Υπηρεσία Γραφείου : Νομικό Πλαίσιο διαδικασίας Τοποθετήσεων Αστυνομικών.

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Υπηρεσία Γραφείου : Νομικό Πλαίσιο διαδικασίας Τοποθετήσεων Αστυνομικών.

Όταν ο αστυνομικός παραπεμθεί στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή παίρνει φύλλο πορείας από την υπηρεσία του και προσκολλάται στα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών, στην διάθεση των οποίων είναι μέχρι να αποφανθεί για την κατάσταση της υγείας του η Επιτροπή. (Άρθρο 55 του Π.Δ.584/1985)

Σύμφωνα με το Άρθρο 55 του Π.Δ.584/1985 (Φ.Ε.Κ. Α'.204/9.12.1985)«Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας», και ειδικότερα στην παράγραφο ε΄, η Α. Υ. Ε. καθορίζει τις υπηρεσίες που εκτελούν όσοι τίθενται στην κατάσταση «υπηρεσίας γραφείου» σύμφωνα με τον πίνακα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (θα τον βρείτε στο τέλος του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος ).

Οι ήδη τελούντες στην ίδια κατάσταση παραπέμπονται, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση τους, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να καθορισθούν οι υπηρεσίες που η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει να εκτελούν ή να διατίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 "Εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια" του Π.Δ.100/2003 "Κώδικας μεταθέσεων Αστυνομικών", Δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) στις κατωτέρω περιπτώσεις μεταθέσεων:
α. Των τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
......

Και με το άρθρο 6 "Περιπτώσεις τοποθετήσεων" ,του Π.Δ.100/2003 έχουμε τοποθέτηση πλέον του αστυνομικού σε υπηρεσία εκτός οργανικών θέσεων.

Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Π.Δ.100/2003 "Λοιπές περιπτώσεις" , οι επανακατατασσόμενοι, οι επανερχόμενοι καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό Υπηρεσία, οι μετατασσόμενοι σε Υπηρεσία Γραφείου ή ειδικών καθηκόντων, καθώς και οι προσλαμβανόμενοι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων, τοποθετούνται με απόφαση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου, στην εισήγησή της, θα λάβει υπόψη της και την επιθυμία του ενδιαφερόμενου με αίτησή του.
Η τοποθέτηση θα γίνει σε συγκεκριμένη υπηρεσία (όχι αόριστα σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης) και δεν μπορεί να μετακινηθεί από αυτή αν δεν τροποποιηθεί η αρχική Απόφαση του Υπαρχηγού.

Επίσης:
Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.6 του Ν.3731/2008
6. Οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου, διατηρούνται στην ενέργεια σε θέσεις που συνιστώνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και καταργούνται με την αποχώρηση τους από την υπηρεσία ή την επάνοδο τους στην ενεργό υπηρεσία κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Η διατήρηση στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου γίνεται για μεν τους αξιωματικούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του π.δ. 24/1997 (ΦΕΚ 29 Α'), για δε τους λοιπούς με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων. Οι τιθέμενοι στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου διατίθενται μετά από γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Υ.Ε.) σε γραφική ή άλλη υπηρεσία ανάλογα με τα προσόντα τους και την κατάσταση της υγείας τους και δεν δύνανται να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Κατ' εξαίρεση, οι αστυνομικοί μέχρι το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους δύνανται, εντός τριών ετών από την ημερομηνία που τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, με αίτηση τους να ζητήσουν την επανεξέταση τους από την Α.Υ.Ε. προκειμένου να γνωματεύσει για την ικανότητα τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία. Για την επάνοδο τους στην ενεργό υπηρεσία ακολουθείται αναλόγως η προαναφερόμενη διαδικασία που αφορά τη θέση σε υπηρεσία γραφείου.

Επίσης:

Π.Δ.24/1997
Άρθρο 10
Υπηρεσία γραφείου.(Αξιωματικού)
1. Η υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση του αξιωματικού που κρίθηκε σωματικά ανίκανος για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, πλην της υπηρεσίας γραφείου.
2. Οι αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Αστυνομικού Διευθυντή, για τους οποίους οι αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας γνωμάτευσαν ότι είναι ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, παραπέμπονται, κατόπιν διαταγής του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, στο αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων, το οποίο, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφαίνεται οριστικά για την παραμονή τους στο Σώμα για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου ή την αποστρατεία τους, για λόγους υγείας. Αν δεν έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, τίθενται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, χωρίς να απαιτείται απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων.

3. Αξιωματικοί κρινόμενοι κατάλληλοι για υπηρεσία γραφείου, για κανένα λόγο δεν δύνανται να επανέλθουν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας.

4. Οι αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, παραμένουν όμως εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και τοποθετούνται κατά τις περί τοποθετήσεως των αξιωματικών διατάξεις, αναλόγως των προσόντων τους ή των ειδικών γνώσεων, μη δυνάμενοι ν' ασκήσουν διοίκηση.

[edit time=1309893721]manager[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 9 μήνες
Εγγραφή από: 31/07/2015 - 21:59
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ POLICENET

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ,ΤΟ Π.Δ Ή ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΣΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ   <<Η τοποθέτηση θα γίνει σε συγκεκριμένη υπηρεσία (όχι αόριστα σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης) και δεν μπορεί να μετακινηθεί από αυτή αν δεν τροποποιηθεί η αρχική Απόφαση του Υπαρχηγού  >>

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 21/08/2012 - 22:35
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 3
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Καλησπέρα, θα ήθελα να μου πει κάποιος αν γνωρίζει ποιο είναι το Π.Δ. που ορίζει τις προϋποθέσεις για να τεθεί κάποιος σε υπηρεσία γραφείου, είδη ασθένειας ή αναπηρίας, ποσοστό αυτής, παθήσεις οφθαλμών και ενεδεχομένος ποσοστά όρασης κλπ
Ευχαριστώ πολύ.-

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 15/06/2014 - 10:29
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 11
Άδειες εκλογών

Καλημερα οι τελούντες υπηρεσία γραφείου στη περίοδο εκλογών διανοούνται να πάρουν αδεια σωστα;

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.