Βοοειδή στο οδόστρωμα.

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 493
Βοοειδή στο οδόστρωμα.

Καλησπέρα. Όταν υπάρχουν βοοειδή στο οδόστρωμα, χωρίς κτηνοτρόφο, τι παράβαση είναι; Είναι παράβαση αρ.34 παρ.12 ΚΟΚ σε συνδυασμό με 292 Π.Κ. ή αρ.290 Π.Κ.;
Ευχαριστώ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Βοοειδή στο οδόστρωμα.

Αρχικά τι θέμα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδή και αμνοερίφια) είχε αντιμετωπισθεί με την υπ΄ αριθμ. 719/2001 Γνωμοδότηση ΝΣΚ ([url]http://www.nsk.gov.gr/webnsk/gnwmodothsh.jsp?gnid=9756[/url]).

Ακολούθως, ρυθμίστηκε νομοθετικά [b]με το άρθρο 17 ν. 4056/2012[/b], σύμφωνα με το οποίο :

"[i]1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήμανση.
2. Οι δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.
3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, χορηγείται στο δήμο κωδικός εκμετάλλευσης.
4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό παραγωγικών ζώων.
5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση της παραγράφου 3, σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση.
6. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου.
7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού. Ο δήμος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς με φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.
8. Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήμου.
[b]9. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήμανση του ζώου, επιβάλλονται πρόστιμα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιμο βεβαιώνεται από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 8, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου.[/b]
10. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του δεκαημέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριμένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήμο δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου στη δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση.
11. Ο όρος «εγκεκριμένος κτηνίατρος» που απαντάται στο Παράρτημα 2 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15 ) αντικαθίσταται από τον όρο «κτηνίατρος».[/i]"

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Βοοειδή στο οδόστρωμα.

Περαιτέρω, [b]όταν τα ανεπιτήρητα ζώα ευρίσκονται επί του οδοστρώματος και δημιουργούν κίνδυνο για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων[/b], θεωρώ ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 290 ΠΚ. Υπαίτιος τέλεσης του αδικήματος είναι είτε ο κύριος των ζώων (εφόσον προκύπτει τέτοιος από τη σήμανση των ζώων), είτε ο Δήμος.

Σύμφωνα δε με την υπ΄ αριθμ. 1527/2010 Απόφαση ΑΠ :
[i]
"...Κατά τη διάταξη του άρθρου 290 παρ. 1 ΠΚ "όποιος με πρόθεση διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας στους δρόμους ή στις πλατείες τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) με κάθειρξη, αν επήλθε θάνατος". [b]Ως διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας νοείται η πράξη που "καθιστά τη διεξαγωγή της συγκοινωνίας μη ασφαλή, δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν τη συνέχιση της ασφαλούς κίνησης αδύνατη ή πολύ δυσχερή, που καθιστούν δηλαδή τη συγκοινωνία επικίνδυνη[/b].

Στο μέτρο που η κίνηση στους δρόμους ούτως ή άλλως περικλείει κινδύνους, η έννοια της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στοιχειοθετείται όταν η πράξη έχει ως αποτέλεσμα την επαύξηση του συνηθισμένου κινδύνου που ενυπάρχει σε κάθε κίνηση στους δρόμους. Η διάταξη προστατεύει κυρίως την ασφάλεια της οδικής συγκοινωνίας. Πρόκειται για έγκλημα συγκεκριμένης διακινδυνεύσεως, για τη στοιχειοθέτηση του οποίου δεν αρκεί μόνο η διατάραξη -όταν δηλ. δημιουργούνται συνθήκες κινδύνου, κατά την ανωτέρω έννοια, για την ασφαλή διεξαγωγή της άνω συγκοινωνίας- αλλά πρέπει, επί πλέον από αυτή να μπορεί να προκύψει κίνδυνος (θανάτου ή σωματικής βλάβης) για άνθρωπο (ή να επήλθε όντως τέτοιος κίνδυνος).

Η ελεγχόμενη πράξη διατάραξης μπορεί να υπάγεται σε υποχρεωτική κυκλοφοριακή ρύθμιση ή, αντιθέτως, να μην υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη, [b]αρκεί ότι σε κάθε περίπτωση η πράξη αυτή θεωρείται πρόσφορη και ικανή, εξ αιτίας της εντάσεως, ποιότητας και μορφής της, να προκαλέσει κίνδυνο ανθρώπου[/b]. Κάθε επικίνδυνη παρατεινόμενη συμπεριφορά οδηγών αυτοκινήτων στους δρόμους (επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό καθεστώς μέθης, κακή συντήρηση του κινούμενου οχήματος, υπερβολική ταχύτητα, υπερφόρτωση του αυτοκινήτου, κακή πρόσδεση του φορτίου σε καρότσες φορτηγών ή πορτ- μπαγκάζ αυτοκινήτων κλπ.) αποτελεί καθαυτή αξιόποινη πράξη διατάραξης, κατά την ανωτέρω έννοια, διότι: α) θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συγκοινωνίας της οδού επί της οποίας κινείται το όχημα και β) δημιουργεί με την κίνησή του στους δρόμους έναν εν δυνάμει κίνδυνο για αόριστο αριθμό προσώπων, αφού η πιθανή πτώση του φορτίου από την αστάθεια του φορτηγού κλπ. μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκρουση σε αυτό άλλων αυτοκινήτων και την προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αόριστου αριθμού ατόμων.

Υποκείμενο του αδικήματος της διαταράξεως της ασφαλείας των συγκοινωνιών μπορεί να είναι όχι μόνον ο οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την κίνησή του, όπως οι ιδιοκτήτες του, αλλά και όσοι έχουν υποχρέωση ελέγχου της ασφαλείας του αυτοκινήτου του τρόπου φορτώσεως του και του φορτίου του, την οποία παραβιάζουν. Υποκειμενικώς δε απαιτείται πρόθεση, δηλαδή άμεσος ή ενδεχόμενος δόλος..."[/i]

Αν από τη κατάληψη του οδοστρώματος δεν παρουσιάζεται κίνδυνος, αλλά μόνο δυσχέρανση και παρεμπόδιση συγκοινωνίας, τότε εφαμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34§12α΄ ΚΟΚ, οι οποίες ερείδονται ως προς την κύρωση στο άρθρο 292§1 ΠΚ.

[edit time=1415604363]sakis01[/edit]

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 493
Απ: Βοοειδή στο οδόστρωμα.

Ευχαριστώ Σάκη, να 'σαι καλά. Δηλ. στην περίπτωσή μου που ήταν βράδυ κιόλας , με χαμηλό φωτισμό συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 290 Π.Κ. σωστά; Και αν ήταν μέρα με καλό φωτισμό, σε ευθεία θα είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του αρ.34 παρ.12α ΚΟΚ σε συνδ. με 292 Π.Κ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Βοοειδή στο οδόστρωμα.

[quote name=giatros date=2014-11-10]Ευχαριστώ Σάκη, να 'σαι καλά. Δηλ. στην περίπτωσή μου που ήταν βράδυ κιόλας , με χαμηλό φωτισμό συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 290 Π.Κ. σωστά; Και αν ήταν μέρα με καλό φωτισμό, σε ευθεία θα είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του αρ.34 παρ.12α ΚΟΚ σε συνδ. με 292 Π.Κ.[/quote]

Kατά τη γνώμη μου, ναι.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.