Κοπή δένδρων

6 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 03/08/2014 - 20:40
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 70
Κοπή δένδρων

Αν ξέρει κάποιος ας απαντήσει.
Προσαγάγουν 2 άτομα. ο (α) είναι γείτονας του (β) και καταγγελει πως ο (β) έκοβε μερικές ακακίες σε μικρο οικόπεδο ιδιοκτησίας του. ο (β) προσκομίζει συμβόλαιο που φαίνεται πως είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου. Έχει ο (β) ποινικές ή και διοικητηκές ευθήνες? κυρίως αν ο (β) οδηγηθεί στο αυτόφωρο
[edit time=1413073949]Claus[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Κοπή δένδρων

[b]άρθρο 40 ν. 1337/1983[/b]
Επιχώσεις και αστικό πράσινο
1. Μέσα στα σχέδια πόλεων και οικισμών προ του 1923 και στις Ζ.Ο.Ε. απαγορεύονται οι εκσκαφές και επιχώσεις χωρίς άδεια της οικείας πολεοδομικής αρχής, εκτός αν η επερχόμενη μεταβολή περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένες μελέτες. Αν εκτελούνται τέτοιες εργασίες χωρίς άδεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αυθαίρετες κατασκευές.
2. Για την κοπή δένδρων, μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή. [b]Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικα[/b].

[b]άρθρο 4§2 περ. η΄ ν. 4067/2012[/b]
2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα:
η. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, με την εξαίρεση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

[b]άρθρο 4§5 ν. 4067/2012[/b]
5. Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί:
α) χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή [b]έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας[/b] ή έγγραφη ενημέρωση, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο,
β) καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης
γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και
δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και των μέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται.
[i](o παραβάτης τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 17 ν. 1337/1983, όπως αντικ. με την παρ. 4 του άρθρου 5 ν. 3212/2003 - πλημμέλημα)[/i]

[b]άρθρο 35 ν. 4067/2012[/b]
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη, η οποία είναι αντίθετη στις ρυθμίσεις του παρόντος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 34.
-------------------------------------

Ο νομοθέτης του ν. 4067 δεν επέλεξε να ενσωματώσει κυρώσεις στο κείμενο, αλλά να αφήσει αμετάβλητες τις ήδη υπάρχουσες. Η παρ. 2 του άρθρου του ν. 1337/1983 ορίζει ότι για την κοπή δέντρου χρειάζεται άδεια της πολεοδομικής αρχής, διάταξη που επαναλαμβάνεται και στο νέο νόμο.

Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα αντίθετης διάταξης και άρα κατάργησης. Άρα συνεπάγεται ότι για την χωρίς άδεια κοπή δέντρου σε ιδιόκτητα οικοπέδα εντός του αστικού ιστού εφαρμόζεται το άρθρο 40 του ν. 1337/1983 (πταίσμα) και όχι το άρθρο 17 του ίδιου νόμου.

[edit time=1413091649]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 03/08/2014 - 20:40
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 70
Απ: Κοπή δένδρων

Οπότε συντάσετε έλθεση αρχής σε βάρους του ιδιοκτήτη ή και του ιδιότη φίλου του που τον βοηθούσε στο κόψιμο?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Κοπή δένδρων

[quote name=Claus date=2014-10-12]Οπότε συντάσετε έλθεση αρχής σε βάρους του ιδιοκτήτη ή και του ιδιότη φίλου του που τον βοηθούσε στο κόψιμο?[/quote]

Εάν το διαπίστωσε αστυνομικος συντάσσεται έκθεση αρχής. Αλλιώς μήνυση από τον καταγγέλοντα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 03/08/2014 - 20:40
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 70
Απ: Κοπή δένδρων

Σε υπερευχαριστώ! ^_^

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 ημέρες 16 ώρες
Member
Εγγραφή από: 15/09/2017 - 23:28
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495/2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495/2017
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 29
Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:
ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ..Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακαςχορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιαςυπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 4 χρήστες.