ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

11 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 05/05/2011 - 22:40
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 21
ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Γνωρίζει κάποιος την νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία λεσχών φίλων αθλητικών σωματείων σε αντικατάσταση των συνδέσμων. Είναι αρμοδιότητα Ελληνικής Αστυνομίας; Σε περίπτωση παράνομης λειτουργίας ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις; Ευχαριστώ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Απ΄ όσο ίσχυε παλαιότερα, αρμόδιο ήταν το Τμήμα Ασφάλειας. Για την εν λόγω Απόφαση, όσο και να έχω ψάξει δεν την έχω βρει.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 00:18
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 15
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Ευχαριστώ. Μάλλον δεν έχει εκδοθεί ακόμα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 24/08/2012 - 08:58
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 112
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

αρμοδιο για να βγαλει την αδεια ηταν το αστυνομικο τμημα και σε περιπτωση που δεν υπηρχε η αδεια καναμε κανονικα σφραγιση του συνδεσμου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Όταν ιδρύθηκαν τα Τμήματα Ασφάλειας στην Αττική (2004), τους παραδώσαμε -μεταξύ άλλων- και όλους τους φακέλους των τότε συνδέσμων φίλων λόγω αρμοδιότητας...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Άρθρο 8 ν. 4049/2012
Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.

Το άρθρο 41Β του ν. 2725/1999, που προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3057/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3262/2004 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3708/ 2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου (εφεξής Λέσχη), τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη τους κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 41Δ. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις Λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τους όρους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των αθλητικών σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε. επί των Λεσχών.
2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος Λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως σωματείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:
αα) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.,
ββ) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
γγ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α' 75) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130,
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
αα) η Λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
ββ) δεν μπορεί να είναι μέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 και
γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη Λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
4. ΒΙΒΛΙΑ. Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τα οποία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Όταν διενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή στη φορολογία εισοδήματος, τηρείται για τις πράξεις αυτές θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 - Α' 84) έχει για τις πράξεις αυτές όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα για τον επιτηδευματία.
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της Λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.
6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ
[b]Η Λέσχη ή παραρτήματά της μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.[/b]
7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε Λέσχη υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στην οικεία Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωματείο:
α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,
β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, ποια είναι τα παραρτήματα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε παραρτήματος,
γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης,
δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 των μελών της ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των Λεσχών στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52,
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της Λέσχης.
8. Η οικεία Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωματείο έχει το δικαίωμα να ζητά οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους από τη Λέσχη αντίγραφα των στοιχείων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου.
9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:
α) τη διάλυση Λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:
αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων,
ββ) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,
γγ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία Λέσχης.
10. Λέσχες Φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., νοείται, για τις Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων, η οικεία αθλητική ομοσπονδία.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των Λεσχών, της λειτουργίας τους και του ελέγχου επ' αυτών.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 εβδομάδες 13 ώρες
Member
Εγγραφή από: 07/10/2011 - 16:31
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 23
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Θα ήθελα να επεκτείνω λίγο την προηγούμενη ερώτηση και να ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει με τα κεντρα ευεξίας. Συγκεκριμένα στην περιοχή μας καταγγέλουν ότι λειτουργεί μια αίθουσα στο όνομα ενός πολίτη που μπορεί να το χρησιμοποιεί για να κάνει μποξ, ρυθμική σε κοριτσάκια ίσως και αεροβική και ότι δεν κόβει αποδείξεις και δεν έχει άδεια. Ο τελευταίος έρχεται στο τμήμα και μας δουλεύει προσκομίζοντας μας ένα χαρτί της εφορίας που αναφέρει ότι έχει κάνει έναρξη σας κέντρο ευεξίας που δεν χρειάζεται να κόβει αποδείξεις ´ μη επιτιδευματιας´ γράφει το χαρτί του. Θέλει η όχι άδεια για λειτουργία γυμναστηρίου σύμφωνα με το πδ 219 (ΦΕΚ 221/2006);

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Θέλει άδεια γυμναστηρίου. Επίσης από τη στιγμή που η παροχή των υπηρεσιών είναι κατόπιν καταβολής αντιτίμου είναι άσκηση εμπορικής δρατηριότητας, ανεξάρτητα με τι δήλωσε στην εφορία και τι βεβαίωση του έδωσε.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 03/10/2011 - 18:20
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 47
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Θα ήθελα να ρωτησω σχετικα τι ισχυει με τα γυμναστήρια που παρουσιάζονται ως σύλλογοι με καταστατικό , μελη και κόβουν απόδειξη ως σύγχρονη για το συλλογο. Ο σύλλογος είναι το προκαλλημα και στην πραγματικότητα λειτουργουν κανονικά ως γυμναστηρια

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Έχει ήδη εξαντληθεί αυτό το θέμα. Κοίτα εδώ :

[url]http://www.policenet.gr/portal/eforum/forum-astynomikos-astynomia/11739....

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 00:18
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 15
Απ: ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Καλησπερα.Γνωριζει καποιος ποια υπηρεσια ειναι αρμοδια για την εκδοση αδειας λειτουργιας λεσχης φιλων; Το τμημα η ασφαλεια;
Επισης εχει εκδοθει η σχετικη στην παραγραφο 11 υπουργικη αποφαση; Ευχαριστω.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.