Η ΕΑΚΠ καταγγέλλει το σύστημα για τις μεταθέσεις των νέων πυροσβεστών

Η ΕΑΚΠ καταγγέλλει το σύστημα για τις μεταθέσεις των νέων πυροσβεστών

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
    Στις 5 Δεκεμβρίου συνεδρίασε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών, με θέμα τις τοποθετήσεις των 583 νέων συναδέλφων που αποφοίτησαν από τη Σχολή Πυροσβεστών, με την 78η και 79η εκπαιδευτική σειρά.
    Για ακόμη μια φορά δεν έγινε δεκτή από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Α.Π.Σ. η πρόταση της  Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, που αφορά μεταξύ άλλων και την τοποθέτηση του απαιτούμενου αριθμού των νέων πυροσβεστών σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια που υπηρετούν αρχαιότεροι συνάδελφοι και παραμένουν χρόνια μακριά από την πόλη συμφερόντων τους, με υπαιτιότητα της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας.

    Με την τοποθέτηση των νέων πυροσβεστών στις ανωτέρω υπηρεσίες, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με βάση τις δια-τάξεις του Κανονισμού, οι μεταθέσεις παλαιότερων συναδέλφων μας και ταυτόχρονα να καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανά-γκες.
    Η συγκεκριμένη πρόταση κατατίθεται σε συνδυασμό με το πάγιο αίτημά μας, για συνεχόμενη ροή των απαιτούμενων προσλήψεων, ώστε να εξασφαλίζεται το συντομότερο δυνατόν η μετάθεση όλων των υπηρετούντων συναδέλφων, προς την πόλη συμφερόντων τους. (βλέπε όλες τις παραμέτρους της ολοκληρωμένης πρότασης της Ε.Α.Κ.Π. για τον Κανονισμό Μεταθέσεων στην ιστοσελίδα της παράταξης).
    Η άρνηση των υπηρεσιακών παραγόντων να αποδεχτούν στο σύνολό της την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. έχει ως αποτέλεσμα, μετά και από τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, να μην αποκαθίστανται με μετάθεση προς τον τόπο συμφερό-ντων τους εκατοντάδες συνάδελφοί μας.

    Συγκεκριμένα, σε αρκετές περιπτώσεις οι αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αφορούν τοποθετήσεις νέων πυροσβεστών:

Σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια τα οποία έχουν επιλέξει ως τόπο συμφερόντων τους πολλοί συνάδελφοι, που δεν έχουν ακόμα μετατεθεί στις υπηρεσίες αυτές (όπως για παράδειγμα στις υπηρεσίες του νομού Θεσσαλονίκης), με συνέπεια να μην διασφαλίζεται σε όλους αυτούς, η μετάθεσή που δικαιούνται στις επόμενες τακτικές μεταθέσεις.

Σε υπηρεσίες που δεν παρουσιάζουν κενές θέσεις, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός Πυ-ροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων, που παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό (όπως για παράδειγμα οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί της Αττικής).

    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει και τις συγκεκριμένες αποφάσεις που έρχονται σε αντί-θεση με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων, αλλά και με την ισονομία, τα κοινωνικά κριτήρια και την αντικειμενικότητα, που πρέπει να διέπει το πνεύμα των αποφάσεων του αρμόδιου Συμβουλίου.
    Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι επιχειρείται άμεσα, νέα κατεδάφιση του Κανονισμού Μεταθέσεων, που θα συντελέσει στη με-γαλύτερη παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
    Μετά και από τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις καλούμε:

 Όλους τους συναδέλφους που θίγονται από τις αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, στο σκέλος που αφορά την κάλυψη κενών θέσεων προς την πόλη συμφερόντων τους, να απαιτήσουν από τα πρωτοβάθμια σωματεία τους την πλήρη στήριξή με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και με την υποβολή ενστάσεων και νομικών μέσων και παράλληλα να επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν τα μέλη της Ε.Α.Κ.Π.

 Το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, να αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες για την άμεση αποκατάσταση όλων των αδικηθέντων συναδέλφων, με τη μετάθεση στον τόπο συμφερόντων τους, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
    Από την πλευρά μας θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε με κάθε τρόπο, όλους τους συναδέλφους που έχουν υποστεί τις συ-νέπειες των άδικων και αναξιοκρατικών επιλογών της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, με στόχο την πλήρη δικαίωσή τους.        "

                                                                 
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

Πηγή:bloko.gr