Τροχαίο ατύχημα

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 14
Βαθμοί: 79
Τροχαίο ατύχημα

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζει κάποιος συνάδελφος την τύχη οχήματος, το οποίο έχει εμπλακεί σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και ο οδηγός και ιδιοκτήτης του είναι το θύμα - νεκρός του ατυχήματος. Δεν μπορεί να βρεθεί κληρονόμος ή άλλος συγγενείς καθώς είναι αλλοδαπός. Σημείωση: Αναφέρομαι σε επαρχιακό τμήμα όπου δεν υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι φύλαξης για μεταφορά οχήματος εκεί.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Τροχαίο ατύχημα

Άρθρο 43§7 ΚΟΚ

"7.Tα oχήματα πoυ εγκαταλείπoνται για oπoιoνδήπoτε λόγo στoν τόπo
τoυ ατυχήματoς, καθώς και τα απομακρυνθέντα και μη παραληφθέντα οχή-
ματα λόγω παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρ-
θρου 34 του παρόντος Κώδικα, εφόσoν εμπoδίζoυν την oδική κυκλoφoρία,
απoμακρύνoνται με μέριμνα των ιδιoκτητών ή κατόχων τoυς και σε περίπτωση
αδυναμίας ή αδιαφoρίας αυτών, απoμακρύνoνται από την αρμόδια Aστυνoμική
Aρχή, η oπoία, μετά παρέλευση διμήνoυ, τα παραδίδει στoν O.Δ.Δ.Y. για
εκπoίηση. Oι λεπτoμέρειες καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Δημό-
σιας Tάξης."

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 28/12/2011 - 00:20
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 25
Απ: Τροχαίο ατύχημα

και για περισσότερες διευκρινίσεις : η 2515/5/18-α από 12/2/1993 απόφαση Υ.Δ.Τ. (ΦΕΚ 65 Β΄).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Τροχαίο ατύχημα

H[url=https://drive.google.com/file/d/0B8n6aRXzMkUVZlNtZUxVYVAtVDA/view?usp=sh... 2515/5/18-α από 12/2/1993 απόφαση Υ.Δ.Τ. (ΦΕΚ 65 Β΄)[/url] που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.