απέναντι στους πολίτες, προβλέπει την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα τη μεταβίβαση, σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που την επιτρέπουν, αντικαθιστώντας, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία ελέγχου που θα προηγούνταν για τη διαπίστωσή
της. Εύλογο είναι, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί, έπειτα από ελέγχους των αρμοδίων οργάνων, ότι η δήλωση είναι ψευδής, εκτός από την προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, θα ακολουθήσει και η ανάκληση της άδειας.

Παράλληλα, στο άρθρο 80 προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από τη μεταβίβαση μέχρι την αντικατάσταση της άδειας, από την αίτηση, δηλαδή, για τη μεταβίβαση έως την έκδοση της άδειας ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοινού με τον παλαιό για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του. Η ρύθμιση αυτή έχει μεγάλη σημασία, καθώς, κατά το στάδιο μέχρι την αντικατάσταση της άδειας [b]η λειτουργία του καταστήματος δε διακόπτεται αλλά αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί με την αρχική άδεια του παλαιού κυρίου[/b].

Όσο αφορά τη δυνατότητα έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, ο Δήμος ή η Κοινότητα οφείλει να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο, μετά την κατάθεση της αίτησης αντικατάστασης της άδειας, αντίγραφό της, στο οποίο βεβαιώνεται ότι το κατάστημα λειτουργεί νομίμως με τη συγκεκριμένη κάθε φόρα αρχική άδεια έως την αντικατάστασή της με τη νέα. Η ανωτέρω βεβαίωση χορηγείται στον αιτούντα εις διπλούν. Τη μία απ’ αυτές υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ ενώ την άλλη οφείλει να τη διατηρεί στο κατάστημα μέχρι να λάβει την τελική άδεια, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

[b]ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ[/b]

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον οικείο Δήμο, το κατάστημα λειτουργεί νομίμως και [b]ουδεμία κύρωση (ποινική - διοικητική) επιβάλλεται αναφορικά με το θέμα της άδειας[/b] λειτουργίας.

Ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση, επειδή σύμφωνα με το νόμο, έως την οριστική μεταβίβαση υπάρχει συνεπευθυνότητα παλαιού και νέου ιδιοκτήτη, το κατάστημα δύναται να λειτουργεί είτε με την υπάρχουσα ταμειακή, είτε με νέα, στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, η οποία αποκτάται όπως αναλύθηκε πιο πάνω.

Ως προς το ελλιπές των δικαιολογητικών, αυτό είναι παντελώς άσχετο και ποινικώς ανεύθυνο, καθώς αφενός δεν περιγράφεται ως υποχρέωση στο Νόμο, αφετέρου, η Αρχή που παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωμένη να καλέσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο σε συμπλήρωση εντός τακτής προθεσμίας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να ανακαλέσει την υπάρχουσα άδεια αυτομάτως.

Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση του θέματος είναι λανθασμένη, είτε από τον ΟΤΑ, είτε από την Αστυνομία.
[edit time=1399289657]sakis01[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.