Καταργείται το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας- Ποιους τομείς και κλάδους αφορά [λίστα]

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
Καταργείται το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας- Ποιους τομείς και κλάδους αφορά [λίστα]

 

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν την κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες – επαγγέλματα.

Αυτό σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα γενικά προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό. 

Οι τομείς που αφορά η κατάργηση είναι οι εξής : 
Ορυχεία και λατομεία
Μεταποίηση 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 
Παροχή νερού, Επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηρίοτητες εξυγίανσης 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, Επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

Οι επιμέρους κλάδοι είναι :
Εξόρυξη μεταλλευμάτων 
Βιομηχανία τροφίμων 
Ποτοποιία
Παραγωγή προϊόντων καπνού 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων   
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων  
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις