Ειδική άδεια 22 ημερών

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 3 εβδομάδες
Administrator
Εγγραφή από: 25/10/2009 - 23:10
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 82
Ειδική άδεια 22 ημερών

Ο φίλος μας "ΣΤΕΦΑΝΟΣ" μας ρωτάει:
[help]ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 22 ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΟΣΟΝ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.ΠΟΙΟΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΔΕΙΑ ?[/help]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Ειδική άδεια 22 ημερών

Νομίζουμε ότι δικαιούστε μείωση ωραρίου κατά μια ώρα την ημέρα για σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Η αναπηρία βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 54 του π.δ/τος 584/1985 (Α΄ 204).(Βλέπε παρ.11 ως κατωτέρω διατάγματος.)
Οι 22 ημέρες άδειας νομίζουμε ότι είναι μόνο για τους ίδιους τους αστυνομικούς πάσχοντες ή τα τέκνα αυτών (βλέπε παρ.1 ως κατωτέρω διατάγματος.)

Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους ισχύει το άρθρο 50 παρ.2 του Ν.3528/2007 (Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας)
[code]Άρθρο 50
Δικαίωμα ειδικής άδειας
2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νοσήματα του προηγούμενου εδαφίου.
3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down.[/code]

[code]Π.Δ. 27/1986

Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

Άρθρο 10

Άδειες ειδικών περιπτώσεων.

1. "Η άδεια μητρότητας των γυναικών αστυνομικών χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάζεις" (Α' 19). Στις γυναίκες αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάζεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 2683/1999 άδεια. Επίσης οι αστυνομικοί που πάσχουν ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή τα τέκνα των χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία και για τα οποία προβλέπεται η άδεια του προηγούμενου εδαφίου αναφέρονται στις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ. 400/39/5521 Σχ. 149 από 19.2.1998 απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β'- 235)".

2. Στις μητέρες αστυνομικούς που έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Σώματος, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο.

3. Αστυνομικοί που εργάζονται ως χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) ή σε ακτινολογικά εργαστήρια δικαιούνται κατ' έτος μηνιαίας άδειας επικίνδυνης εργασίας με αποδοχές.

4. Στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής χορηγείται ανά δίμηνο μια ημέρα άδειας με αποδοχές. Το δικαίωμα αυτό χάνεται αν δεν ασκηθεί εντός του συγκεκριμένου διμήνου.

5. Γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας 16 ετών τα οποία είναι μαθητές στοιχειώδους, μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασίας τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακού έτους για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους προς παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.

6. Αστυνομικοί που είναι σύζυγοι μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να ζητήσουν άδεια, χωρίς αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη, ανεξάρτητα αν χορηγηθεί εφάπαξ ή τμηματικά.

7. Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αδειών είναι οριζόμενοι στο άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος.

8. Ο χρόνος των αδειών που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 6 του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.

9. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται στους δικαιούμενους πέραν των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος αδειών".

10. «Στο γυναικείο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται επίσης η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.2683/1999 ¨Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και άλλες διατάξεις» (Α΄-19), άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού. Η μητέρα αστυνομικός, εφόσον επιλέξει τη λήψη της αδείας αυτής, δεν μπορεί να τη διακόψει και να ζητήσει την υπαγωγή της στο καθεστώς του μειωμένου ωραρίου και αντιστρόφως. Η ίδια άδεια δεν διακόπτεται και στις περιπτώσεις εισαγωγής σε νοσοκομείο, λήψης αναρρωτικής ή άλλης άδειας, θέσης σε διαθεσιμότητα ή έκτισης ποινής αργίας με απόλυση ή πρόσκαιρη παύση». «Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους άνδρες αστυνομικούς όταν αυτοί έχουν την επιμέλεια τέκνου λόγω θανάτου της μητέρας ή ύστερα από δικαστική απόφαση»

11. «Η μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π. δ/τος 193/1988 (Α΄ 84), ανεξαρτήτως όμως από τον αριθμό των απασχολουμένων κατά υπηρεσία, εφαρμόζεται, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, για τους αστυνομικούς που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Η αναπηρία βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 54 του π.δ/τος 584/1985 (Α΄ 204). Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, γίνεται από τον ένα γονέα, όταν και οι δύο υπηρετούν στο δημόσιο». [/code]

Εικόνα ΚΟΠΑΝΟΣ
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 2 εβδομάδες
Εγγραφή από: 28/12/2015 - 11:54
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Ειδικη αδεια λογω σκληρηνσης κατα πλακας 6 ημερες

Σας παρακαλω αν ξερετε να μου πειτε, ειμαι υπαρχ/κας στην Ελ.ας απο το 2000 και ειμαι υπ.γραφειου απο το 2013. με ποσοστο αναπ.70 %. Απο οτι ξερω το μειωνενο ωραριο κατα μια ωρα δεν το δικαιουμαστε εμεις οι αστυνομικοι, οπως οι αλλοι δημ.υπαλ., ξερετε αν μπορω να κανω χρηση της ειδ.αδειας 6 ημερων  ( ν.3528/2007) η και αυτη ειναι για τους δημ. υπαλ. μονο? Ευχαριστω!

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.