Απόφαση ΥΦΕΘΑ για τη μετάταξη ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στα σώματα των αξιωματικών και υπαξιωματικών της Π. Α., αντίστοιχα

Απόφαση ΥΦΕΘΑ για τη μετάταξη ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στα σώματα των αξιωματικών και υπαξιωματικών της Π. Α., αντίστοιχα

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 13:50:46 μ.μ.) η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας για τη μετάταξη ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, Εθελοντών/Εθελοντριών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών Πολεμικής Αεροπορίας πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στα Σώματα αξιωματικών και υπαξιωματικών -αντίστοιχα- για την κάλυψη κενών θέσεων.

Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει:

- Τη μετάταξη για το έτος 2021 στο σώμα των αξιωματικών, μονίμων ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη είκοσι μίας κενών οργανικών θέσεων ανθυποσμηναγών.

- Τη μετάταξη για το έτος 2021 στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών, εθελοντών και εθελοντριών μακράς θητείας (ΕΜΘ) και επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας, πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή κατόχων ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη εκατόν τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων ανά βαθμό αρχισμηνία, επισμηνία και σμηνία στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης και πέντε θέσεων ανά βαθμό αρχισμηνία-επισμηνία και τεσσάρων σμηνία στην επετηρίδα υπηρεσιών Υποστήριξης.

Όσοι-ες επιθυμούν μετάταξη, θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 στη μονάδα που υπηρετούν σχετική αίτηση για μία μόνο ειδικότητα.

Οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με αυτούς ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης, διευκρινίζεται στην απόφαση.