Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στη Δ.Α. Αρκαδίας επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ. Αττικής