Κατάργηση μεταφοράς θέσης φοίτησης δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών

1 post / 0 new
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Κατάργηση μεταφοράς θέσης φοίτησης δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών

Άρθρο 40 ν. 4301/2014 (Α΄223)
Κατάργηση μεταφοράς θέσης φοίτησης δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών
Η παρ. 4 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α’ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄176) και άλλες διατάξεις» και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καταργούνται.

Καταργούνται :

(α) η παρ. 4 άρθρου έκτου ν. 4218/2013
Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α.
Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών, περί μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., διατάξεων, οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη, κατά
τις κείμενες διατάξεις, Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι, εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι, που εδρεύει στην πόλη όπου υπη ρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται η διαδικασία μεταφοράς των θέσεων φοίτησης των ανωτέρω φοιτητών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

(β) η υπ΄ αριθμ. Φ1/192329/B3/13.12.2013 Υπ. Απόφαση "Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Β΄3185)

Αν και δεν νομίζω να είχε επωφεληθεί και κανείς από την φήφιση της εν λόγω διάταξης.

[edit time=1412771838]sakis01[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.