ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

33 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 27/05/2011 - 01:39
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 19
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Μας ζητή8ηκε να δηλώσουμε εάν επι8υμπούμε να μας γίνεται παρακάρτηση 40Ε (περιπου) για 60 μήνες για να μας αναγνωριστούν τα 5 πλασματικα χρόνια μάχιμης Υπηρεσίας....

-Είμαι σε δίλημμα κα8ώς έχω μόνο δεκα χρόνια υπηρεσίας κ δεν ξέρω αν 1) πάρω σύνταξη κ 2) όταν βγω αν 8α μετάει το όριο ηλικίας κ τα πραγματικά έτη Υπηρεσίας...κ 3) τι μισ8ο 8α παίρνω σε λίγους μήνες

-Φοβάμαι μήπως είναι -πάλι- μία κίνηση πανικού για να μπαλώσουν τις τρύπες στα ταμεια...

-Παρολά αυτά όμως η Πρόταση ειναι αρκετά γοητευτική ...

-Περιμένω τις Σκέψεις σας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε μάλλον θα πρεπει να επιστρέψουν πίσω στα ταμεία του κράτους όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.

Στην παράγραφο 2 του Β΄Κεφαλαίου της [url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/general-articles/1607...Εγκυκλίου του ΑΕΑ[/url] ορίζεται ότι :

[info]2. Όσοι δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο διπλάσιο πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 20-8-2011 σχετική δήλωση στις Υπηρεσίες τους. σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, οι οποίες θα τις διαβιβάσουν στη Διεύθυνση Διαχείρησης Χρηματικού/Α.Ε.Α., ούτως ώστε να μην γίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση κρατήσεις. Από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο ο χρόνος παροχής υπηρεσίας.
Στο μέλλον εφόσον επιθυμούν, να προβούν εκ νέου στην αναγνώριση, θα υποβάλλουν σχετική δήλωση στις Υπηρεσίες τους, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, οι οποίες θα τις διαβιβάσουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α., ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα, να διενεργείται η εκάστοτε ισχύουσα κράτηση.[/info]

οπότε κατά την άποψή μου μπορείς οποιαδήποτε στιγμή θέλεις να αρχίσεις να πληρώνεις αρκεί να συνεχίσεις να υπηρετείς σε μάχιμες υπηρεσίες.
[edit time=1311188468]manager[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 27/05/2011 - 01:39
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 19
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΧΜΜΜ

-Νομίζω ότι παλιότερα είχαν παραχωρη8εί χωρίς να έχουν πληρωθεί... η ΠΟΑΣΥ πρέπει να είχε κάνει κάποια κίνηση...(?)
για να ισχύσει κ για μας

(ευσεβείς πό8οι)

Τηρουμένων των αναλογιών κ σημείου δο8έντος από τα 3 χρόνια του Κονδύλη

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Και βέβαια ήταν χωρίς πληρωμή και όλοι οι αστυνομικοί υπολόγιζαν στα πλασματικά (μάχιμη πενταετία και στα 3 έτη του Κονδύλη).
Παραθέτουμε μέρος της σχετικής Νομοθεσίας.

[info][b]ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 142 της 1/1 Νοεμ. 1974 (ΦΕΚ Α΄ 318)[/b]
Περί λογισμού εις το διπλάσιον του χρόνου υπηρεσίας του διανυθέντος εις ενίας υπηρεσίας υπό οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού.

Οι κατωτέρω διατάξεις του άνω νόμου κωδικοποιήθηκαν από το Π.Δ. 1041/1979, ΦΕΚ Α΄ 292.

Άρθρο 1.
1.Ο χρόνος υπηρεσίας ο διανυθείς εις τας εν άρθρ. 3 του παρόντος, Αστυνομικάς και Πυροσβεστικάς Υπηρεσίας από 1 Νοεμ. 1949 και εντεύθεν υπό των μονίμων εν ενεργεία οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού λογίζεται ηυξημένος εις το διπλάσιον και ως τοιούτος πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας.
2.Ο διπλασιασμός του χρόνου του διανυθέντος εις τας εν άρθρ. 3 του παρόντος υπηρεσίας δεν δύναται να υπερβή τα 5 έτη εν συνόλω.
3.Ο χρόνος υπηρεσίας ενός εκάστου εις τας ανωτέρω υπηρεσίας, ως και τα χρονικά διαστήματα της κατ’ αυτόν χορηγηθείσης κανονικής ή αναρρωτικής αδείας και της διανυθείσης, εν νοσηλεία υπηρεσίας, βεβαιούται παρά της αρμοδίας δι’ έκαστον Σώμα υπηρεσίας.
4.Ο ανωτέρω διπλασιασμός δεν ισχύει εφ’ όσον η έξοδος εκ της υπηρεσίας γίνεται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου προ της συμπληρώσεως 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας.
5.Δια τους προσμετρούντας διπλάσιον χρόνον, κατ’ εφαρμογήν ετέρων διατάξεων, δεν προσμετρείται ο αυτός χρόνος εις υπηρεσίας, περί ων το άρθρ. 3 τούτου.
Άρθρο 2
1.Ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται ο χρόνος καθ’ όν ο ανήκων εις τα Σώματα Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού τοποθετηθείς εις Υπηρεσίας, περί ων το άρθρ. 3 του παρόντος, ή αποσπασθείς εις τοιαύτας δια χρονικόν διάστημα μείζον των 30 ημερών, ασκεί πραγματικώς τα καθήκοντά του εν αυταίς.
2.Χρόνος κανονικής αδείας ενός μηνός και νοσηλείας ή αναρρωτικής αδείας ενός εισέτι μηνός κατ’ έτος, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας, δια την εφαρμογήν του παρόντος.

Άρθρο 3
Ως χρόνος υπηρεσίας δια την εφαρμογήν του άρθρ. 1 λογίζεται ο διανυθείς εις τας ακολούθους υπηρεσίας κατά το χρονικόν διάστημα από 1 Νοεμ. 1949 και μέχρι της παρόδου πέντε ετών από της ισχύος του παρόντος.
α)Εις Αστυνομικά Τμήματα και τας εξ αυτών εξαρτωμένας υπηρεσίας.
β)Εις Αστυνομικού Σταθμούς.
γ)Εις Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής και τας εξ αυτών εξαρτωμένας υπηρεσίας.
δ)Εις τας Υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως Αστυνομίας Πόλεων.
ε)Εις τας Υπηρεσίας Αμέσου Επεμβάσεως Χωροφυλακής.
ς)Εις τας Υποδιευθύνσεις Μηχανοκινήτου και τα Τμήματα Μηχανοκινήτου Αστυνομίας Πόλεων.
ζ)Εις τα Μηχανοκίνητα Τμήματα Χωροφυλακής.
η)Εις τας Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και τας εξ’ αυτών εξαρτωμένας Υπηρεσίας.
θ)Εις τας Υπηρεσίας Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων.
ι)Εις τα Τμήματα Ασφαλείας και τας εξ αυτών εξαρτωμένας Υπηρεσίας.
ια)Εις τας Υπηρεσίας Τροχαίας (Υποδιευθύνσεις, Τμήματα, Σταθμούς).
ιβ)Εις Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πόλεων.
ιγ)Εις Πυροσβεστικάς Υπηρεσίας Πόλεων εις ας δεν λειτουργεί Διοίκησις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
ιδ)Εις Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
ιε)Εις Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αεροδρομίων.
«ιστ)στις παραγωγικές σχολές Ρόδου και Κρήτης (εκπαιδευτικό προσωπικό),
ιζ)στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών,
ιη)αλλοδαπών,
ιθ)Μεταγωγών και Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστημάτων».
«κ) Σε Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και Σταθμούς της Τουριστικής Αστυνομίας, Αγορανομίας, ελέγχων διαβατηρίων, διαβιβάσεων - κέντρων R/T, γραφείων εγκληματολογικών ερευνών, καθώς και στις Αστυνομικές Σχολές (εκπαιδευτικό προσωπικό), καθώς και στα ανακριτικά γραφεία των διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πόλεων, στα Πυροσβεστκά Συνεργεία, στο 199 Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.»

Σχόλια:
- Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2592/18-3-98 (ΦΕΚ Α' 57) "Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις ", "Ειδικά θέματα στρατιωτικών συντάξεων" ορίζεται ότι :1. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής: "Οι διατάξεις των ν. δ/των 142/1974 (ΦΕΚ 318 Α'), 179/1974 (ΦΕΚ 347 Α') και 414/1974 (ΦΕΚ 138 Α') όπως το τελευταίο αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 1204/1981 (ΦΕΚ 249 Α') έχουν εφαρμογή και για τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης".
-(Με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3234/04, ΦΕΚ-52 Α’ ορίζεται ότι : «Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο από τις διατάξεις του άρθρου 1 των Ν.Δ. 414/1974 (ΦΕΚ 138 Α΄), 142/1974 (ΦΕΚ 318 Α΄) και 179/1974 (ΦΕΚ 347 Α΄), επεκτείνεται από 1ης Ιανουαρίου 1985 μέχρι το τέλος του έτους 1992, μετά το οποίο διατηρείται όπως αποκτήθηκε ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και μόνο για τον κανονισμό της σύνταξης»).
(Με την παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 3513/06, ΦΕΚ-265 Α’ ορίζεται ότι : «α. Ο υπολογισμός στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 των νομοθετικών διαταγμάτων 414/1974 (ΦΕΚ 138 Α΄), 142/1974 (ΦΕΚ 318 Α΄) και 179/1974 (ΦΕΚ 347 Α΄) ισχύει και για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί ή παρέχεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά.
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού και η αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με βάση τις διατάξεις αυτές θα γίνει μετά από αίτησή τους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την 1η του επόμενου της υποβολής της σχετικής αίτησης μήνα»

Στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210 Α') προστίθεται παράγραφος 7, με το άρθρο 22 του Ν. 3865/2010 στην οποία ορίζεται ότι: "Ο επανακαθορισμός των μονάδων και υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, στις οποίες λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές, γίνεται με ειδικό νόμο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του Συντάγματος."

Δείτε επίσης τον :
ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Α Ρ Θ Ρ Ο 40 [url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/astunomia--suntaksiodotika-...Π.Δ.169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210/31-8-2007)[/url] Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο
[/info]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ :ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ε.ΑΣ.Υ.Α.:ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
Δημοσιευμένο στο : http://www.easya.gr
Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής με την παρακάτω ανακοίνωσή της ενημερώνει τα μέλη της για ένα πραγματικά φλέγον θέμα που ενδιαφέρει σχεδόν όλους τους αστυνομικούς.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 085
Προς:
Υπηρεσίες Λεκανοπεδίου Αττικής
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Σας αποστέλλουμε απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας:

Ερώτηση 1: Μας συμφέρει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας;
Απάντηση 1: Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι θέμα προσωπικό ενός έκαστου και διενεργείται για την αύξηση της σύνταξης, καθώς και για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς την προσαύξηση του πρόσφατου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού νόμου, καθώς αυτή καλύπτεται από τη μάχιμη πενταετία.
Π.χ. Αστυνομικός που έχει 21 χρόνια και 6 μήνες υπηρεσίας τον Ιούνιο του 2012, στρατό 2 χρόνια και ΙΚΑ 300 ένσημα (1 έτος) θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης (24 χρόνια και 6 μήνες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας) την προαναφερόμενη ημερομηνία και δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, καθότι με το νέο συνταξιοδοτικό νόμο του προσαυξάνεται ο συντάξιμος χρόνος κατά 3 έτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει 3 επιπλέον έτη στην ενέργεια, προκειμένου να καλύψει την προσαύξηση αυτή και να συνταξιοδοτηθεί μετά ην παρέλευση 3 ετών. Αν όμως αναγνωρίσει τη μάχιμη πενταετία, καλύπτει την προσαύξηση αυτή και μπορεί να αποχωρήσει άμεσα τον Ιούνιο του 2012, χωρίς καμία προσαύξηση....

Ερώτηση 2: Ποιες κατηγορίες αστυνομικών αναγνωρίζουν τη μάχιμη πενταετία;
Απάντηση 2: Οι αστυνομικοί που κατετάγησαν μετά την 1.10 1990, χωρίς να έχουν εργαστεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Ερώτηση 3: Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας μπορεί να διενεργηθεί και από τους παλαιούς και από τους νέους ασφαλισμένους;
Απάντηση 3: Ο νέος ασφαλισμένος μπορεί να την αναγνωρίσει σε κάθε περίπτωση και ο παλαιός μόνον όταν έχει καταταγεί μετά την 1.10.1990, οι υπόλοιποι (δηλ. οι καταταγέντες πριν την 30,9,1990) δεν καταβάλλουν εισφορές.

Ερώτηση 4: Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας;
Απάντηση 4: Όχι, είναι προαιρετική.

Ερώτηση 5: Πότε μπορεί να αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία;
Απάντηση 5: Η μάχιμη πενταετία μπορεί να αναγνωριστεί από σήμερα και μέχρι την αποχώρηση του υπαλλήλου από το Σώμα.

Ερώτηση 6: Έχουν όλοι μάχιμη πενταετία;
Απάντηση 6: Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματική και ως εκ τούτου την έχουν όλοι όσοι εργάστηκαν τουλάχιστον πέντε έτη σε μάχιμες υπηρεσίες (Τ.Α., Α.Τ., Υ.Α.Τ. κλπ).

Ερώτηση 7: Αν δεν έχει κάποιος πέντε χρόνια μάχιμης υπηρεσίας, μπορώ να τα αναγνωρίσει;
Απάντηση 7: Ναι, μπορώ να αναγνωρίσω όσο χρόνο έχω υπηρετήσει και μέχρι 5 έτη (ανώτατο).

Ερώτηση 8: Μπορώ να αναγνωρισθεί μέρος της μάχιμης πενταετίας;
Απάντηση 8: Ναι, ξεκινώ την αναγνώριση και με υπεύθυνη δήλωση σταματάω τις κρατήσεις στο χρόνο που θέλω να αναγνωρίσω, π.χ. θέλω να αναγνωρίσω μόνον 2 έτη, ξεκινάω σήμερα και μετά την ολοκλήρωση 24 μηνιαίων κρατήσεων σταματώ με υπεύθυνη δήλωση τις περεταίρω κρατήσεις.

Ερώτηση 9: Πόσο κοστίζει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας;
Απάντηση 9: Περίπου 2.300 €, δηλ. 39 € κάθε μήνα για πέντε χρόνια (60 μήνες).

Ερώτηση 10: Μπορούν να εξοφληθούν τα μάχιμα εφάπαξ;
Απάντηση 10: Όχι, μόνο με δόσεις, όπως αναλυτικά απαντήθηκε στην ερώτηση 9.
Η εφάπαξ αναγνώριση μπορεί να διενεργηθεί μόνον όταν κάποιος διαγραφεί από το Σώμα και υποβάλλει δικαιολογητικά συνταξιοδότησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/07/2011 - 22:16
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 5
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Σήμερα τηλεφώνησα στην οικον Υπηρεσία για να ρωτήσω σχετικά. Τον Μάρτιο είχε βγει εγκύκλιος στην οποία δινόταν κάποιες ερμηνείες και επεξηγήσεις του νόμου. Η μάχιμη πενταετία έγραφε τότε η εγκύκλιος συνυπολογιζόταν για να βγει κάποιος στην σύνταξη, όπως αν είχε κάποιος ένσημα σε άλλη ασφάλιση , στρατό κ.λ.π.
Σήμερα μου απάντησαν ότι ναι μεν υπολογίζεται η πενταετία για να βγει κάποιος στην σύνταξη ,αλλά μετά τα 24,5 χρόνια υπηρεσίας.
Άρα ο παράδειγμα της ένωσης Αττικής (1) δεν ισχύει, η μάλλον ισχύει αφού σε αυτό το παράδειγμα έχουν συμπληρωθεί τα 24,5 χρόνια.
Μεγάλο μπέρδεμα διότι στην εγκύκλιο του Μαρτίου υπήρχε λάθος διατύπωση όπως μου είπαν.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

[url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2011/03122011-1.html]ΠΟ.ΑΣ.Υ.:Ζητά παραμβάσεις για την έναρξη καταβολής του ποσού για αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας[/url]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 27/05/2011 - 01:39
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 19
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

-ΑΠΡΟΠΟ

ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ Κ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ......(ΜΟΥΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑ)

ΝΟΜΙΖΩ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ (?)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Εγγραφή από: 29/05/2011 - 16:49
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ.
Πρώτον ήταν πάγιο αίτημα των δυο Ομοσπονδιών μας ( Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Π.Ο.ΑΞΙ.Α ) η αναγνώριση της πέραν του πενθημέρου αναγνώρισης της εργασίας ως πραγματική και οχι ως πλασματική ως επιχειρήθηκε αρχικά να μας δοθεί με το περσινό ασφαλιστικό Νομοσχέδιο.
Δεύτερον και σχετικά με το ποσό που καταβάλλουμε για την αναγνώριση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καταβολή του ασφαλιστικού μας ενσήμου για την πέραν του πενθημέρου εργασία, όπως γίνεται και για τις υπόλοιπες μέρες εργασίας μας. Αρα λοιπόν καμία σκέψη δεν πρέπει να μας περνάει για γέμισμα ταμείων αφού για να ισχύει κάτι τέτοιο θα μας ζητούσαν το ποσό που συζητούσαν ( περίπου 10.000 ) πέρυσι αλλά με παρέμβαση των ομοσπονδιών πείστηκαν οι αρμόδιοι και κετέληξε εκεί που κατέληξε.
Συνεπώς φαντάζει ως πλέον απαραίτητη και υποχρεωτική η αναγνώρισή της τώρα διότι στην Ελλάδα οι νόμοι αλλάζουν πολύ εύκολα και δεν ξέρουμε αν ισχύσει το δικαίωμα αυτό τα επόμενα χρόνια αλλά και να ισχύει τι ποσό θα μας ζητήσουν ίσως?
Οσον αφορά δε τους παλιότερους τους ρύθμιζαν άλλες διατάξεις ( Νόμοι ΣΙΟΥΦΑ - ΡΕΠΠΑ ), είχαν άλλο ωράριο, δικαιούταν ενα 24ωρο το μήνα ανάπαυσης το οποίο τις περισότερες φορές δεν το έπαιρναν, δεν επιτρεπόταν να παντρευτούν πριν τα 35 δεν αμεόβονταν για το σαββατοκύριακο κ.λ.π.
Αυτά διόρθωσε ο συνδικαλισμός μας συνάδελφοι και εκεί απομένει να στηριζόμαστε μόνο αλλά και να απευθυνόμαστε για έγκαιρες απαντήσεις.
Σχετικά τώρα με τις ερωτοαπαντήσεις της Ενωσης Αστυνομικών Αττικής καλό θα ήταν να κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις γιατι με το να ανακαινείται θέμα οτι μπορεί να γίνει χρήση της πενταετίας και να φύγει κάποιος απο το Σώμα νωρίτερα και χωρίς να προσμετρηθεί η ποινή μόνο κακό μπορεί να κάνει γιατί μόλις το ψιλιαστούν στο υπουργείο οικονομικών αλλά και στο εργασίας οτι δύο νόμοι έρχονται σε αντίθεση ( ασφαλιστικό - πενταετία ) τότε να είμαστε σίγουροι οτι θα φέρουν εναν τρίτο νόμο που θα μας αλλάζουν εντελώς το ασφαλιστικό σύστημα. Για αυτό λοιπόν θα περίμενα απο τους συνδικαλιστές της Ενωσής μας να επισκεφθούν τις υπηρεσίες μας μία μία πρώτον για να τους γνωρίσουμε και δεύτερον να μας λύσουν οσες απορίες έχουμε. Με το να επικοινωνείς με χαρτιά αραιά και που δεν έχει νόημα η ύπαρξη της Ενωσης.
Τέλος ας μην ξεχνάμε οτι η πενταετία υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος, πράγμα το οποίο σημαίνει καταβολή ποσού στην σύνταξη.
Αυτές τις σκέψεις προς το παρόν και αν χρειαθεί θα επανέλθω.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 26/07/2011 - 16:45
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

[quote]Σχετικά τώρα με τις ερωτοαπαντήσεις της Ενωσης Αστυνομικών Αττικής καλό θα ήταν να κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις γιατι με το να ανακαινείται θέμα οτι μπορεί να γίνει χρήση της πενταετίας και να φύγει κάποιος απο το Σώμα νωρίτερα και χωρίς να προσμετρηθεί η ποινή μόνο κακό μπορεί να κάνει γιατί μόλις το ψιλιαστούν στο υπουργείο οικονομικών αλλά και στο εργασίας οτι δύο νόμοι έρχονται σε αντίθεση ( ασφαλιστικό - πενταετία ) τότε να είμαστε σίγουροι οτι θα φέρουν εναν τρίτο νόμο που θα μας αλλάζουν εντελώς το ασφαλιστικό σύστημα. Για αυτό λοιπόν θα περίμενα απο τους συνδικαλιστές της Ενωσής μας να επισκεφθούν τις υπηρεσίες μας μία μία πρώτον για να τους γνωρίσουμε και δεύτερον να μας λύσουν οσες απορίες έχουμε. Με το να επικοινωνείς με χαρτιά αραιά και που δεν έχει νόημα η ύπαρξη της Ενωσης.
Τέλος ας μην ξεχνάμε οτι η πενταετία υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος, πράγμα το οποίο σημαίνει καταβολή ποσού στην σύνταξη.[/quote]

κ. iaswnas38
Οι επιφυλάξεις σε τι θέμα υπάρχουν? Ότι γράφουμε ισχύει. Τώρα αν θα κάνει κακό η όχι αυτό δεν χρειάζεται η ανακοίνωση της ΕΑΣΥΑ για να το πάρουν είδηση γιατί έχουμε ήδη συναδέλφους που έχουν θεμελιώσει μέσα στο 2011έκαναν αίτηση για συνταξιοδότηση και δεν χρειάζεται να υπηρετήσουν την ποινή αφού πλήρωσε την πενταετία. Οσο για το αν επισκεφτόμαστε τις υπηρεσίες και αν είμαστε γνωστοί στούς συναδέλφους αποδυκνείεται από τις εκλογές αφού οι συνάδελφοι μας τιμούν με τις ψηφους τους. Μην ξεχνάς αγαπητέ συνάδελφε οτι η πλειοψηφία του Δ.Σ εργάζεται άλλοι 15 ημέρες και άλλοι 23 ημέρες τον μήνα εγώ προσωπικά έχω 25 χρόνια σε διμοιρία σε ΜΑΤ και σε ΥΜΕΤ Επειδή η Αττική είναι πολύ μεγάλη και πράγματι μπορεί να υπάρχει κάποια υπηρεσία που ούτε το Δ.Σ η αντιπρόσωπος μας να μήν έχει επισκεφτεί θα ήθελα να μου πείς σέ ποιά υπηρεσία υπηρετείς προκειμένου να περάσω να με γνωρίσεις. Ελπίζω να μην υπηρετείς στην Μεσογείων 96. Τώρα στο θέμα της πενταετίας συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτά που γράφεις είναι πραγματική συντάξιμη υπηρεσια ενεργοποιείται μόλις κλείσεις 24 χρόνια και έξι μήνες συμφέρει να την αναγνωρίσεις ακόμη και αν έχεις αρκετά ένσημα του ΙΚΑ αφού αποδίδει περισσότερα χρήματα στην σύνταξη (περίπου κοντά στα 140 ευρώ σε όσους θεμελιώνουν μέχρι το 2014)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΑΣΥΑ
[edit time=1312187919]manager[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

[b]ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ [/b]

[u]ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ[/u]
Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 8010/4/17-κβ από 02/07/2011 Δ/γη του Α.Ε.Α. όσοι κατετάγησαν από 01/10/1990 και μετά, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προβούν στην αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας αντί του ποσού των 39,87€ μηνιαίως και για χρονική διάρκεια έως εξήντα ( 60 ) μηνών. Το συνολικό ποσό για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας δεν κυμαίνεται ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας αλλά είναι ίδιο για όλους τους συναδέλφους ήτοι 39,87€ Χ 60 μήνες = 2.392,20€.

Δικαίωμα για αναγνώριση έχουν όσοι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν από την οικεία νομοθεσία Υπηρεσίες ( Α.Τ. , Τ.Α. , Υ.ΜΕ.Τ. , Υ.Α.Τ. , κλπ. ) και μέχρι πέντε έτη , κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία μονιμοποίησης τους.

Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι προαιρετική και μπορεί να αναγνωριστεί από σήμερα μέχρι την αποχώρηση του υπαλλήλου από το Σώμα. Εφάπαξ καταβολή του ποσού δεν επιτρέπεται ενώ ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα αναγνώρισης μέρους της μάχιμης πενταετίας. Όσοι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην διαδικασία αναγνώρισης να προσέλθουν μέχρι 20/08/2011 στην γραμματεία της υπηρεσίας τους προκειμένου να υποβάλλουν σχετική δήλωση ότι δεν επιθυμούν.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε, σύμφωνα με τον Ν.3865/2010 , άρθρο 20 παρ.4 όσοι συνάδελφοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01.01.2015 και μετά δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας ( π.χ. Αστυφύλακας που κατετάγει το έτος 1998 σε ηλικία 18 ετών με την συμπλήρωση 35ετιας και την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας συνταξιοδοτείται).

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

[url=http://www.enaynth.gr/enaynthdyn/index.php?option=com_content&view=artic...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Ε.ΑΣ.Υ.Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ:Συμφέρει σε όλους η αναγνώριση της ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤ

[b]Ε.ΑΣ.Υ.Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ:Η αναγνώριση της ''ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ'' τώρα, συμφέρει σε όλους.[/b]

[b]ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ[/b]
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ''ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ''

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Την 17-07-2011 η Ένωσή μας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης της ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ.

Πολλοί συνάδελφοι που έχουν καταταγεί μετά τον Οκτώβριο του 1990, τις μέρες αυτές αντιμετωπίζουν ένα «δίλλημα» με τον αν πρέπει η όχι να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας την μάχιμη πενταετία καταβάλλοντας εισφορές
σε ποσοστό 20% επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών.
Συνάδελφισσες και συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τον Νόμο 3865/2010 του Νέου Ασφαλιστικού :«Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά Δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

Στη 17η Έκτακτη Γενική μας Συνέλευση έγινε λεπτομερής ενημέρωση τόσο από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών της Ομοσπονδίας μας κ. ΡΙΖΟΥ Απόστολο, όσο και από τον εργατολόγο κ. ΜΟΡΦΑΚΙΔΗ Κωνσταντίνο.
Κατά την γνώμη μας συμφέρει σε όλους μας να προχωρήσουμε στην διαδικασία αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπηρετήσουμε τα πέντε (5) χρόνια.
Το όφελος που θα έχουμε θα είναι πολλαπλάσιο διότι ενώ η καταβολή είναι 40 ευρώ περίπου επί 60 μήνες σήμερα, το ποσοστό της σύνταξης που θα λαμβάνουμε μετά την εκ μέρους μας αναγνώριση, θα είναι αυξημένο στο 1/7 η 1/8 της πλήρους σύνταξης μηνιαίως και για όλο το χρονικό διάστημα της συνταξιοδότησης.

Στο «δίλλημα» που τίθεται, ειδικά στους νέους συναδέλφους, για τυχόν αλλαγή του ισχύοντος συνταξιοδοτικού καθεστώτος μετά από χρόνια και κατά πόσο θα ήταν χρήσιμη η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας, απαντάμε ότι όποιο συνταξιοδοτικό καθεστώς και να ισχύει, όπως και αν υπολογίζεται η πενταετία αυτή, είτε προσθετικά (θεμελιωτικά), είτε συμπληρωματικά, είτε επαυξητικά θα αποδίδει πολύ περισσότερα χρήματα στο τελικό ποσό της σύνταξης από το ποσό της εισφοράς που θα καταβληθεί.
Τέλος για το δίλλημα ότι «ίσως δεν υπάρχει εγγύηση για την διασφάλιση της κατοχύρωσης της πενταετίας μετά την καταβολή των σχετικών εισφορών», απαντάμε ότι αυτό είναι αστείο και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Το δικαίωμα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας με την καταβολή σχετικών εισφορών, αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία προνομιακή ρύθμιση σε όφελός μας.
Βεβαίως και δίδεται προς το παρών η δυνατότητα να ασκήσουμε το δικαίωμά μας αυτό και αργότερα, πλην όμως δεν μπορούμε να δώσουμε καμία εγγύηση ότι θα ισχύει για πάντα αυτή η ευνοϊκή για εμάς ρύθμιση, γεγονός που απευχόμαστε βέβαια.
Η απόφαση του καθενός από εμάς φυσικά και είναι προσωπική, οφείλουμε όμως πριν αποφασίσουμε αρνητικά ίσως, να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έτσι μπορεί να διακινδυνεύουμε σ’ αυτήν την περίπτωση να απολέσουμε αργότερα το δικαίωμα, αν τυχόν στη συνέχεια του χρόνου η Πολιτεία αναιρέσει αυτή την ευνοϊκή για εμάς ρύθμιση με Νέο Ασφαλιστικό Νόμο και υποχρεωθούν όσοι δεν αναγνώρισαν, να υπηρετήσουν ακέραια 40 χρόνια.
Η επίτευξη της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης επήλθε έπειτα από αγώνες της Ομοσπονδίας μας και η Ένωσή μας συναισθανόμενη τα οφέλη που απολαμβάνουν όλοι όσοι υπαχθούν σ’ αυτήν και αφουγκραζόμενη τα ψευδοδιλλήματα που τίθενται από κάποιους, σας γνωστοποιεί ότι από την υπαγωγή μας σ’ αυτή την ρύθμιση μόνο οφέλη έχουμε να αποκομίσουμε.
Η άποψη της Ένωσής μας είναι ότι όταν έχουμε τη δυνατότητα να «εκμεταλλευτούμε»
ευνοϊκές ρυθμίσεις, θα πρέπει να το κάνουμε ΑΜΕΣΑ.
Σας καλούμε λοιπόν, η όποια απόφασή σας να είναι προϊόν ώριμης σκέψης και να μην βασίζεται σε ανεπίσημες και αδιασταύρωτες επικίνδυνες φημολογίες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης

[url=http://www.eayn-rodopis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

[url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2012/16052012-4681.html]Ενημέρωση για τις Διαδικασίες Αναγνώρισης της "Μάχιμης πενταετίας"[/url]

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών κοινοποιεί το υπ' αριθ. 10547-ια' από 10/05/2012 έγγραφο του Προϊσταμένου Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά το θέμα της Αναγνώρισης της «μάχιμης πενταετίας»" προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της για την πορεία των διαδικασιών.
Σύμφωνα με αυτό :
- Υποβλήθηκαν στη Δ-νση Χρηματικού του Αρχηγείου 10.514 αιτήσεις αστυνομικών για την αναγνώριση της Μάχιμης πενταετίας.
- Με τη μισθοδοσία των μηνών Απριλίου και Μαίου τ.ε. έγινε η έναρξη παρακράτησης της εισφοράς από 239 και 665 αστυνομικούς, αντίστοιχα και με την επικείμενη μισθοδοσία του μηνός Ιουνίου , θα γίνει παρακράτηση από 6.430 αστυνομικούς, ήτοι συνολικά για 7.364 αστυνομικούς.
- Με τη μισθοδοσία του μηνός Ιουλίου τέλος θα ολοκληρωθεί η παρακράτηση και για τους εναπομείναντες 3.150 αστυνομικούς.

Το παραπάνω έγγραφο του Αρχηγείου προς την ΠΟΑΣΥ αποτελεί απάντηση σε σχετικό δημοσίευμα στο περιοδικό της ΠΟΑΣΥ "Νέα Αστυνομία" με τίτλο "Με ρυθμούς χελώνας η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας..." ([url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2012/02052012-4614.html]ΕΔΩ[/url]).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την μάχιμη πενταετία

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης με την ανακοίνωση αυτή και μετά από πληθώρα ερωτημάτων που γίνονται από συναδέλφους για το ποιοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν ή όχι τη μάχιμη πενταετία, τον τρόπο αναγνώρισης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πιθανή απορία διευκρινίζει και πληροφορεί τους συναδέλφους τα παρακάτω:

1. Συμφέρει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας:
Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι θέμα καθαρά προσωπικό του καθενός και γίνεται για την αύξηση της σύνταξης καθώς και την δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς την προσαύξηση του νέου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού νόμου αφού αυτή καλύπτεται από τη μάχιμη πενταετία.

2. Ποιες κατηγορίες αστυνομικών αναγνωρίζουν τη μάχιμη πενταετία:
Σύμφωνα με το Ν. 1902/1990 άρθρο 6 όσοι από τους αστυνομικούς κατετάγησαν μετά την 1-10-1990 και δεν είχαν εργαστεί στο δημόσιο τομέα πριν την παραπάνω ημερομηνία.
Όσοι έχουν καταταγεί μετά την 1-10-1990 αλλά πριν είχαν εργασθεί στο δημόσιο για πρώτη φορά με οποιοδήποτε καθεστώς μόνιμος ή με ένσημα ΙΚΑ δημοσίου (π. χ. Δασαρχείο, ΕΛ. ΤΑ. κλπ) δεν υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Αυτή η κατηγορία των αστυνομικών εάν μέχρι σήμερα δεν έχει δηλώσει την δημόσια υπηρεσία πριν την 1-10-1990 στην Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού /ΑΕΑ, ούτε προκύπτει από το σύστημα μισθοδοσίας θα πρέπει εφόσον επιθυμούν να μην υποβάλλουν εισφορές μέχρι την 20-08-2011 να υποβάλλουν σχετική δήλωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (υπάρχει στις υπηρεσίες) μαζί με βεβαίωση του φορέα που να πιστοποιεί την σχέση εργασίας για το συγκεκριμένο διάστημα.

3. Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας:
Όχι είναι προαιρετική. Όσοι δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 20-08-2011 σχετική δήλωση στις Υπηρεσίες τους σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (υπάρχει στις υπηρεσίες)’ώστε να μην τους γίνονται κρατήσεις.
Αυτοί που δεν θα υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση θεωρείται ότι επιθυμούν την αναγνώριση και με την μισθοδοσία του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 θα αρχίσει η παρακράτηση της εισφοράς.

4. Μπορεί να αναγνωρισθεί μέρος της μάχιμης πενταετίας:
Ναι μπορεί. Αν ξεκινήσει την αναγνώριση μπορεί με υπεύθυνη δήλωση να σταματήσει τις κρατήσεις στο χρόνο που θέλει να αναγνωρίσει. Π. χ. θέλει να αναγνωρίσει 3 έτη ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνει σε 36 μηνιαίες δόσεις οπότε με δήλωσή του σταματάει τις παραπέρα κρατήσεις.

5. Πότε μπορεί να αναγνωρισθεί η μάχιμη πενταετία:
Από σήμερα και μέχρι και την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

6. Δικαιούνται όλοι την μάχιμη πενταετία:
Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματικός χρόνος εργασίας και την έχουν όσοι εργάσθηκαν σε μάχιμες υπηρεσίες τουλάχιστον 5 έτη.

7.Αν δεν έχει κάποιος πέντε χρόνια μάχιμης υπηρεσίας μπορεί να τα αναγνωρίσει:
Ναι μπορεί να αναγνωρίσει όσο χρόνο έχει υπηρετήσει και μέχρι 5 έτη το ανώτατο.

8. Μπορεί να εξοφληθεί η μάχιμη πενταετία εφάπαξ:
Όχι δεν μπορεί καθώς αυτό δεν προβλέπεται από το συγκεκριμένο νόμο. Η εφάπαξ αναγνώριση μπορεί να γίνει μόνον όταν κάποιος διαγραφεί από το σώμα και υποβάλει δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

9. Πόσο κοστίζει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας:
Η μηνιαία κράτηση ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών (39,87€). Δηλαδή για το σύνολο της πενταετία (60 μήνες) ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (2.392,20€). Με την προηγούμενη ρύθμιση του 2008 η αναγνώριση θα στοίχιζε για όλη την πενταετία περίπου οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500€).

10. Λοιπές διευκρινήσεις:
Α. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (24 έτη και 6 μήνες) έως και την 31-12-2014 η σύνταξή τους υπολογίζεται σε τριακοστά πέμπτα (35). Πλήρη σύνταξη λογίζονται τα 35/35, για την συμπλήρωση των οποίων λαμβάνονται υπόψη η υπηρεσία στην ΕΛ. ΑΣ. η στρατιωτική θητεία, η μάχιμη πενταετία, η τριετία του Κονδύλη καθώς και η προϋπάρχουσα εργασία σε ασφαλιστικό φορέα του Δημοσίου.
Β. Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο 3865/2010 αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 δικαιούνται απονομή σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή έχουν σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας δηλαδή 40/40. Στην περίπτωση αυτή για την συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών και τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη η υπηρεσία στην ΕΛ. ΑΣ., ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, η μάχιμη πενταετία (εφόσον έχει αναγνωρισθεί από τους υπόχρεους), η αναγνώριση πτυχίου (4 έτη) και η τριετία του Κονδύλη για όσους την δικαιούνται.
Γ. Όσοι έχουν καταταγεί έως 31-12-1992 ή όσοι κατετάγησαν μετά την 1-1-1993 αλλά ήταν ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα μέχρι την 31-12-1992 θεωρούνται ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ και λαμβάνουν την τριετία του ΚΟΝΔΥΛΗ χωρίς καταβολή εισφορών και χρησιμεύουν για την συμπλήρωση των τριακοστών πέμπτων ή τεσσαρακοστών.
Όσοι κατετάγησαν μετά την 1-1-1993 χωρίς προηγούμενη ασφάλιση σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα θεωρούνται ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ και δεν δικαιούνται την τριετία του ΚΟΝΔΥΛΗ.

Δ. Οι συνάδελφοι πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη όσοι έχουν υπηρετήσει στρατιωτική θητεία θα πρέπει να την αναγνωρίσουν οπωσδήποτε διότι είναι υποχρεωτική η αναγνώριση καθώς εάν δεν την αναγνωρίσουν οι εισφορές θα κρατηθούν από το Γενικό, Λογιστήριο του Κράτους κατά την αίτηση συνταξιοδότησης, διότι ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας λαμβάνεται υπόψη στις μισθολογικές προαγωγές και στην εξέλιξη του χρονοεπιδόματος κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.

Ε. Όσοι θελήσουν με αίτησή τους να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τα παραπάνω θα δικαιούνται απονομή σύνταξης σύμφωνα με το γενικό όριο συνταξιοδότησης στα 65 έτη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος ΚΑΡΥΩΤΗΣ Φώτιος

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Message from PoliceNET:
Name: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Email: [email protected]
Message :

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Όσοι έχουν καταταγεί μετά την 1-10-1990 αλλά πριν είχαν εργασθεί στο δημόσιο για πρώτη φορά με οποιοδήποτε καθεστώς μόνιμος ή με ένσημα ΙΚΑ δημοσίου (π. χ. Δασαρχείο, ΕΛ. ΤΑ. κλπ) δεν υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Τα ΕΛ.ΤΑ. είναι ΔΕΚΟ και όχι δημόσιο και πρέπει να αναγνωρίσουν την πενταετία οι συνάδελφοι που είχαν εργασθει στα ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο 3865/2010 αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 δικαιούνται απονομή σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή έχουν σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας δηλαδή 40/40

Δεν υπάρχουν 40/40 το ανώτερο που μπορεί να ασφαλισστεί κάποιος που θεμελιώνει μετά το 14 είναι τα 50 χρονια ασφαλισης.
Αυτό για ενημέρωση των συναδέλφων

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Π.Ο.ΑΣ.Υ:Ευεργετική η αναγνώρισή της μάχιμης πενταετίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αθήνα 12 Αυγούστου 2011
Αρ. Πρωτ.: 504/2/14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Ευεργετική η αναγνώρισή της

Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος (Ν. 3865/21-7-2010 ΦΕΚ Α120 ) στο άρθρο 20 παρ. 4 αναφέρει:

«Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 (σημ. θεμελίωση σύνταξης έως 31-12-2014) και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά,

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ

έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

Α) Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) όπως ισχύει σήμερα.

Β) Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι 5 έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) όπως ισχύει σήμερα.

Γ) Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου αυτού».

Επιπλέον:

Στο Νόμο «τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» που ψηφίστηκε στη Βουλή την 5-8-2011 αναφέρεται: «Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των παρ. 2 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου προσμετράται και ο ανωτέρω χρόνος σπουδών» (σημ. αφορά μόνο τα ΑΕΙ).

Επίσης:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά»
Επομένως,

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εφόσον αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία δικαιούνται σύνταξης με 35 χρόνια υπηρεσίας.

Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 35 χρόνια

35 χρόνια υπηρεσίας + 5 μάχιμης πενταετίας = 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας

Εφόσον δεν αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία για να δικαιούνται σύνταξης πρέπει να παραμείνουν 40 χρόνια στην υπηρεσία.

Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 40 χρόνια

(Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης αναφέρεται στο Νέο Ασφαλιστικό Νόμο 3865/2010).

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2015

Δικαίωμα σύνταξης μετά το 2015 θεμελιώνουν όσοι έως 31-12-2014 δεν έχουν συμπληρώσει 24,5 χρόνια + 1 ημέρα συντάξιμης υπηρεσίας (έτη υπηρεσίας + Στρατός + Ασφάλιση σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης – Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π. + άλλη Δημόσια Υπηρεσία κ.λ.π.). Οι συνάδελφοι αυτοί ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Παραδείγματα:

κατάταξη από 10-1990
χωρίς στρατό,
χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο,
χωρίς ασφάλιση σε Φορείς Κύριας Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κλπ)
(π.χ. περιπτώσεις γυναικείου αστυνομικού προσωπικού με 2 παιδιά)

Ισχύει ότι και γι' αυτούς που εισήλθαν με τις Πανελλαδικές ή το 60ο έτος της ηλικίας.

Π.χ. κατάταξη 1992

Με στρατό 18 μήνες = 1,5 χρόνια
Έτη υπηρεσίας: 33,5 χρόνια το 2025
Μάχιμη πενταετία: 5 χρόνια
Σύνολο: 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας.
Εφόσον δεν αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία αντί για 33,5 χρόνια στην υπηρεσία πρέπει να συμπληρωθούν 38,5 χρόνια για δικαίωμα σύνταξης ή το 60ο έτος της ηλικίας.

Άλλο παράδειγμα θεμελίωσης μετά το 2015

Κατάταξη: 1995
Στρατός: 2 χρόνια
ΙΚΑ: 2 χρόνια
Μάχιμη πενταετία: 5 χρόνια
Έτη υπηρεσίας: 31 χρόνια το 2026
Σύνολο: 40 χρόνια συντάξιμα

Εφόσον δεν αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία αντί για 31 χρόνια υπηρεσίας πρέπει να συμπληρωθούν 36 χρόνια υπηρεσίας για δικαίωμα σύνταξης ή το 60ο έτος της ηλικίας.

Σημείωση: Ο Στρατός αναγνωρίζεται με καταβολή εισφορών και πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Υπόψη και η παρ. 4 του άρθρου 22 του Νόμου 3865/21-7-10 για όσους έχουν καταταγεί έως 31-12-1995 και θεμελιώνουν μετά το 2015. Ο συντάξιμος χρόνος ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ κατά 3 έτη με την καταβολή εισφορών, για την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας (αφορά κυρίως όσους συνταξιοδοτηθούν στο 60ο έτος της ηλικίας και δεν προσεγγίζουν – καλύπτουν τον υπολογισμό της σύνταξής τους με 40 συντάξιμα έτη γιατί εισήλθαν στο Σώμα σε μεγάλη ηλικία) .

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ 31-12-2014

ισχύουν τα 35 συντάξιμα έτη. Επίσης επιβλήθηκε υποχρεωτική παραμονή για όσους θεμελιώνουν :

Το 2011 1,5 χρόνια
Το 2012 3 χρόνια
Το 2013 4,5 χρόνια
Το 2014 6 χρόνια

Έτσι π.χ. εάν κάποιος θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης το 2013 θα παραμείνει στην υπηρεσία άλλα 4,5 χρόνια και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2ο εξάμηνο του 2017 ή το 2018. Αν όμως αναγνωρίσει τη μάχιμη πενταετία ο επιπλέον υποχρεωτικός χρόνος παραμονής των 4,5 ετών συμψηφίζεται με αυτήν, καθώς λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και έτσι μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2013.

Για όσους θεμελιώνουν έως το 2014 η μάχιμη πενταετία συμβάλλει στην προσέγγιση – κάλυψη των 35/35 και όχι παραπάνω από αυτά. Έτσι ανάλογα με το πόσα έτη θα παραμείνει κάποιος στην Υπηρεσία μετά την θεμελίωση των 24,5 ετών και αν έχει και πόσο χρόνο διαδοχικής ασφάλισης, αποτελεί και κριτήριο για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο διαδοχικής ασφάλισης (ΙΚΑ-ΤΕΒΕ κ.λ.π) θα καταβληθεί όταν οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του Οργανισμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Κατανοητό γίνεται ότι είναι ευεργετική η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας ειδικά για όσους εντάσσονται στο Νέο Ασφαλιστικό Καθεστώς.

Η μάχιμη πενταετία είναι επιπλέον ευεργετική καθώς κατοχυρώνει χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Σε κανέναν δεν πρέπει να διαφεύγει ο όρος του Μνημονίου περί αύξησης ορίων ηλικίας σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, για τον οποίο αγωνιζόμαστε σθεναρά εναντίον του (Ψήφισμα 21ου Πανελλαδικού Συνεδρίου).

Καταλήγοντας κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει τον διαρκή αγώνα του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος για την επέκταση αυτής της μάχιμης πενταετίας για όλους τους συναδέλφους, στα πλαίσια της αναγνώρισης του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου όπως και την μάχη που δώσαμε ως Ομοσπονδία πριν την ψήφιση του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου, ώστε οι εισφορές για την αναγνώριση να μειωθούν στο καθεστώς που ισχύει τώρα.

Ο αγώνας συνεχίζεται.

[url=http://www.poasy.gr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=460...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 26/07/2011 - 16:45
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
Απ: Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

[quote]Σχετικά τώρα με τις ερωτοαπαντήσεις της Ενωσης Αστυνομικών Αττικής καλό θα ήταν να κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις γιατί με το να ανακαινείται θέμα οτι μπορεί να γίνει χρήση της πενταετίας και να φύγει κάποιος απο το Σώμα νωρίτερα και χωρίς να προσμετρηθεί η ποινή μόνο κακό μπορεί να κάνει γιατί μόλις το ψιλιαστούν στο υπουργείο οικονομικών αλλά και στο εργασίας οτι δύο νόμοι έρχονται σε αντίθεση ( ασφαλιστικό - πενταετία ) τότε να είμαστε σίγουροι οτι θα φέρουν εναν τρίτο νόμο που θα μας αλλάζουν εντελώς το ασφαλιστικό σύστημα. Για αυτό λοιπόν θα περίμενα απο τους συνδικαλιστές της Ενωσής μας να επισκεφθούν τις υπηρεσίες μας μία μία πρώτον για να τους γνωρίσουμε και δεύτερον να μας λύσουν οσες απορίες έχουμε. Με το να επικοινωνείς με χαρτιά αραιά και που δεν έχει νόημα η ύπαρξη της Ενωσης.
Τέλος ας μην ξεχνάμε οτι η πενταετία υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος, πράγμα το οποίο σημαίνει καταβολή ποσού στην σύνταξη.

κ. iaswnas38
Οι επιφυλάξεις σε τι θέμα υπάρχουν? Ότι γράφουμε ισχύει. Τώρα αν θα κάνει κακό η όχι αυτό δεν χρειάζεται η ανακοίνωση της ΕΑΣΥΑ για να το πάρουν είδηση γιατί έχουμε ήδη συναδέλφους που έχουν θεμελιώσει μέσα στο 2011έκαναν αίτηση για συνταξιοδότηση και δεν χρειάζεται να υπηρετήσουν την ποινή αφού πλήρωσε την πενταετία. Οσο για το αν επισκεφτόμαστε τις υπηρεσίες και αν είμαστε γνωστοί στούς συναδέλφους αποδυκνείεται από τις εκλογές αφού οι συνάδελφοι μας τιμούν με τις ψηφους τους. Μην ξεχνάς αγαπητέ συνάδελφε οτι η πλειοψηφία του Δ.Σ εργάζεται άλλοι 15 ημέρες και άλλοι 23 ημέρες τον μήνα εγώ προσωπικά έχω 25 χρόνια σε διμοιρία σε ΜΑΤ και σε ΥΜΕΤ Επειδή η Αττική είναι πολύ μεγάλη και πράγματι μπορεί να υπάρχει κάποια υπηρεσία που ούτε το Δ.Σ η αντιπρόσωπος μας να μήν έχει επισκεφτεί θα ήθελα να μου πείς σέ ποιά υπηρεσία υπηρετείς προκειμένου να περάσω να με γνωρίσεις. Ελπίζω να μην υπηρετείς στην Μεσογείων 96. Τώρα στο θέμα της πενταετίας συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτά που γράφεις είναι πραγματική συντάξιμη υπηρεσια ενεργοποιείται μόλις κλείσεις 24 χρόνια και έξι μήνες συμφέρει να την αναγνωρίσεις ακόμη και αν έχεις αρκετά ένσημα του ΙΚΑ αφού αποδίδει περισσότερα χρήματα στην σύνταξη (περίπου κοντά στα 140 ευρώ σε όσους θεμελιώνουν μέχρι το 2014)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΑΣΥΑ [/quote]

Από την ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ τι διαφορετικό λέγαμε εμείς από τις 22 Ιουλίου μάλιστα και μας έκανες κριτική ?

Έτσι π.χ. εάν κάποιος θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης το 2013 θα παραμείνει στην υπηρεσία άλλα 4,5 χρόνια και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2ο εξάμηνο του 2017 ή το 2018. Αν όμως αναγνωρίσει τη μάχιμη πενταετία ο επιπλέον υποχρεωτικός χρόνος παραμονής των 4,5 ετών συμψηφίζεται με αυτήν, καθώς λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και έτσι μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2013.

Η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ έπρεπε να είχε βγεί νωρίτερα και όχι 5 ημέρες πρίν την λήξη της προθεσμίας.
Οπως έπρεπε να είχαν στείλει έγραφο στο αρχηγείο για να δωθεί παράταση στην προθεσμία λόγω αδειών αλλά και των νέων μέτρων που ψηφίστηκαν στίς 5 Αυγούστου γιατί ακόμη οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν ξέρουν τι κρατήσεις θα έχουν και δεν μπορούν να αποφασίσουν αν πρέπει να αναγνωρισουν την πενταετία από τώρα η να την αφήσουν για αργότερα. Επίσης θα 'ηταν καλύτερο οι κρατήσεις να ξεκινούσαν απο τον Ιανουάριο του 12 όταν θα έχουν σταματήσει οι αναδρομικές κρατήσεις του μεσοπρόθεσμου

[edit time=1326297816]manager[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Σ.Ε.Α.ΕΒΡΟΥ:Συμπληρωματική-διευκρινιστική ανακοίνωση για τη μάχι

[b]Σ.Ε.Α.ΕΒΡΟΥ:Συμπληρωματική-διευκρινιστική ανακοίνωση για τη μάχιμη πενταετία[/b]

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΒΡΟΥ
Συνάδελφοι

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης από 10 Αυγούστου 2011 σας γνωρίζουμε – διευκρινίζουμε μετά από επικοινωνία με την Δ/νση Οικονομικού του Αρχηγείου τα παρακάτω:

Στην παράγραφο 2 της προηγούμενη ανακοίνωσης αναγράφεται ότι για αυτούς που είχαν καταταγεί μετά την 1-10-1990 αλλά πριν είχαν εργασθεί στο δημόσιο για πρώτη φορά με οποιοδήποτε καθεστώς μόνιμος ή με ένσημα του ΙΚΑ δημοσίου (π. χ. Δασαρχείο, ΕΛΤΑ κλπ.), ως δημόσια υπηρεσία νοείται η υπηρεσία στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ. Δεν λαμβάνεται ως υπηρεσία στο Δημόσιο η υπηρεσία στα ΝΠΙΔ, στις ΔΕΚΟ στις Α. Ε. του Δημοσίου, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις και στις Α. Ε. των ΟΤΑ. Σύμφωνα δε και με το τελευταίο έγγραφο υπ΄ αριθ. 6013/22/928-α από 9 Αυγούστου 2011 της Δ/νσης Οικονομικού του Αρχηγείου που απαντά διευκρινιστικά σε ερωτήματα Πρωτοβαθμίων Ενώσεων που υπεβλήθησαν για το συγκεκριμένο θέμα μέσω της Ομοσπονδίας , στην παράγραφο 1 εδάφ. α΄ αναφέρει ότι αυτοί που επιθυμούν να εξαιρεθούν από την καταβολή για αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση από τον Φορέα που εργάσθηκαν (ΙΚΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δασαρχείο κλπ.) ότι αυτός ανήκε κατά τον χρόνο απασχόλησης στο στενό ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας στέλνουμε και το παραπάνω έγγραφο καθώς και τα υπ΄ αριθ. 504/4/44β και 504/4/44δ από 4 και 16 Αυγούστου αντίστοιχα της ΠΟΑΣΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος ΚΑΡΥΩΤΗΣ Φώτιος

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Α.Σ.Π.Α.:Απάντηση σε πλήθος ερωτημάτων για την αναγνώριση της μά

[b]Α.Σ.Π.Α.:Απάντηση σε πλήθος ερωτημάτων για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας[/b]
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Σύμφωνα με τον Ν. 3865/2010 του Νέου Ασφαλιστικού :«Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά Δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

Κατά την γνώμη μας είναι προς το συμφέρον μας να προχωρήσουμε στην διαδικασία αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπηρετήσουμε τα πέντε (5) χρόνια για να έχουμε δικαίωμα σύνταξης.

Πολλά λέγονται, για τυχόν αλλαγή του ισχύοντος συνταξιοδοτικού καθεστώτος μετά από χρόνια και κατά πόσο θα ήταν χρήσιμη η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας??

- Απαντάμε ότι κατά την γνώμη μας όποιο συνταξιοδοτικό καθεστώς και να ισχύσει (αν Ισχύσει) η πενταετία αν την πληρώσουμε δεν χάνεται και θα αποδίδει πολύ περισσότερα χρήματα στο τελικό ποσό της σύνταξης από το ποσό της εισφοράς που θα καταβληθεί,
και επίσης για αυτούς που σκέφτονται για κάποια αλλαγή του συνταξιοδοτικού στο μέλλον ας λάβουν υπόψη και τα χειρότερα όπως να μην δίνεται αυτή η δυνατότητα στο μέλλον να εξαγοράσουμε την μάχιμη πενταετία ή και κάτι ακόμα χειρότερο.

Πολλά λέγονται επίσης ότι δεν υπάρχει εγγύηση για την διασφάλιση της κατοχύρωσης της πενταετίας μετά την καταβολή των σχετικών εισφορών??

- Θεωρούμαι ότι αυτό είναι αστείο και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

Το δικαίωμα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας με την καταβολή σχετικών εισφορών, αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία προνομιακή ρύθμιση σε όφελός μας.

Η άποψη της Α.Σ.Π.Α. είναι ότι όταν έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ευνοϊκές ρυθμίσεις, θα πρέπει να το κάνουμε ΑΜΕΣΩΣ.

Σας λέμε λοιπόν ότι, η όποια απόφασή σας να είναι μετά από καλή ενημέρωση και ώριμη σκέψη και να μην βασίζεται σε ανεπίσημες και αδιασταύρωτες επικίνδυνες φημολογίες.

Α.Σ.Π.Α.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Νέα Εγκύκλιος ΑΕΑ για τη ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

[url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2011/30122011-2.html]Νέα Εγκύκλιος ΑΕΑ για τη ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ[/url]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 8 μήνες
Member
Εγγραφή από: 31/07/2011 - 00:05
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 12
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

χρόνια πολλά και καλή χρονιά νάχουμε
αφού ξεκινήσει η παρακράτηση για τους 60 μήνες τον απρίλιο εάν θέλουμε να δηλώσουμε παραίτηση π,χ, τέλος του 2012 τι ισχύει?
συνεχίζεται η παρακράτηση ή πληρώνουμε το υπόλοιπο ποσο εφάπαξ ή παίρνουμε ότι μήνες πληρώσαμε?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Καλό το ερώτημα...
Σύμφωνα με την παραπάνω Νέα Εγκύκλιο ΑΕΑ, Εφάπαξ καταβολή του ποσού δεν προβλέπεται από το νόμο και δε δύναται να διενεργηθεί.
Με τη διαγραφή από το Σώμα σταματάει αυτόματα κάθε δοσοληψία με τη Διαχείριση Χρηματικού του Αστυνομικού.
Μάλλον όποιος προλάβει .... πρόλαβε...
Δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση απ΄αυτού.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 22/07/2011 - 20:32
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 12
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Καλησπέρα και καλή χρονιά. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει αυτό?
[b]5.Διευκρινίζεται επίσης ότι οι φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού δεν αναγνωρίζουν τη "Μάχιμη Πενταετία" δηλαδή το χρόνο που θα αναγνωριστεί ως διπλάσιος.[/b]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Καλή Χρονιά.
Απλά τόσο το ΤΕΑΠΑΣΑ όσο και το ΜΤΣ αναγνωρίζουν ως χρόνο πραγματικής υπηρεσίας το χρόνο που έχουν πληρωθεί από τον ασφαλισμένο ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος αρχίζει από την έξοδο της πρώτης σχολής σου και όχι από την κατάταξη στο σώμα. Φυσικά εξαιρούνται η πλασματική πενταετία και ο στρατός ή άλλα χρόνια ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Άρα για το ΜΤΣ και την Επικουρική και ΕΦΑΠΑΞ του ΤΕΑΠΑΣΑ υπολογίζουμε μόνο τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας από την έξοδο της σχολής μέχρι την ημέρα διαγραφής από το Σώμα.
Υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής θητείας από το ΤΕΑΠΑΣΑ αλλά δε συμφέρει.
Αυτό έχει σα συνέπεια οι επικουρικές συντάξεις να υπολογίζονται λανθασμένα από πολλούς καθώς και ο υπολογισμός του ελάχιστου χρόνου καταβολής του ΕΦΑΠΑΞ ή του ύψους του ποσού του ΕΞΑΠΑΞ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 22/07/2011 - 20:32
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 12
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Δηλαδή με απλά λόγια αν αναγνωρίσεις την πλασματική πενταετία θα πάρεις εφάπαξ και σύνταξη για 35 χρόνια και όχι 40, απλά θα μπορείς να βγεις στη σύνταξη σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό.Σωστά?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΟΧΙ

Θα πάρεις σύνταξη για 40 και ΕΦΑΠΑΞ για όσους έχεις από την έξοδο της σχολής μέχρι τη διαγραφή σου. Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας δεν παίζει κανένα ρόλο στο ύψος του ΕΦΑΠΑΞ.

Δείτε επίσης και :
[url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2012/04012012-3.html]Ε.ΑΣ.Υ.ΑΤΤΙΚΗΣ:Προσεγγίζει θετικά την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας[/url]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

[b][u][url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2012/11012012-3.html]Π.Ο.ΑΣ.Υ.: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ[/url][/u][/b]

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων καθημερινά γίνεται αποδέκτης σωρείας ερωτημάτων αναφορικά κατά πόσον συμφέρει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας και ποια είναι τα οφέλη που υπάρχουν από την αναγνώρισή της.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών της η Π.Ο.ΑΣ.Υ. δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της (εδώ) γενικές παρατηρήσεις που θα λύσουν πολλές απορίες.
Διαβάστε στη συνέχεια ....

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος (Ν. 3865/21-7-2010 ΦΕΚ Α120 ) στο άρθρο 20 παρ. 4 αναφέρει:

«Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 (σημ. θεμελίωση σύνταξης έως 31-12-2014) και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά,

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ

έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους

ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας

στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

Α) Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) όπως ισχύει σήμερα.

Β) Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι 5 έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) όπως ισχύει σήμερα.

Γ) Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου αυτού».

Επιπλέον:

Στο Νόμο «τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» που ψηφίστηκε στη Βουλή την 5-8-2011

αναφέρεται: «Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος των παρ. 2 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου προσμετράται και ο ανωτέρω χρόνος σπουδών» .

Επίσης:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά»

Επομένως,

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εφόσον αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία δικαιούνται σύνταξης με 35 χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα από ημερομηνία κατάταξής τους.

Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 35 χρόνια

35 χρόνια υπηρεσίας + 5 μάχιμης πενταετίας = 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας

Εφόσον δεν αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία για να δικαιούνται σύνταξης πρέπει να παραμείνουν 40 χρόνια στην υπηρεσία.

Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 40 χρόνια

(Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης αναφέρεται στο Νέο Ασφαλιστικό Νόμο 3865/2010).

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2015

Δικαίωμα σύνταξης μετά το 2015 θεμελιώνουν όσοι έως 31-12-2014 δεν έχουν συμπληρώσει 24,5 χρόνια + 1 ημέρα συντάξιμης υπηρεσίας (έτη υπηρεσίας + Στρατός + Ασφάλιση σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης – Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π. + άλλη Δημόσια Υπηρεσία κ.λ.π.). Οι συνάδελφοι αυτοί ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Παραδείγματα:

κατάταξη από 10-1990
χωρίς στρατό,
χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο,
χωρίς ασφάλιση σε Φορείς Κύριας Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κλπ)
(π.χ. περιπτώσεις γυναικείου αστυνομικού προσωπικού με 2 παιδιά)

Ισχύει ότι και γι' αυτούς που εισήλθαν με τις Πανελλαδικές ή το 60ο έτος της ηλικίας.

Π.χ. κατάταξη 1992
Με στρατό 2 χρόνια
Έτη υπηρεσίας: 33 χρόνια το 2025
Μάχιμη πενταετία: 5 χρόνια
Σύνολο: 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας.

Εφόσον δεν αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία αντί για 33 χρόνια στην υπηρεσία πρέπει να συμπληρωθούν 38 χρόνια για δικαίωμα σύνταξης ή το 60ο έτος της ηλικίας.

Άλλο παράδειγμα θεμελίωσης μετά το 2015

Κατάταξη: 1995
Στρατός: 2 χρόνια
ΙΚΑ: 2 χρόνια
Μάχιμη πενταετία: 5 χρόνια
Έτη υπηρεσίας: 31 χρόνια το 2026
Σύνολο: 40 χρόνια συντάξιμα

Εφόσον δεν αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία αντί για 31 χρόνια υπηρεσίας πρέπει να συμπληρωθούν 36 χρόνια υπηρεσίας για δικαίωμα σύνταξης ή το 60ο έτος της ηλικίας.

Σημείωση: Ο Στρατός αναγνωρίζεται με καταβολή εισφορών και πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Υπόψη και η παρ. 4 του άρθρου 22 του Νόμου 3865/21-7-10 για όσους έχουν καταταγεί έως 31-12-1995 και θεμελιώνουν μετά το 2015. Ο συντάξιμος χρόνος ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ κατά 3 έτη με την καταβολή εισφορών, για την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας (αφορά κυρίως όσους συνταξιοδοτηθούν στο 60ο έτος της ηλικίας και δεν προσεγγίζουν – καλύπτουν τον υπολογισμό της σύνταξής τους με 40 συντάξιμα έτη γιατί εισήλθαν στο Σώμα σε μεγάλη ηλικία) .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Κατανοητό γίνεται ότι είναι ευεργετική η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας με χαμηλές εισφορές (20% στην αμοιβή για την πέραν του πενθημέρου εργασία η οποία μάλιστα εκπίπτει και από την φορολογητέα ύλη) και είναι περισσότερο ωφέλιμη για όσους εντάσσονται στο Νέο Ασφαλιστικό Καθεστώς.

Η μάχιμη πενταετία είναι επιπλέον ευεργετική καθώς κατοχυρώνει χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ως πραγματική εργασία. Σε κανέναν δεν πρέπει να διαφεύγει ο όρος του Μνημονίου περί αύξησης ορίων ηλικίας σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, για τον οποίο αγωνιζόμαστε σθεναρά εναντίον του (Ψήφισμα 21ου Πανελλαδικού Συνεδρίου).

Καταλήγοντας κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει τον διαρκή αγώνα του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος για την επέκταση αυτής της μάχιμης πενταετίας για όλους τους συναδέλφους, στα πλαίσια της αναγνώρισης του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου όπως και την μάχη που δώσαμε ως Ομοσπονδία πριν την ψήφιση του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου, ώστε οι εισφορές για την αναγνώριση να μειωθούν στο καθεστώς που ισχύει τώρα.

Ο αγώνας συνεχίζεται

http://www.poasy.gr

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Γιατί απαγορεύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού για την αναγνώρισ

[b]Γιατί απαγορεύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας ;;[/b]

[i]Το ερώτημα αυτό απευθύνει η Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.[/i]

[u][b]ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝ[/u]ΙΑΣ[/b]
[b]Ερωτήματα για την μάχιμη πενταετία...[/b]
Κύριε Αρχηγέ, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Με την υπ’ αριθμ. 8010/4/17-κβ από 02-07-2011 διαταγή της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου μας, η οποία απεστάλη σε όλες τις Υπηρεσίες του p.o.l., ρυθμίζονται ζητήματα και παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με την αναγνώριση της “μάχιμης πενταετίας”.
2. Ωστόσο, μεταξύ άλλων επισημαίνεται με αυτήν ότι «η εφάπαξ καταβολή του ποσού δεν προβλέπεται από το συγκεκριμένο νόμο και κατ’ επέκταση δε δύναται να διενεργηθεί», στερώντας τοιουτοτρόπως στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους τη δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής του ποσού των (2.392,20 €) (άνευ εκπτώσεως) για την αναγνώρισή της.
3. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε και ιδιαίτερα στην παρούσα δεινή οικονομική συγκυρία που το Κράτος πασχίζει εναγωνίως και παντοιοτρόπως για εισροή χρημάτων στα ταμεία του, πως θεσπίζεται τέτοια «απαγορευτική» ρύθμιση, η οποία στερεί τη δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταβάλει εφάπαξ ποσό ύψους (2.392,20 €), αλλά υποχρεωτικώς να καταβάλει τούτο σε δόσεις των (39,87 €) μηνιαίως [για εξήντα (60) μήνες - πέντε (5) έτη].
4. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν υποκρύπτει σκοπιμότητες, παρακαλούμε για την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου μας για τη διευθέτηση – ρύθμιση του ζητήματος έτσι, ώστε να καταστεί δυνατή στους ενδιαφερόμενους η εφάπαξ καταβολή του εν λόγω ποσού μετά της σχετικής εκπτώσεως.

http://www.eakm.gr

[url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2011/03092011-4.html]...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 8 μήνες
Member
Εγγραφή από: 31/07/2011 - 00:05
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 12
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

συνεχίζω το θέμα γιατί δεν βλέπω φώς στο τούνελ
υπάρχει σήμερα η δυνατότητα εξαγοράς του υπολοίπου της ανγνώρισης της πενταετίας εφάπαξ?εφόσον έχει ξεκινήσει η μηνιαία καταβολή των 39,00 ευρώ μέχρι τώρα ή πρέπει να μείνουμε μέχρι το 2017?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 5 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 10/08/2011 - 03:13
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 90
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Εφ' άπαξ αναγνώριση (για το σύνολο ή για όσους μήνες εσύ το επιθυμείς) μπορείς να πραγματοποιήσεις μόνο όταν πρόκειται να συνταξιοδοτηθείς.

Καταβάλλεις τους υπόλοιπους (όσους εσύ επιθυμείς) μήνες προκειμένου αυτοί να προσμετρηθούν στον υπολογισμό κατά περίπτωση της σύνταξής σου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 8 μήνες
Member
Εγγραφή από: 31/07/2011 - 00:05
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 12
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

κατάντησε σαν το γεφύρι της άρτας η πληρωμή της D-: D-:

:-?περιμένουμε ή έχουμε καμιά πληροφορία ? :-S

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 2 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 30/09/2011 - 11:08
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 7
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Κανονικά η παρακράτηση έπρεπε να αρχίσει με τη μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου. Υποψιάζομαι ότι η καθυστέρηση οφείλεται στις Διευθύνσεις του ΑΕΑ (Οικονομικών, Πληροφορικής, Προσωπικού, Διαχείρησης Χρηματικού) οι οποίες μάλλον δεν πρόλαβαν να εφαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα. Ας ελπίσουμε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στο Υπ. Οικονομικών διότι η "αναγνώρηση" είναι πράγματι ευεργετική διάταξη και μάλιστα με πολύ καλούς οικονομικούς όρους.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 27/05/2011 - 01:39
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 19
Απ: ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Έχεις δίκιο....

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.