Ε.Φ ΑΠΟ Α.Τ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΙΚΗΣ ΣΕ ΓΑΔΘ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ Α.Τ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΑΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.