ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

7 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 8 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 13:58
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 50
ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Καλησπέρα. Προσήλθε σήμερα στην υπηρεσία μας ένας πολίτης και ήθελε να κάνει μήνυση στην υπηρεσία πολεοδομίας του δήμου γιατί όπως ισχυριζόταν δεν του απαντούσαν σε σχετική αίτησή του για μεγάλο χρονικό διάστημα (ανέφερε τρεις μήνες). Συνιστά η πράξη ή μάλλον η παράλειψη από την πλευρά της πολεοδομίας κάποιο αδίκημα ή είναι καθαρά διοικητικό θέμα της εκάστοτε υπηρεσίας?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 05/04/2013 - 21:35
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 15
Απ: ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθο 222 δ` Υπεξαγωγή εγγράφων

Όποιος με σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

'Αρθρο 259 Παράβαση καθήκοντος

Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.

Και τα δύο αδικήματα διώκονται αυτεπάγγελτα.
Οι [url=http://elawyer.blogspot.gr/2013/10/blog-post_2388.html]επιτροπές έχουν καταργηθεί[/url]. Στην πράξη, ο πολίτης απευθύνεται στο [url=http://www.seedd.gr/]ΣΕΕΔΔ[/url]

[edit time=1414190122]peesve[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

[url=http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=4G01JDWMDA3...ΑΠ 414/2010[/url]
[i]Κατά την έννοια του άρθρου 222 ΠΚ, για τη θεμελίωση του εγκλήματος της υπεξαγωγής εγγράφου, που είναι έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό, απαιτούνται:
α) έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ του ΠΚ, προορισμένο ή πρόσφορο έστω και ως δικαστικό τεκμήριο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία,
β) απόκρυψη, βλάβη ή καταστροφή του εγγράφου,
γ) να μην είναι κύριος ή αποκλειστικός κύριος του εγγράφου ο δράστης ή να είναι μεν κύριος αυτού, αλλά να έχει υποχρέωση, κατά τις διατάξεις του Α.Κ, προς παράδοση ή επίδειξη σε άλλον,
δ) να ενήργησε ο δράστης προς τον σκοπό βλάβης τρίτου, δηλαδή του κυρίου ή του συγκυρίου του εγγράφου ή αυτού, που δικαιούται απλώς στην επίδειξη ή παράδοση του,
αδιάφορα αν επιτεύχθηκε ο σκοπός αυτός, αφού το έγκλημα αυτό είναι έγκλημα διακινδύνευσης, που αποσκοπεί στην αχρήστευση του εγγράφου ως αποδεικτικού μέσου, χωρίς να προσαπαιτείται και η επίτευξη της βλάβης, αφού η υπεξαγωγή είναι έγκλημα διακινδύνευσης, η οποία μπορεί να είναι είτε περιουσιακή, είτε υλική και να αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο ή και απλώς ηθική. [/i]

Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η μη σύνταξη εγγράφου απαντήσεως δεν υπάγεται στις περιπτώσεις του άρθρου 222 ΠΚ. Περαιτέρω, στην αιτιολογική έκθεση [b]του άρθρου 25 ν. 4210/2013 (Α΄ 254)[/b], το οποίο αντικαθιστά τις διατάξεις για την αποζημίωση, παρατηρούμε τα ακόλουθα :

[i]"Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών της Διοίκησης για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών προβλέπεται από την παρ. 2β' του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α /9-3-1999), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του το άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α /11-2-2004) και το άρθρο 7 του ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α /24-5-2004).Με τα άρθρα 6, 280 παρ.1και 283 παρ.4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,από την 1ηΙανουαρίου 2011, η αρμοδιότητα της λειτουργίας των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των Περιφερειών περιήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με πεδίο ευθύνης τους τα όρια των καταργούμενων Περιφερειών στα οποία κάθε μια από αυτές εκτείνεται.

Μετά τη σύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας που λειτουργούσε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργεί πλέον στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (β' εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.65/2011(ΦΕΚ 147/Α/27-6-2011).

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά οκτώ [8] Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας. Έργο των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας είναι η εξέταση των υποβαλλόμενων αιτημάτων και ο καθορισμός του χρηματικού ποσού που καταβάλλεται ως πλήρης αποζημίωση από τον οικείο φορέα στον αιτούντα, σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών για την διεκπεραίωση της αίτησης του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2690/1999, όπως ισχύει.

Το δικαίωμα των πολιτών για αποζημίωση λόγω της μη τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους από τη διοίκηση, προβλέπεται από τις παρ. 1-3 του άρθρου 7 του Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α/24-5-2004), όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1943/1991 (Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α/11-4-1991).Σχετική είναι η Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.17/οικ/17170 /3-8-04 (Φ.Ε.Κ. 1226/Β/10-8-2004), με θέμα: «Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση», που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3242/2004».

Με τη σύσταση των ως άνω Ειδικών Επιτροπών θεσμοθετήθηκε ειδικό όργανο έλεγχου της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του οποίου ο πολίτης διεκδικούσε πλήρη αποζημίωση όταν η Διοίκηση δεν διεκπεραίωνε την υπόθεση του, εντός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμιών. Ωστόσο, κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας τους θεσμοθετήθηκαν και άλλοι φορείς, όπως Ανεξάρτητες Αρχές και Ελεγκτικά Σώματα, οι οποίοι επιλαμβάνονται των καταγγελιών των πολιτών.

[b]Άλλωστε, η μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν. 4057/2012 (Υ.Κ.) (ΦΕΚ54/Α/14-3-2012).[/b]

Συνεπώς τα δικαιώματα των πολιτών είναι κατοχυρωμένα και δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης αλληλεπικαλυπτόμενων δράσεων. Επιπροσθέτως, το διοικητικό βάρος που προκαλείται από τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας καθιστούν επιβεβλημένη την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων (π.χ. αναπαραγωγή αντιγράφων, εργατοώρες κλπ) και την αποφυγή σπατάλης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού." [/i]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προβλέπεται διοικητική αποζημίωση.

[i]άρθρο 7 ν. 3242/2004, (ΦΕΚ 102/Α’/24-5-2004)
Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α΄) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«7. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών, που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.
2690/1999 όπως ισχύουν, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης
αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο
ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις
περί αστικής ευθύνης διατάξεις».

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το ύψος του καταβλητέου χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη
παράγραφο καθορίζεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου μετά
από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή
της Περιφέρειας, που επιλαμβάνονται μετά από αίτηση του πολίτη.
Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη
ιδίως: α) το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από
την καθυστέρηση, β) οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση, γ) το τυχόν
υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.
Η απόφαση της Επιτροπής, που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής
αίτησης και μετά από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη
προθεσμία και αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού. Αν η
καταβολή αυτή δεν γίνει μέσα σ’ έναν μήνα, από την κοινοποίηση της απόφασης της
Επιτροπής, το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα
με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τις καταθέσεις, επί
προθεσμία διάρκειας ενός έτους.»

3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του, κατά τις παραγράφους 7
και 8, χρηματικού ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
[/i]
Σχετική Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ΔΙΣΚΠΟ / Φ.17 /οικ/17170 /3-8-04 (Φ.Ε.Κ. 1226/Β’/10-8-2004) «Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση», που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3242/2004».

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 8 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 13:58
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 50
Απ: ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ευχαριστώ sakis για την απάντηση. Αν υποθέσουμε ότι η μη απάντηση της δημόσιας υπηρεσίας κατά δήλωση του πολίτη θα οδηγήσει σε περιουσιακή του ζημία, θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί και παράβαση καθήκοντος ή το θεωρείς τραβηγμένο?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δεν το θεωρώ τραβηγμένο. Αν ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλλει έγκληση, την λαμβάνουμε και κρίνει ο εισαγγελέας αν στοιχειοθετείται αδίκημα (και ποιο).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πλέον των ανωτέρω, η μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.