Τροποποίηση διαδικασίας έκδοσης ΔΑΤ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Τροποποίηση διαδικασίας έκδοσης ΔΑΤ

Αριθμ. απόφ. 3021/19/53−κγ (B' 2339 – 29.08.2014)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β 1440).

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1440), αντικαθίσταται ως εξής:
«Δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών εκδίδονται από το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την υποδιεύθυνση ή το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη Χώρα».

Άρθρο 2
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης β, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 4».

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53−δ΄ από 12−06−2009 όμοιας (Β 1253), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, στοιχείων: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας και ιθαγένεια. Ο τύπος της αίτησης ορίζεται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος του άρθρου 12. Η αίτηση αφού συμπληρωθεί κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παρ. 1 διαδικασία, εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Όταν ο αιτών είναι αξιωματικός, υπαξιωματικός ή οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων ή αντίστοιχα των Σωμάτων Ασφαλείας, που εξέρχεται από την ενεργό υπηρεσία ή την πολεμική διαθεσιμότητα, πέραν της ανωτέρω αιτήσεως συνυποβάλλει και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.δ. 127/1969 βεβαίωση.
Η ανωτέρω διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων ταυτότητας του ενδιαφερομένου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.
Στις περιπτώσεις αυτές τα απαραίτητα, για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας. Η διαβίβαση του αιτήματος από την αρχή έκδοσης και η αποστολή του πιστοποιητικού από το δήμο γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία αποστολής του».

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«Προκειμένου περί ανηλίκου, η βεβαίωση της ταυτότητάς του γίνεται από έναν γονέα αυτού ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του. Για την ανωτέρω βεβαίωση της ταυτότητας συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις στην αίτηση της περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου».

Άρθρο 3
Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε έντυπο δελτίου ταυτότητας αντιστοιχεί ένα έντυπο αίτησης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας».

Άρθρο 4
Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53−ζ΄ από 29−07−2011 όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής έκδοσης δελτίου ταυτότητας εισάγει στην Εφαρμογή Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) και δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι αυτός εγγεγραμμένος. Κατόπιν, αναζητά τα στοιχεία του αιτούντος, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ). Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης και την ταυτοποίηση, διαμορφώνεται αυτόματα η Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας και εκτυπώνεται. Ο αιτών απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα και αφού υπογράψει την Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Με εγκύκλιο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση της άνω διαδικασίας. Στις περιπτώσεις που ο οικείος δήμος δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο ΟΠΣΕΔ ή η διασύνδεση με το ΟΠΣΕΔ δεν είναι εφικτή, αναζητείται το προβλεπόμενο στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 πιστοποιητικό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία.

2. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ή όταν ληφθεί το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικό, η Εφαρμογή Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ερευνά αυτόματα στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων που τηρείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν ύπαρξη προηγούμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στο όνομα του ενδιαφερομένου.

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, ελέγχει στην αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος που συμπληρώθηκαν αυτόματα σε αυτή από την αναζήτηση στο ΟΠΣΕΔ, εισάγει ηλεκτρονικά σε αυτή τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και συμπληρώνει τα στοιχεία που δεν συμπληρώθηκαν αυτόματα. Εκτυπώνει την αίτηση αυτή, επικολλά τη φωτογραφία στη σχετική ένδειξη και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν στις οικείες θέσεις. Κατόπιν, συμπληρώνει τα στοιχεία στο έντυπο του δελτίου ταυτότητας, επικολλά τη φωτογραφία σε αυτό και καλεί τον αιτούντα να υπογράψει στην οικεία θέση. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος υπογράφει την αίτηση και το έντυπο δελτίου ταυτότητας, μεριμνά για την υπογραφή τους από το Διοικητή της Υπηρεσίας και σφραγίζει την πρώτη όψη του δελτίου ταυτότητας με την ειδική σφραγίδα έκδοσης.

4. Το δελτίο ταυτότητας ενσωματώνεται σε διαφανή πλαστική ύλη και παραδίδεται στον αιτούντα. Ο υπάλληλος εισάγει με σάρωση στην Εφαρμογή Ταυτοτήτων της παρ. 1 την αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄, ακολούθως σφραγίζει με την υπηρεσιακή σφραγίδα τόσο την αίτηση αυτή, όσο και την αίτηση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β΄ και οι δυο αιτήσεις τηρούνται στο αρχείο με τα τυχόν υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι ως άνω αιτήσεις διατηρούνται στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (POLICE ON LINE).

5. Στις υποπεριπτώσεις αα και ββ της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 2, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής έκδοσης δελτίου ταυτότητας αφού παραλάβει και ελέγξει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει τον αιτούντα για την εγγραφή των στοιχείων του και με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ και ερευνά στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων που τηρείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν ύπαρξη προηγούμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στο όνομα του ενδιαφερομένου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία των παρ. 3 και 4 για την ολοκλήρωση έκδοσης του δελτίου».

Άρθρο 5
1. Ο παράτιτλος του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Ακύρωση δελτίου ταυτότητας – Ανάκληση− Αντικατάσταση».

2. Στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1Α, ως εξής:
«1Α. Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δηλώθηκαν ψευδή στοιχεία, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, το τυχόν εκδοθέν δελτίο ταυτότητας ανακαλείται αμέσως».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53−δ΄ από 12−06−2009 όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική έκδοση και υποβάλλονται τα απαραίτητα κατά το άρθρο 2 δικαιολογητικά».

Άρθρο 6
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα έντυπα δελτίου ταυτότητας αποτελούν υλικό του Ελληνικού Δημοσίου».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιβάλλονται κυρώσεις κατά παντός υπαιτίου».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτροπή αυτή συντάσσει σχετικό πρακτικό εις τριπλούν, από τα οποία ένα παραμένει στο αρχείο της αρχής έκδοσης, ένα υποβάλλεται στην οικεία Διαχείριση Υλικού και ένα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας ή Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφάλειας της έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού».

Άρθρο 7
Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όσοι δεν ολοκληρώνουν, για οποιοδήποτε λόγο τη φοίτησή τους στις σχολές της παρ. 1 δύνανται να παραλάβουν το κατατεθέν δελτίο ταυτότητάς τους, εφόσον αυτό δεν έχει καταστραφεί, άλλως εφοδιάζονται με νέο δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας».

Άρθρο 8
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αρχή έκδοσης ενημερώνει άμεσα το κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων για τα καταστραφέντα δελτία ταυτότητας».

Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη
Μέχρι την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 16710 από 25−04−2014 κ.υ.α. (Β΄ 1147), εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κ.υ.α., όπως ισχύουν μέχρι την τροποποίησή τους με την παρούσα.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 όμοιας.

[edit time=1409663628]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Τροποποίηση διαδικασίας έκδοσης ΔΑΤ

Δελτίο Τύπου για την νέο τρόπο έκδοσης ΔΑΤ :
[url]http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20140902_deltio_typou_taftoti...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 21/10/2011 - 20:04
Δημοσιεύσεις: 60
Βαθμοί: 143
Sakis μπορείς να ανεβάσεις

Sakis μπορείς να ανεβάσεις και την 3021/19/53? ευχαριστώ.

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 493
Θα την βρείς ΕΔΩ

Θα την βρείς ΕΔΩ

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.