Α/Β από ΤΔΑ Διδ/χου για Υπηρεσία Δ.Α.Β/Α.Α

Α/Β με οργανική θέση στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Δ.Α.Β/Α.Α. email: [email protected]