Συνοπτική ανάλυση (παρατηρήσεις - συγκρίσεις) του νέου Bαθμολογίου

Συνοπτική ανάλυση (παρατηρήσεις - συγκρίσεις) του νέου Bαθμολογίου

Επιμέλεια: Υπαστυνόμος Α' Σταύρος Σακελλαρίδης, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

 

Με το άρθρο 1 τροποποιούνται οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών ΣΑΕΑ, ΤΕΜΑ και του Ν.3686/2008 (τροποποίηση ά.19 Ν.2800/2000)


ΣΑΕΑ
Από βαθμό Αντιστρατήγου μέχρι και Α/Α μένουν ίδιες ήτοι:
Αντιστράτηγοι 5
Υποστράτηγοι Αστυνομίας 20
Ταξίαρχοι Αστυνομίας 65
Αστυνομικοί Διευθυντές 230
Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 500
Αστυνόμοι Α΄ 726
Α/Β΄ από 837 σε 1.300 (+463)
Υ/Α΄ και Υ/Β΄ από 1617 σε 1.254 (-363)

ΤΕΜΑ
Α/Δ από 0 σε 15 (+15)
Α/Υ από 10 σε 65 (+55)
Α/Α΄ από 110 σε 130 (+20)
Α/Β΄ από 118 σε 260 (+142)
Υ/Α΄ και Υ/Β΄ από 355 σε 750 (+395)

Ν.3686/2008 (ά.7 παρ. 7).
Νέες    οργανικές.    Οι    κατωτέρω    μέχρι    τώρα    καταλάμβαναν    οργανική    θέση Ανθυπαστυνόμου.
Αστυνόμοι Β΄ 200 θέσεις
Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ 140 θέσεις.


Το άρθρο 2 τροποποιεί τις διατάξεις του Ν.3686/2008

Η παρ. 1 ρυθμίζει θέματα ιεραρχίας:
Εν ολίγοις:
Οι Υ/Β, Υ/Α και Α/Β που προάγονται με τα χρόνια από το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου (και προέρχονται από αρχιφύλακες με εξετάσεις) είναι πάντοτε νεότεροι από τους ομοιόβαθμους τους Αξιωματικούς ΣΑΕΑ / ΤΕΜΑ ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού.

Οι Υ/Β και Υ/Α προερχόμενοι από Αστ/κες πανελληνίων εξετάσεων (δλδ. στα 33 χρόνια υπηρεσίας) είναι νεότεροι από όλους τους ομοιόβαθμους αξιωματικούς γενικών καθηκόντων (οι ειδικών καθηκόντων θεωρούνται πάντοτε νεότεροι από τους ομοιόβαθμους γενικών καθηκόντων).

Οι Ανθυπαστυνόμοι που προέρχονται από Αρχιφύλακες μη ανακριτικούς (δλδ στα 30 έτη υπηρεσίας και μετά από σεμινάριο) είναι νεότεροι των ομοιοβάθμων που προήχθησαν στον ίδιο βαθμό και προέρχονται από τις πανελλήνιες.

Οι Ανθυπαστυνόμοι που προέρχονται από Αρχ/κες με εξετάσεις (ΠΔ 82/2006) είναι αρχαιότεροι από όλες τις παραπάνω κατηγορίες Ανθυπαστυνόμων (από πανελλήνιες και από Αρχ/κες μ.α.)

Γενικά, οι ανακριτικοί Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες είναι αρχαιότεροι από τους ομοιοβάθμους τους μη ανακριτικούς.

Η παρ. 2 του άρθρου 1 αφορά την εξέλιξη των Αξιωματικών Σ.Α.Ε.Α. (ά. 6 ν.3686/2008)
Προστέθηκε στις προαγωγές των Αξιωματικών που αποστρατεύονται λόγω 35ετιας ή συμπλήρωσης ορίου ηλικίας στο βαθμό τους και ο βαθμός του Α/Δ.
Πλέον:
α) Οι Α/Α προάγονται στους βαθμούς του Α/Υ και Α/Δ (ουδεμία αλλαγή) β) Οι Α/Υ στους βαθμούς του Α/Δ και Ταξίαρχου (ουδεμία αλλαγή)
γ) Οι Α/Δ στους βαθμούς του Ταξιάρχου και του Υποστρατήγου,
“τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και αποστρατεύονται, ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν”.

Η παρ. 3 του άρθρ. 1 τροποποιεί τις προαγωγές των Ανθυπαστυνόμων (παρ. 7,8,9 και 10 του ν. 3686/2008)
Πλέον απαιτούνται 9 χρόνια στο βαθμό για προαγωγή στον Υ/Β΄ ως μοναδική προϋπόθεση (πριν ήταν 22 έτη πραγματικής υπηρεσίας εκ των οποίων 11 στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου). Οι οργανικές θέσεις των Ανθυπαστυνόμων που προάγονται καταργούνται και συνιστώνται ισάριθμες, κάθε φορά, οργανικές θέσεις Υ/Β - Υ/Α. Με τη συμπλήρωση 4 ετών στο βαθμό του Υ/Β΄ προάγονται στο βαθμό του Υ/Α΄.
Μετά τη συμπλήρωση 3 ετών στο βαθμό του Υ/Α΄ προάγονται στον (καταληκτικό για αυτή την κατηγορια) βαθμό του Α/Β΄ (εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές αυτής της κατηγορίας). Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές εφαρμογή έχει το άρθρο 42 του ΠΔ 24/1997, όπου η προαγωγή πραγματοποιείται ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών θέσεων, στα 9 έτη συμπληρώσεως πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.

Οι ανωτέρω Αξιωματικοί κατέχουν οργανική θέση του βαθμού τους και μετατίθενται αποκλειστικά στις οργανικές θέσεις αυτής της κατηγορίας και σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 100/2003, ήτοι από τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας (ή ΓΑΔΑ-ΓΑΔΘ) για μετάθεση σε Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας των, εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης και από το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων για μετάθεση από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη.

Η παρ. 4 του άρθρου 2 τροποποιεί την εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Μ.Α. (ά. 8 του ν.3686/2008)
Πλέον οι Αξιωματικοί του ΤΕΜΑ εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Α/Δ (αντί του Α/Υ). Πρακτικά αφορά ελάχιστες περιπτώσεις προαχθέντων επ’ ανδραγαθία ή με αθλητικές διακρίσεις πριν την ελάχιστη ηλικία των 32 που είναι το κατώτερο όριο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ΤΕΜΑ. Ένας Αξ/κός που επιτυγχάνει στις εξετάσεις ΤΕΜΑ στα 32 και ορκίζεται Υ/Β΄ στα 33 (ιδανικές περιπτώσεις) υπολογίζεται ότι θα προαχθεί στο βαθμό του Α/Υ στα 56 του με 38 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας (και 23 χρόνια Αξ/κού).
Επίσης, η β παράγραφος του άρθρου 8 ορίζει ότι πλέον οι αξιωματικοί απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, στο βαθμό του Ταξιάρχου οι Αστυνομικοί Διευθυντές, στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α', του Αστυνόμου Α' και Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι Αστυνόμοι Β’ και του Αστυνόμου Β΄ και Αστυνόμου Α΄ οι Υπαστυνόμοι Α' και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
Στο σημείο αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι αποστρατευθέντες Α/Υ και Α/Δ προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου (παλιά λαμβανόταν ο βασικός μισθός του Ταξιάρχου). Με το μισθολόγιο όμως του ν.4472/2017 ο ανώτερος βαθμός της κατηγορίας Β΄ όπου ανήκουν οι Αξ/κοί Τ.Ε.Μ.Α. είναι αυτός του Συνταγματάρχη (Αστυνομικού Διευθυντή). Απαιτείται άμεση και δίκαιη εναρμόνιση του μισθολογίου σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και ειδικότερα για τη συγκεκριμένη κατηγορία των Αξιωματικών του ν.δ. 649/70, ένταξή τους στην Α΄ μισθολογική κατηγορία.

Με την παρ. 5 τροποποιείται η εξέλιξη των Αστυφυλάκων εκ πανελληνίων εξετάσεων (ν. 2226/94)
Οι ανωτέρω προάγονται πλέον στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 14 και 24 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα. (αντί για 10,15 και 25).
Οι Ανθυπαστυνόμοι της προηγούμενης παραγράφου, προάγονται με τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στο βαθμό του Υ/Β΄ και με τη συμπλήρωση 4 ετών, στο βαθμό του Υ/Α΄. Μέχρι το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου διατηρούν οργανική θέση Αστ/κα και με το βαθμό του Υ/Β΄ οργανική θέση του βαθμού τους. Αναφορικά με τα καθήκοντα οι Αστ/κες, Υπαρχ/κες και Αρχ/κες εκτελούν καθήκοντα Αστυφύλακα, ενώ οι Ανθυπαστυνόμοι και Υ/Β-Υ/Α καθήκοντα του βαθμού τους.
 
Στην παρ. 6 ορίζει ότι οι Αρχ/κες με εξετάσεις (Π.Δ. 82/2006) προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου στα 5 χρόνια (δεν άλλαξε) ενώ οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. στα 2 χρόνια (πριν ήταν 2 χρόνια για Α.Ε.Ι. και 3 για Τ.Ε.Ι.).

Η παρ. 7 αφορά τους Αστυφύλακες μη ανακριτικούς υπαλλήλους οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντιστοίχως. (δεν άλλαξε). Αυτό που προστέθηκε είναι η δυνατότητα προαγωγής στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 30 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και εφόσον παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς, αντίστοιχο σεμινάριο και εκπαίδευση που παρακολουθούν οι αρχιφύλακες που προήχθησαν με προαγωγικές εξετάσεις βάσει των διατάξεων του π.δ. 82/2006.
Οι Ανθυπαστυνόμοι της προηγούμενης παρ. είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εκτελούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, ενώ καταλαμβάνουν οργανική θέση Αστυφύλακα και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως Αστυφύλακες.

Το άρθρο 3 τροποποιεί τις διατάξεις του π.δ. 24/1997

Πλέον το άρθρο 15 έχει ως εξής:
Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη.
β. Υπαστυνόμος Α΄ 3 έτη. (ήταν 5)
γ. Αστυνόμος Β΄ 8 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 7 έτη στο βαθμό. (ήταν 6 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό).
δ. Αστυνόμος Α` 6 έτη στο βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.
ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στο βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.
στ. Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στο βαθμό ή 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό.
ζ. Ταξίαρχος 2 έτη στο βαθμό ή 30 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στο βαθμό.
η. Υποστράτηγος 1 έτος στο βαθμό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.


Με την παρ. 4 τροποποιείται το άρθρο 42 - Προαγωγές ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων και πλέον ισχύουν τα εξής:

1.    Συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, οι Υπαστυνόμοι Α`, Αστυνόμοι Β`, Αστυνόμοι Α` και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών
 
θέσεων,    εάν    έχουν    συμπληρώσει    τον    ακόλουθο    χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού:
α. Υπαστυνόμος Α΄ 9 έτη. (ήταν 11 έτη)

β. Αστυνόμος Β΄ 15 έτη. (ήταν 17 έτη)

γ. Οι Αστυνόμοι Α΄ 23 έτη.

δ. Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές είκοσι εννέα (29) έτη, υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος.

2.    Επίσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων προάγονται:
α. Οι δικαιούμενοι αναδρομικής προαγωγής ύστερα από έκτακτη κρίση ή επανάκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2, 36 παρ. 5, 55 παρ. 6 και 56 παρ. 4 του παρόντος διατάγματος, καθώς και οι δικαιούχοι προαγωγής, συνεπεία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας ή ανακήρυξής τους ως Ολυμπιονικών.
β. Οι Υπαστυνόμοι Α' και Αστυνόμοι Β’ που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών, εφόσον έγινε έναρξη προαγωγής στον επόμενο βαθμό των ομοιοβάθμων τους της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς που κρίθηκαν προακτέοι.
γ. Οι Υπαστυνόμοι Α', οι Αστυνόμοι Β’ και οι Αστυνόμοι Α' του ν.δ. 649/1970 στο βαθμό του Αστυνόμου Β’, Αστυνόμου Α' και Αστυνομικού Υποδιευθυντή, αντίστοιχα, της ιδίας κατηγορίας αξιωματικών, εφόσον προήχθη στον αντίστοιχο βαθμό και ο τελευταίος ομοιόβαθμος αξιωματικός, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α', Αστυνόμου Β’ και Αστυνόμου Α', αντίστοιχα, το ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος ως άνω Υπαστυνόμος Α, Αστυνόμος Β’ και Αστυνόμος Α' που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών ή και οι αμέσως προηγούμενοι αυτού δεν προαχθούν επειδή κρίθηκαν παραμένοντες στον ίδιο βαθμό ή για τους αναφερόμενους στα άρθρα 16, 32 παρ. 2 και 36 παρ. 5 του παρόντος διατάγματος λόγους, τούτο δεν κωλύει την κατά τα ανωτέρω προαγωγή των ομοιοβάθμων αξιωματικών, που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α.. Ως χρόνος προαγωγής τους λογίζεται η επόμενη της ημερομηνίας που προήχθη και ο τελευταίος ομοιόβαθμος τους που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας του ίδιου έτους ονομασίας ως αξιωματικού.

Στο άρθρο 5 παρ. 4 ορίζεται ότι όσοι Αστυνόμοι Α΄ του ν.δ. 649/1970 αποφοίτησαν από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) τα έτη 2001 και έπειτα, θεωρούνται ότι προήχθησαν στο βαθμό αυτό, από την ημερομηνία που προήχθη στον αντίστοιχο βαθμό και ο τελευταίος ομοιόβαθμος Αξιωματικός, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνόμου Β’ το ίδιο ημερολογιακό έτος.