Να αναγνωρίσω ή οχι την Μάχιμη Πενταετία;

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Να αναγνωρίσω ή οχι την Μάχιμη Πενταετία;

Να αναγνωρίσω ή οχι την Μάχιμη Πενταετία;

Επειδή πολλοί συνάδελφοι που έχουν καταταγεί μετά τον Οκτώβριο του 2010, τις μέρες αυτές αντιμετωπίζουν ένα «δίλλημα» με τον αν πρέπει η όχι να δηλώσουν να αναγνωρίσουν ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας την μάχιμη πενταετία καταβάλλοντας εισφορές σε ποσοστό 20% επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών.

Συνάδελφοι

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους, είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Δηλαδή όσοι έχουν προσληφθεί στην Αστυνομία με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις για να πάρουν πλήρη σύνταξη χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους πρέπει να έχουν τριάντα πέντε(35) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και τα πέντε (5) χρόνια της μάχιμης πενταετίας.
Επομένως πρέπει να προχωρήσουν στην διαδικασία αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας, διότι οι καταβαλλόμενες εισφορές σήμερα σαράντα (40) περίπου ευρώ τον μήνα για εξήντα (60) μήνες δηλαδή 2.400 ευρώ.
Επιπλέον το όφελος που θα έχουν θα είναι πολλαπλάσιο διότι ενώ η καταβολή είναι 40 ευρώ επί 60 μήνες σήμερα ,το ποσοστό της σύνταξης που θα ελάμβαναν την επόμενη μέρα της αναγνώρισης θα ήταν στο 1/7 η 1/8 της πλήρους σύνταξης δηλαδή περίπου 200 έως 300 ευρώ μηνιαίως και για όλο το χρονικό διάστημα της συνταξιοδότησης!!!!
Στο «ψευδοδίλλημα» που τίθεται ειδικά στους πολύ νέους για το πιο συνταξιοδοτικό καθεστώς θα ισχύει μετά από χρόνια και κατά πόσο θα ήταν χρήσιμη η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας τότε ……η απάντηση είναι μια, όποιο συνταξιοδοτικό καθεστώς και να ισχύει , όπως και αν υπολογίζεται η πενταετία αυτή ,είτε προσθετικά , είτε συμπληρωματικά, είτε επαυξητικά θα αποδίδει πολύ περισσότερα χρήματα στο τελικό ποσό της σύνταξης από το ποσό της εισφοράς που θα καταβληθεί για την αναγνώριση της.

Α.Σ.Π.Α
http://aspapolice.blogspot.com/2011/07/blog-post_9197.html

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 9 μήνες
Member
Εγγραφή από: 03/08/2011 - 16:40
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 3
Απ: Να αναγνωρίσω ή οχι την Μάχιμη Πενταετία;

Καλησπέρα.....Μπήκα στην ΕΛ.ΑΣ 24-01-1991 Ωστόσο, δούλεψα ως εκπαιδευόμενος της Σχολής Μηχανοτεχνιτών ΟΑΕΔ στην ΔΕΗ από 8/1985 ως 8/1987 με σύμβαση.. Λαμβάνεται ως προϋπηρεσία στο Δημόσιο ????

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Να αναγνωρίσω ή οχι την Μάχιμη Πενταετία;

[quote]Μπήκα στην ΕΛ.ΑΣ 24-01-1991 Ωστόσο, δούλεψα ως εκπαιδευόμενος της Σχολής Μηχανοτεχνιτών ΟΑΕΔ στην ΔΕΗ από 8/1985 ως 8/1987 με σύμβαση.. Λαμβάνεται ως προϋπηρεσία στο Δημόσιο ????[/quote]
Δες το:
[url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/astunomia--suntaksiodotika-...Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210/31-8-2007) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ[/url]
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 37
Συντάξιμη υπηρεσία που προσμετράται

Αρθρο 1 [url=http://www.policenet.gr/portal/com_downloads/astunomia-oikonomika/55.html]Ν. 1405/83[/url] όπως αντικ. με άρθρ. 5 παρ. 5 Ν. 2227/94.
8. Επίσης υπολογίζεται ως συντάξιμος, ύστερα από συμπληρωματική εισφορά, και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος της προηγούμενης απασχόλησής του σε τομείς έξω από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ., για τον οποίο ήταν ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή γενικά για τον οποίο μεταφέρονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της Χώρας ή αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός ως χρόνος ασφάλισης στον οργανισμό αυτό με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος αυτός δε λαμβάνεται υπόψη αν έγινε ανάληψη εισφορών ή χορήγηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό εφάπαξ παροχής αντί σύνταξης ή αν χρησιμοποιήθηκε για συνταξιοδοτικούς σκοπούς. Αν από τη νομοθεσία του οικείου φορέα προβλέπεται δυνατότητα επιστροφής των εισφορών αυτών ή της εφάπαξ παροχής, με σκοπό την αναγνώριση του χρόνου ως συντάξιμου, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται εφόσον γίνει η επιστροφή. Χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ δε λαμβάνεται υπόψη.
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, στις περιπτώσεις όπου ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε ημέρες, ως ένα έτος λογίζονται τριακόσιες ημέρες, και ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε ημέρες.
Η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου είτε μετά την έξοδό του από αυτήν, ύστερα από αίτησή του. Η αναγνώριση γίνεται με πράξη της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος με βάση πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα που εκδίδεται από τα στοιχεία που τηρεί ή, αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, με βάση το ασφαλιστικό βιβλιάριο που τυχόν κρατεί ο ασφαλισμένος από το οποίο να προκύπτει η ασφάλιση και η εισφορά που καταβλήθηκε.
Με την πράξη αυτή, που υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο, καθορίζεται και το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς. Γι’ αυτούς που εξέρχονται από την υπηρεσία ή για τους συνταξιούχους η αναγνώριση του χρόνου και το ποσό της εισφοράς γίνεται με την πράξη κανονισμού ή αύξησης της σύνταξης.
Η συμπληρωματική εισφορά καταβάλλεται στο δημόσιο είτε κατά τη διάρκεια του χρόνου που υπηρετεί ο υπάλληλος είτε κατά την έξοδό του από την υπηρεσία και καθορίζεται σε ποσοστό 7% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας και επίδομα ευδόκιμης παραμονής όπου καταβάλλεται), εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο, ή των αποδοχών με βάση τις οποίες κανονίστηκε η σύνταξή του εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο, όπως οι αποδοχές αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης του παραπάνω χρόνου και για χρονικό διάστημα ίσο με τον αναγνωριζόμενο χρόνο. Το ποσό της εισφοράς μπορεί να εξοφληθεί με επιλογή του ενδιαφερομένου είτε εφάπαξ είτε με μηνιαίες δόσεις, που παρακρατούνται από τις αποδοχές ή τη σύνταξή του και των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.
Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου, το ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα 3/4 της αύξησης της σύνταξης που θα προκύψει. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των μηνών κατά τους οποίους θα γίνει η κράτηση από τη σύνταξη επιμηκύνεται ανάλογα.
Αν ο υπάλληλος που είναι στην ενέργεια ή ο συνταξιούχος πεθάνει πριν από την ολοσχερή εξόφληση της εισφοράς, οι μηνιαίες δόσεις που υπολείπονται παρακρατούνται από τη σύνταξη των προσώπων στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αν η καταβολή της σύνταξης διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, παύει η καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών και αρχίζει πάλι όταν ξαναρχίσει η καταβολή της σύνταξης.
Σε όσους καταβάλουν το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς εφάπαξ παρέχεται έκπτωση 10% στο ποσό αυτό.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, για τον αναγνωριζόμενο χρόνο, αποδίδονται εφάπαξ στο δημόσιο, μέσα σ΄ένα εξάμηνο από την ημερομηνία που θα καταστούν απαιτητές με προσαύξηση 8% για κάθε χρόνο που πέρασε από τη διακοπή της ασφάλισης σ΄αυτόν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση του χρόνου από το δημόσιο. Αντί για την απόδοση των εισφορών στο δημόσιο μπορεί να γίνεται και συμψηφισμός του ποσού τους με τυχόν οφειλές του δημοσίου στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή παρακράτηση από το ποσό με το οποίο τυχόν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
9. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για υπαλλήλους οι οποίοι, πριν διοριστούν στο Δημόσιο, είχαν απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλιστεί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης, στους οποίους συνεχίζουν ή συνέχισαν για ορισμένο χρόνο την ασφάλισή τους και μετά την ημερομηνία διορισμού τους στη δημόσια υπηρεσία.
Ο παραπάνω χρόνος που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο παύει να θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον οργανισμό που διανύθηκε.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.