Ο νέος κανονισμός σπουδών στην Πυροσβεστική Ακαδημία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ο νέος κανονισμός σπουδών στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζει με απόφαση του το Αρχηγείο του Σώματος.

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών, σπουδών, εκπαίδευσης, της Σχολής, τα διδασκόμενα μαθήματα, η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων, η αλληλεξάρτηση και η βαρύτητα των μαθημάτων και ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών.

Επίσης ορίζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου και της διαγωγής των σπουδαστών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των σπουδαστών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των σπουδαστών, iv. Οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών όπου απαιτείται αυτό, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών τμημάτων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου και η δυνατότητα παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας, πέραν των προγραμμα-τισμένων ωρών διδασκαλία.

Παράλληλα στην απόφαση καθορίζεται η διαδικασία απαλλαγής συναφών ακαδημαϊκών μαθημάτων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. που έχουν εισαχθεί με το σύστημα των κατατακτηρίων εξετάσεων καθώς και η αναγνώριση πιστωτικών μονάδων, οι τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων, η προθεσμία μέσα στην οποία χορηγείται ο τίτλος σπουδών και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, viii. Η διαδικασία ορκωμοσίας και το τελετουργικό αποφοίτησηςΟ τύπος του τίτλου σπουδών, η διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη καθώς και ζητήματα τεχνολογικής και οικονομικής υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών και ειδικής γραμματειακής κάλυψης των αναγκών τους και η διάρκεια σπουδών στη ΣΑΠΣ είναι τετραετής και οργανώνεται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα. 2. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους.

Το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αρχίζει την 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 15 Ιουνίου. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται και ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων. Στο χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου οι δόκιμοι διατίθενται για πρακτική εκπαίδευση σε Υπηρεσίες του Σώματος στην Αττική. 4. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δυο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.

Οι εισακτέοι με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο που προέρχονται από ιδιώτες, εισάγονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών. Οι εισακτέοι με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο που προέρχονται από πυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους (ποσοστό 15%), εισάγονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Οι εισακτέοι με το σύστημα των κατατακτηρίων εξετάσεων (πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σε ποσοστό 20%), εισάγονται στο Ε΄ εξάμηνο. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται, ανάλογα με τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα με απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, μετά από αίτησή τους. 

Μεταβατική περίοδος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017: Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, και μόνο σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής υποψηφίων, οι επιτυχόντες στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, δύναται να καταταχθούν στο 6ο εξάμηνο σπουδών και συγκεκριμένα στη Β΄περίοδο του Γ΄έτους σπουδών των εισαχθέντων του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Κάθε εκπαιδευτική σειρά λαμβάνει αύξοντα αριθμό εκπαιδευτικής σειράς αρχομένης από το έτος 1968 από τότε δηλαδή που συστάθηκε η Πυροσβεστική Σχολή στην Αθήνα. Επιπροσθέτως η εκπαιδευτική σειρά λαμβάνει με απόφαση του ΕΣ ως διακριτικό τίτλο, το ονοματεπώνυμο ενός εκ των πεσόντων στο καθήκον πυροσβεστικών υπαλλήλων, το οποίο και διατηρεί καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

δείτε εδώ ολο τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα στο dikaiologitika.gr