ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | PoliceNET of Greece

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ. 2018

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις ...

16 ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Υποστρατήγου...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ. 2018

Είναι ο δεύτερος αττικάρχης που κόβεται από την επετηρίδα. Ο υποστράτηγος ...

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας...

ΝΕΟ "ΣΤΟΙΧΗΜΑ" ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ

Όλες οι πληροφορίες τον τοποθετούν ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ. 2018

Ο Υποστράτηγος Κωσταντίνος Λαγουδάκης συνεχίζει ...

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ...

Συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους (22) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας...

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ

Aποστρατεύεται τελικά με τον βαθμό του Αντιστρατήγου, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Δυτικής Ελλάδος, Αδαμάντιος Μητρόπουλος...

ΕΝΝΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Προάγεται στο βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας ο Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας...

Σελίδες