Νέο Δ.Σ. στο Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Δράμας

Νέο Δ.Σ. στο Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Δράμας

Την 26η  του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ στο Γραφείο του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά προέκυψαν από την εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα κατά την 22η και 23η Νοεμβρίου 2021, με αποκλειστικό αντικείμενο συνεδρίασης τη σύσταση σε Σώμα – ανάδειξη οργάνων για την περίοδο 2021-2024, κατά τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του καταστατικού. Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα και τα εννιά (9) μέλη και έπειτα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες προέκυψε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

 
• Πρόεδρος: ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
• Αντιπρόεδρος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κυριάκος
• Γεν. Γραμματέας: ΔΟΛΔΟΥΡΑΣ Κων-νος
• Ταμίας: ΤΕΡΤΛΙΔΗΣ Θεόδωρος
• Οργαν.Γραμματέας: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Απόστολος
• Αναπλ. Γεν. Γραμματέα: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλίας
• Αναπλ. Ταμία: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Απόστολος
• Μέλος: ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος
• Μέλος:  ΟΡΓΙΑΝΟΥ Λαμπρινή
 
           Για το Διοικητικό Συμβούλιο
       Η Πρόεδρος  -  Ο Γενικός Γραμματέας 
 

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία-ΔΟΛΔΟΥΡΑΣ Κων-νος