Αστ/κας που υπηρετεί στην Δ.Α.Α/Υ.Κ.Α./1 επιθυμεί αμοιβαια με οποιοδήποτε ατομο εντος Αθηνων

Αστ/κας που υπηρετεί στην Δ.Α.Α/Υ.Κ.Α./1 επιθυμεί αμοιβαία με οποιοδήποτε άτομο εντος Αθηνων.

Τηλ. 6934196568