Διαγραφή 5 Δοκίμων Σημαιοφόρων από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Διαγραφή 5 Δοκίμων Σημαιοφόρων από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πέντε επιτυχόντες στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφηκαν σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση:

Διαγράφουμε από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τον προερχόμενο από τον Πίνακα  Επιτυχόντων «10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019» στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΒΕΝΝΟ Σπύρο του Διονυσίου, λόγω μη προσέλευσής του για κατάταξη, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.:Φ.2421.1/108/2451/Σ.1343/2021/20-09-2021 έγγραφο και τα P231717Z SEP 21 και P291037Z SEP 21 σήματα Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Διαγράφουμε από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τους:
 
α) Δόκιμο Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΔΗΜΑ Ελένη του Βασιλείου (ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2021), λόγω υποβολής της από 22- 09-2021 Υπεύθυνης Δήλωσης παραιτήσεώς της.
 
β) Δόκιμο Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Ηρακλή του Νικολάου (ΓΕΛ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α&Β), λόγω υποβολής της από 22-09-2021 Υπεύθυνης Δήλωσης παραιτήσεώς του.
 
γ) Δόκιμο Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Αναστασία του Αβραάμ (ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2021), λόγω υποβολής  της από 29-09-2021 Υπεύθυνης Δήλωσης παραιτήσεώς της.
 
δ) Δόκιμο Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ Εμμανουήλ του Νικολάου [10% ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ], λόγω υποβολής της από 30-09-2021 Υπεύθυνης Δήλωσης παραιτήσεώς του.
 
3. Κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α΄184), κατατάσσουμε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πέντε (5) Δόκιμους Σημαιοφόρους Λ.Σ. προερχόμενους από τις καταστάσεις Επιλαχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως ακολούθως: 
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
01 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 18079 ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2021
02 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 17989 ΓΕΛ ΕΙΔ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και Β
03 ΓΚΙΡΛΕΜΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17932 ΓΕΛ ΕΙΔ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και Β
04 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17700 10% ΓΕΛ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
05 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΦΙΑ 17905 10% ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ  2019
 
Ημερομηνία κατάταξής τους στη Σχολή και παρουσίασής τους για εισαγωγή και έναρξη εκπαίδευσης ορίζεται, η 20η  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη.
 
Ανωτέρω κατατάσσονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς πλήρωση κενών θέσεων που προέκυψαν λόγω διαγραφής ισάριθμων εισακτέων. Ο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Κωνσταντίνος του Λάμπρου που έχει ήδη καταταχθεί στη Σχολή ως «ΓΕΛ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και Β», μεταφέρεται σε θέση «ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2021» διότι συμπεριλαμβάνεται με α/α:2, στην οικεία κατάσταση Επιλαχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ως εκ τούτου, στη θέση του ως «ΓΕΛ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και Β» εισάγεται ο ΓΚΙΡΛΕΜΗΣ Αγαθάγγελος του Ιωάννη, επιλαχόντας κατηγορίας «ΓΕΛ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και Β».
 
4. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 
 
5. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ