Ο ΥΕΘΑ για τις «Άδειες απουσίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων»

Ο ΥΕΘΑ για τις «Άδειες απουσίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων»

«Δεδομένου ότι το στρατιωτικό προσωπικό εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων 27 και 29 του ν. 4808/2021 (Α΄101), για το ζήτημα της ενσωμάτωσης της άδειας πατρότητας, θα αναληφθούν ενέργειες από το ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να υποβληθεί σχετική εισήγηση για αύξηση της άδειας απουσίας από πέντε(5)σε δεκατέσσερις (14)ημέρες».

Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Άδειες απουσίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι «η άδεια απουσίας οκτώ (8) ημερών για στελέχη μονογονεϊκών οικογενειών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, κατά το άρθρο 45, τυγχάνει εφαρμογής μόνο στον ιδιωτικό τομέα και σε υπηρεσίες του δημοσίου, για τους οποίους έχει εφαρμογή η εργατική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 33 του εν λόγω νόμου. Προφανώς, παρατήρησε, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, επιφυλάσσει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με τους στρατιωτικούς, ως προς τα ευεργετήματα των αδειών προκειμένου να εξυπηρετηθεί το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, που είναι η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι «τα στελέχη των ΕΔ τυγχάνουν ήδη, υπό προϋποθέσεις, αποδέκτες αρκετών διοικητικών και άλλων ευεργετικών μέτρων, όπως, μεταξύ άλλων:

- Άδεια απουσίας στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους,( σ.σ. άδεια πατρότητας) διάρκειας πέντε (5) συνεχών ημερών, λόγω γέννησης τέκνου τους, με αποδοχές,

- Άδεια κύησης, στις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, πέντε μηνών, με πλήρεις αποδοχές,

- Άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές,

- Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων, τριάντα (30) ημερών το χρόνο, με αποδοχές,

- Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών και γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών,

- Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους και άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό και

-Εκτέλεση υπηρεσιών που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλαγή από τη συμμετοχή σε ασκήσεις. Επίσης, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, στο άρθρο 5 του ν.3883/2010 (Α΄167) και στο πλαίσιο των κοινωνικών κριτηρίων, προβλέπονται ειδικές κατηγορίες στελεχών, οι οποίες απολαμβάνουν ειδικών προνομίων ως προς το καθεστώς των μεταθέσεων, καθώς υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής τους μετά από σχετική αναφορά τους.

Ως προς την ειδική άδεια μονογονεϊκών οικογενειών του άρθρου 45 του ν. 4808/2021», διευκρίνισε, «δεν απαιτείται η ανάληψη ενεργειών για θέσπιση νέας διάταξης, λόγω της έλλειψης νομικής υποχρέωσης, συγκεκριμένα μη υπαγωγή των στελεχών των ΕΔ στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4808/2021 (Α΄101), περί υιοθέτησης της προτεινόμενης ρύθμισης σε συνδυασμό με το σύνολο των διοικητικών και άλλων ευεργετικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτιστοποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το στρατιωτικό προσωπικό», κατέληξε.