Στερηση Αδειας ικανοτητας οδηγησεως Ι.Χ. φορτηγού

7 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 14/11/2019 - 13:51
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 3
Στερηση Αδειας ικανοτητας οδηγησεως Ι.Χ. φορτηγού

Σε όχημα το οποίο αναφερεται στην αδεια κυκλοφοριας ως Ι.Χ. Φορτηγό με μεικτό βάρος 2750kg  και ο οδηγός του στερείται αδειας ικανοτητας οδηγησεως, τι βεβαιωνουμε ως παραβαση;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
Όταν λές στερείται τι εννοείς

Όταν λές στερείται τι εννοείς ? έχει Β κατηγορίας  και στερείται Γ  ? ή στερείται παντελώς ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 14/11/2019 - 13:51
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 3
Στέρηση διπλωματος

Δεν έχει καθόλου δίπλωμα, στερείται παντελώς.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 6 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 21/07/2011 - 12:22
Δημοσιεύσεις: 17
Βαθμοί: 68
Για φορτηγά η παράβαση

Για φορτηγά η παράβαση αναγράφεται στην επιλογή Γ του μπλόκ κλήσεων.Το άρθρο για  την στέρηση διπλώματος είναι το  4 παρ.1.13 και ισχύει και για φορτηγά κάτω των 3.500kg.Βεβαιώνεται πρόστιμο 2.000 ευρώ σε Δ.Ο.Υ στον οδηγό και 2.000 ευρώ σε ΔΟΥ στον ιδιοκτήτη εφόσον είναι παρών σε διαφορετικές κλήσεις.Σε περίπτωση που ο οδηγός φέρει άδεια ικανότητας οδήγησης διαφορετικής κατηγορίας από το όχημα που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτό αφαιρείται για 30 ημέρες.                                                                                       Ν.3446/06 άρθρο 4 παρ 1.13

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 14/11/2019 - 13:51
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 3
Για φορτηγά η παραβαση

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, υπαρχει νομίζω σε πολλούς το διλημμα εάν η στέρηση σε δίπλωμα σε ιχ. Φορτηγό είναι πλημελλημα και 100 ευρώ η 2000 συν 2000.Το γεγονός ότι πληρώνεται στη ΔΟΥ γνωρίζουμε που προβλέπεται;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
ΚΟΚ Άρθρο 94 όπως έχει

ΚΟΚ Άρθρο 94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ( άρθρο 48 παρ.1 Ν. 4663/2020,ΦΕΚ Α 30/12.2.2020)

4. Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο,
ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη
άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος
της παραγράφου 1 του παρόντος ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για
οποιονδήποτε λόγο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες,
με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, καθώς και με επιτόπου αφαίρεση του εντύπου
της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.

Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις
του ν. 3446/2006 (Α` 49).

Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δημοσίας
χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α` 82).

Αρχικά η παράβαση προβλεπόταν στο άρθρο 4 παρ 1.13, ΟΜΩΣ το άρθρο άλλαξε από ότι βλέπω
στην κωδικοποίηση νομοθεσίας, με το άρθρο 36 παρ.2 Ν.4313/2014,ΦΕΚ Α 261/17.12.2014
και προστεθηκαν και αρθρα 4Α και 4Β, ως εξης

«Άρθρο 4

1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών και λεωφορείων
ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών αντίστοιχα και για την πραγματοποίηση
εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών αναφορικά με τα ζητήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 4Β και η
κατάταξη των παραβάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, προσδιορίζονται ειδικότερα με υπουργικές αποφάσεις
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4Β.

2. Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες: ιδιαζόντως
σοβαρή παράβαση, πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρή παράβαση και ελαφρά παράβαση.

3. Η σοβαρότητα μίας παράβασης καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια:

(α) την πιθανότητα να δημιουργήσει κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού, βλάβης στην περιουσία του παραβάτη
ή τρίτων ή όχληση,

(β) την πιθανότητα να προκαλέσει ζημία του περιβάλλοντος ή του οδικού δικτύου,

(γ) τη δυνατότητά της να εμποδίσει τον έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας οδικών μεταφορών από τα αρμόδια
όργανα ή να αλλοιώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου, (δ) τη δυνατότητά της να προκαλέσει διατάραξη της αγοράς
των εθνικών εμπορευματικών και/ή επιβατικών μεταφορών.

«Άρθρο 4Α
Διοικητικά πρόστιμα

1. Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που προβλέπονται σε αυτόν τον νόμο και στις
υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 επιβάλλουν τις
ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

(α) Για ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο

στον ιδιοκτήτη: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,

στον οδηγό: από πεντακόσια (500) έως χίλια (1000) ευρώ,

στον υπεύθυνο φόρτωσης: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,

στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.4
του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από πεντακόσια (500) έως χίλια (1000)
ευρώ.

(β) Για πολύ σοβαρή παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο

στον ιδιοκτήτη: από πεντακόσια πενήντα (550) έως εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ,

στον οδηγό: από διακόσια εξήντα (260) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,

στον υπεύθυνο φόρτωσης: από πεντακόσια πενήντα (550) έως εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ,

στους λοιπούς συμμετέχοντες, ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4
του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από διακόσια εξήντα (260) έως
τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

(γ) Για σοβαρή παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο

στον ιδιοκτήτη: από τριακόσια (300) έως πεντακόσια (500) ευρώ,

στον οδηγό: από εκατό (100) έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ,

στον υπεύθυνο φόρτωσης: από τριακόσια (300) έως πεντακόσια (500) ευρώ,

στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4
του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εκατό (100) έως διακόσια πενήντα
(250) ευρώ.

(δ) Για ελαφρά παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο

στον ιδιοκτήτη: από πενήντα (50) έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ,

στον οδηγό: από είκοσι (20) έως ογδόντα (80) ευρώ.

2. Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το διοικητικό πρόστιμο
που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το διοικητικό πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη
καταλογίζεται στον μισθωτή.

3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον οδηγό που
χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος χωρίς οδηγό,
υπεύθυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο μισθωτής».

*** Το άρθρο 4α τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 30 παρ.2 Ν. 4663/2020
«Άρθρο 4Β
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού εξειδικεύονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορούν:

α) την πρόσβαση στην αγορά των εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών
και τη διενέργεια μεταφορών με φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1072/2009 και 1073/2009 και τις διμερείς και πολυμερείς
διεθνείς συμφωνίες οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, όπως κάθε φορά ισχύουν,

β) τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην
οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3821/85, τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της
Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές
(«AETR»), όπως ισχύουν κάθε φορά,

γ) τις απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα
με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική-νομοθεσία,

δ) τις απαιτήσεις για τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ευπαθών τροφίμων,
σύμφωνα με τη Συμφωνία ΑΤΡ, όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική - νομοθεσία,

ε) τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις, την ασφαλή φόρτωση και έλξη οχημάτων, τις επιτρεπόμενες αλλαγές
ή τροποποιήσεις του οχήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και
χωριστών τεχνικών μονάδων και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος όπως ρυθμίζονται από
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την υπόλοιπη εθνική και ενω-σιακή νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά,

στ) τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του οδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων
επαγγελματικής χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια για τη διαπίστωση της τεχνικής τους
καταλληλότητας.

1α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται οι διοικητικές
κυρώσεις για τις παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στα στοιχεία αναγνώρισης
πλαισίου και κινητήρα οχημάτων, στη γενική απογραφή, ταξινόμηση και κυκλοφορία οχημάτων, στις άδειες και
πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας και στις άδειες οδήγησης, όταν αυτές οι παραβάσεις διαπράττονται με φορτηγά,
ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για
τις παραβάσεις των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της Χώρας.

2. Με τις ίδιες αποφάσεις κατατάσσονται οι παραβάσεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους,
εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων του άρθρου 4Α ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε
παράβασης, οι διοικητικές κυρώσεις που καταλογίζονται σε περίπτωση συρροής παραβάσεων και σε περίπτωση
υποτροπής, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή των διοικητικών προστίμων, τα διοικητικά μέτρα
που επιβάλλονται, οι ειδικές απαιτήσεις για τη σύνθεση των οργάνων ελέγχου και ο ελάχιστος εξοπλισμός
που απαιτείται για τον έλεγχο.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
Υπουργού, ρυθμίζονται για καθεμία από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 2 τα ειδικά θέματα σχετικά με τη
διαδικασία ελέγχου, τα σημεία ελέγχου, τους χώρους ελέγχου, τη διαπίστωση, καταλογισμό, επιβολή και
είσπραξη των διοικητικών προστίμων και την απόδοσή τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη συγκέντρωση και
επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους οδικούς ελέγχους της νομοθεσίας μεταφορών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται ενιαίο έντυπο ελέγχου με παραρτήματα για
κάθε κατηγορία ελέγχου που πραγματοποιείται.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού
καθορίζονται για κάθε αρχή ελέγχου οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και η διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών
που συμμετέχουν στα όργανα ελέγχου».

*** Το άρθρο 4Β,όπως είχε τροποποιηθεί αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 30 παρ.3 Ν. 4663/2020,
ΦΕΚ Α 30/12.2.2020.

Σε εκτέλεση του 4Β έχει εκδοθεί η ακόλουθη ΚΥΑ

Αριθμ. οικ. Γ6/57084/1981 (ΦΕΚ Β' 3135/31.07.2018) - Παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατάταξη των
παραβάσεων σε κατηγορίες και διοικητικές κυρώσεις.

Οι παραβάσεις περιλαμβάνονται στην παραπάνω ΚΥΑ

Καλό θα είναι να απαντήσει κάποιος ''ενημερωμένος μάχιμος'' της τροχαίας, αν η ''έλλειψη άδειας
της αρχής'' που αναφέρεται στο παράρτημα είναι η έλλειψη διπλώματος

 
 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 4 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 28/12/2011 - 00:20
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 25
Επίσημη ενημέρωση από Υ.Μ.Ε.

Επίσημη ενημέρωση από Υ.Μ.Ε. σχετικά με Ποινές που προβλέπονται στο Ν.3446/2006
 
Με το αρ. 36 του ν.4313/2014 ( Α’ 261), αντικαταστάθηκε το αρ.4 του ν.3446/06 ( Α’ 49),
με τα άρ.4Α και 4Β. Με το άρ. 30 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), τροποποιήθηκαν τα άρ. 4Α και 4Β και
προστέθηκε άρ. 4Γ στο ν.3446/06. Ωστόσο, στην παρ. 3 του άρ.36* του ν.4313/14 ορίζεται η
εξακολούθηση ισχύος και εφαρμογής των παρ. 1, 2 και 3 του άρ.4 του ν.3446/06, έως την έκδοση
των αποφάσεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρ.4Β, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4313/14, και το
ν.4663/20.
Σας γνωρίζουμε, ότι οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί έως και σήμερα,
επομένως, οι παραβάσεις και διοικητικές κυρώσεις του άρ.4 εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως
είχαν πριν την τροποποίηση.
 
*3. Έως την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων
1, 2 και 3 του άρθρου 4Β του ν. 3446/2006 εξακολου−
θούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006
(Α ́ 49), όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους
με τον παρόντα νόμο. Ομοίως εξακολουθεί να ισχύει
και να εφαρμόζεται από τα όργανα ελέγχου η αριθμ.
Φ2/55009/4626/00/2002 απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινω−
νιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000
σχετικά με τον oδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων
επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοι−
νότητα» (Β ́ 1028), όπως ισχύει.
 
άρα μέχρι αυτή την ώρα οι ποινές είναι σύμφωνα με Ν.3446/2006  άρθρο 4 , μέχρι έκδοσεως ΚΥΑ.
Φυσικά η στέρηση άδειας οδήγησης σε οδηγό Ι.Χ.Φ. εμπίμπτει στις ανωτέρω διατάξεις και όχι στον Κ.Ο.Κ.
οταν προτοβγήκε ο Ν.3446/2006 βεβαιώναμε διοικητικό πρόστιμο βάσει αρθρ. 4 και υποβαλλαμε μήνυση σύμφωνα με Κ.Ο.Κ, επόμενη όμως τροποποίηση του Κ.Ο.Κ εξορθολόγισε τα πράγματα και διέκρινε τις παραβάσεις .

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.