Νέο βαθμολόγιο. Τι αλλάζει για τους Αστυφύλακες και Ανθυπαστυνόμους

Νέο βαθμολόγιο. Τι αλλάζει για τους Αστυφύλακες και Ανθυπαστυνόμους

  Με το π.δ. 82/2021 τροποποιήθηκε ο Ν. 3686/08 που προβλέπει την βαθμολογική εξέλιξη των αστυνομικών. Οι σημαντικές διαφορές του νέου βαθμολογίου σε σχέση με το παλιό, για τους αστυφύλακες και τους ανθυπαστυνόμους που προάγονται λόγω συμπλήρωσης χρόνου υπηρεσίας και όχι λόγω εισαγωγής στο ΤΕΜΑ, παρουσιάζονται παρακάτω.

Εξέλιξη αστυφυλάκων μη ανακριτικών υπαλλήλων

Άρθρου 11 Ν.3686/08

Οι Αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου με το νέο όπως και με το παλιό βαθμολόγιο προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντιστοίχως.

Με το νέο βαθμολόγιο με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών πραγματικής υπηρεσίας και κατόπιν αίτησης τους, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, από την ημερομηνία που συμπλήρωσαν τα τυπικά για προαγωγή προσόντα (αναδρομικά), εφόσον παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς αντίστοιχο σεμινάριο και εκπαίδευση που παρακολουθούν οι αρχιφύλακες που προήχθησαν με προαγωγικές εξετάσεις και γίνονται ανακριτικοί υπάλληλοι.

Εν όψει αποστρατείας, οι αστυνομικοί αυτής της κατηγορίας που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμο Β' εκτός οργανικών θέσεων, κάτι που ίσχυε  με το παλιό βαθμολόγιο, με την διαφορά ότι με το νέο βαθμολόγιο θα προαχθούν σε Υπαστυνόμο Α εκτός οργανικών θέσεων και εφόσον προαχθούν σε Ανθυπαστυνόμο θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό.

Εξέλιξη αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του ν. 2226/1994

Άρθρου 9 Ν.3686/08

Οι Αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι με την εφαρμογή του νέου βαθμολογίου θα κερδίσουν ένα έτος για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιφύλακα και του Ανθυπαστυνόμου. Συγκεκριμένα, με το παλιό βαθμολόγιο η προαγωγή στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου γινόταν με τη συμπλήρωση 10, 15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, ενώ με το νέο βαθμολόγιο θα γίνεται με τη συμπλήρωση 10, 14 και 24 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

Με το νέο βαθμολόγιο οι συγκεκριμένοι Ανθυπαστυνόμοι προάγονται με τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών πραγματικής υπηρεσίας, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β', ύστερα από αίτησή τους.

Στη συνέχεια με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω προαγωγή.

Εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, με το παλιό βαθμολόγιο όσοι καταλαμβάνονταν από το όριο ηλικίας αποστρατεύονταν στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β' και Υπαστυνόμου Α' εκτός οργανικών θέσεων, ενώ με το νέο βαθμολόγιο, όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται, οι μεν Υπαστυνόμοι Β' στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄ και Αστυνόμου Β', οι δε Υπαστυνόμοι Α΄ στο βαθμό του Αστυνόμου Β', εκτός οργανικών θέσεων.

Βαθμολογική εξέλιξη ανθυπαστυνόμων που δεν έχουν εισαχθεί στο Τ.Ε.Μ.Α.

Άρθρου 7 παρ.7 Ν.3686/08

Σημαντική είναι η διαφορά στην εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων οι οποίοι δεν έχουν εισαχθεί στο Τ.Ε.Μ.Α.. Με το προηγούμενο βαθμολόγιο για να προαχθούν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β χρειαζόταν είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ή είκοσι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον ήταν αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους που προάγονται με 26 έτη.

Με το νέο βαθμολόγιο οι Ανθυπαστυνόμοι αυτής της κατηγορίας προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β' με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό τους, ύστερα από αίτησή τους.

Καταληκτικός βαθμός για αυτή την κατηγορία συναδέλφων, με το παλαιό βαθμολόγιο, ήταν ο βαθμός του Υπαστυνόμου Ά, ενώ με το νέο βαθμολόγιο προάγονται με την συμπλήρωση του ανάλογου χρόνου σε Αστυνόμο Β, εφόσον όμως υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον βαθμό.

Το παραπάνω δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα διότι εκτιμάται ότι πολύ σύντομα η επετηρίδα θα μπλοκάρει και οι προαχθέντες στο βαθμό του Αστυνόμου Β' θα είναι πολύ λίγοι.

Τέλος με το παλιό βαθμολόγιο όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας οι Υπαστυνόμοι Β ́ προάγονταν στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α ́ και Αστυνόμου Β ́, οι δε Υπαστυνόμοι Α ́ στο βαθμό του Αστυνόμου Β', εκτός οργανικών θέσεων.

Με το νέο βαθμολόγιο απονέμεται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτηση τους, ο αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία, εφόσον συμπληρώνουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό.

Πηγή:  dimosieyseis-anartiseis.webnode.gr